OVERDENKING 31-10-2023

DANK GOD IN ALLES (DANKT ONDER ALLES).

1 Thessalonicenzen 5:18: Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor (ten opzichte van)u.

Efeze 5:20: en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus

Wij zijn gewend om iemand te bedanken als we iets van die persoon hebben ontvangen en uit beleefdheid gaan we ook iets terug doen. Die gewoonten nemen we ook mee in ons nieuwe leven. We danken God alleen als ons gebed verhoord is. Maar als we niet ontvangen waarvoor we gebeden hebben, dan worden we boos. Vaak gedragen we als verwende kinderen en God eraan herinneren aan Zijn beloften. Heer, U zegt bidt en u zal gegeven worden. Ik bid en bid en bid en ontvangt niet. Veel mensen gaan nog verder en willen niet meer bidden, want God verhoort hun gebed niet.

Paulus zegt: Dank God in alles (onder alles). Dat is de wil van God in Christus Jezus voor u (en opzichte van u). Het is nuttig voor u dat u God dankt voor alles en in alles, onder alle omstandigheden.

Psalm 92:1: Het is goed de HERE te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste. In de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten.

In de Engelse vertaling:

It is good to give thanks tot he Lord, to sing praises to your Name, O Most High.

David dankte God altijd. Als je de psalmen van David leest, zie je hoe de relatie tussen David en God is. Hij dankte en loofde God altijd. God loven en prijzen is een teken van dankbaarheid.

Psalm 103:1-3: Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is Zijn heilige Naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest.

Psalm 23:4: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf die vertroosten mij.

David schreef zijn psalmen om Zijn dankbaarheid aan God te tonen. Zo wordt zijn relatie met God steeds hechter. Daarom zegt God over David dat hij een man naar Gods hart is. Geweldig! David had een hechte relatie met God; dat lezen we in zijn psalmen.

Hij werd vergeten door zijn vader, toen Samuel kwam om een van de zonen van Isai te zalven als de toekomstige koning. Isai liet zijn zeven zonen voor Samuel komen, maar niemand van hen werd gekozen. Uiteindelijk moesten ze David van tussen de schapen op het veld halen. David schreef en betoonde zijn dankbaar aan God in psalm 27.

Psalm 27:10 zegt David:  Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de HERE mij aan.

Psalm 139:14, 17: Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

Paulus zegt het is ten opzichte van u, of voor u eigen belang God te danken, dat betekent dat God danken of dankzegging in de Bijbel heel belangrijk is. Door dankzegging bouwen we een relatie met God de Vader en de Here Jezus Christus. Dat is het geheim van dankzegging in de bijbel.

Dank God in alles! Dit is een oproep van Paulus, of een opdracht; dat betekent dat je verplicht bent om het te doen. Als het een opdracht is dan is het heel belangrijk, want het is voor ons eigen bestwil en dat moet je ook serieus nemen en het moet de eerste prioriteit hebben in je leven als een kind van God. Dat zien we in het leven van David.

Paulus opent zijn brieven altijd met God te danken voor de betreffende gemeente, voor alles wat God gedaan heeft in die gemeente. Hij dankt God voor de groei van de gemeente dat ze ondanks vervolgingen steeds blijven volharden in hun geloof.

Dank God in alles (onder alles) betekent dat we God danken niet alleen voor de goede dingen, maar ook wanneer we in beproevingen zijn, ziekte en problemen, dienen we God te danken. David dankte God toen hij moest vluchten voor koning Saul en later ook voor zijn zoon Absalom.

Psalm 3:2,4: HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer, U heft mijn hoofd omhoog.

Paulus en Silas, toen ze in de gevangenis zaten, gingen ze God loven en prijzen en de gevangenisdeuren gingen open; en het resultaat was dat de gevangenisbewaarder en zijn gezin tot geloof kwamen.

Daarom is God danken zo belangrijk; en waarom moeten we God danken de eerste plaats geven in ons dagelijks leven? God heeft door Zijn grote liefde (Joh 3:16) voor de mens (voor u en voor mij) Zijn Eniggeboren Zoon gegeven als losprijs om ons te redden en terug te brengen tot God de Vader. Daarom moeten we God danken voor alles en onder alle omstandigheden. Want alleen door Zijn grote genade, mogen wij leven. Wij die eigenlijk de eeuwige dood verdienen, maar door het offer van Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het eeuwige leven ontvangen. Het is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van ons.

Het is goed of nuttig voor ons zegt Paulus, om God te danken in Christus Jezus. Waarom? Door te danken hebben we relatie met God; we beseffen dat we niets zijn buiten God. Dat besef, maakt dat we ons klein voelen, een teken van nederigheid en ervaren we hoe groot Zijn liefde is voor ons en we eren God in Jezus Christus. We kunnen niet God danken en eren buiten de Here Jezus Christus, want het is door Hem alleen dat we weer tot God kunnen komen en in Hem zijn wij volmaakt gemaakt.

Paulus zegt in

Efeze 5:20: Dank God de Vader altijd voor alle dingen in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Dank God in de Naam van onze Heere Jezus Christus altijd en voor alles. Het moet de eerste prioriteit hebben in ons dagelijks leven. God danken en loven juist wanneer we in beproeving zitten maakt onze relatie met God hechter. Dat is de kracht van dankzegging en aanbidding of lofprijzing, God eren. Dank God, hoe wonderlijk Hij jou gemaakt heb.

Het stevige fundament voor een dankbaar hart is te beseffen hoe groot Zijn genade is voor jou die het niet verdient om eeuwig leven te ontvangen. Alleen door zijn genade ben je een kind van God geworden. Als je beseft hoe groot de genade van God voor je is dan zal je God blijven danken altijd zonder ophouden en je relatie met God zal hechter worden en groei je in eenheid met God de Vader en de Here Jezus Christus. Door God altijd te danken krijg je kracht om standvastig te zijn in geloof en kan je ook je naaste liefhebben met de liefde van God, die groeit door de relatie met God de Vader en God de Zoon en kan je ook makkelijker elkaar vergeven.

Dat is de kracht van God danken in Christus Jezus.

Amen.

Ik wens u allen Gods overvloedige zegen,

Edith Visser