OVERDENKING 22-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. Lucas 6:36

David verbleef in de Schuilplaats van de Allerhoogste en praatte en luisterde naar God en ging niet zonder het ja-woord van God tegen zijn vijanden strijden, daarom overwon hij zijn vijanden altijd. Zijn leger was sterk. Hij had 37 geweldige helden. David werd beroemd. Het land Israël werd groot en machtig. Het land Israël was in de tijd van de regering van David erg groot, gezegend.

Nu hij machtig geworden was en een sterke leger had, en een goede legerleider, hoefde hij niet meer te gaan in de strijd. 

In 2 Samuel 11:1,2 lezen we dat in de tijd dat de koningen gingen strijden in de oorlog, zond David Joab, zijn legeroverste en het leger, maar David zelf bleef thuis. Vers 2 zegt: op een avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis en hij zag een vrouw bezig te baden.

David had niks te doen, de gehele dag liggen luieren in bed terwijl het leger op het oorlogsveld was. Hij verveelde zich en viel in de verzoeking. Hij liet de boden de vrouw halen.

Batseba was de vrouw van één van zijn dappere, trouwe helden. David pleegde overspel met haar. Van de ene zonde volgt de andere. Zij werd zwanger. David liet haar man komen met verlof en probeerde allerlei  mogelijkheden om de man bij zijn vrouw te laten slapen, zodat hij zou denken dat het kindje van hem was. Maar deze trouwe held ging niet naar huis bij zijn vrouw, maar sliep bij de knechten van David. Wat David ook probeerde, hem dronken maakte, kon hij Uria niet overhalen om bij zijn vrouw te slapen. (Lees 2 Samuel 12).

Uiteindelijk ging David nog dieper in de zonde: moord. David zond een bericht naar Joab, gebracht door Uria zelf, om hem op de voorste linie te plaatsen en tijdens het gevecht de mannen hem alleen lieten zodat hij gedood werd. De trouwe, dappere held.

De ene zonde baart de andere zonde. 2 Samuel 11:27: nadat de rouw voorbij was, liet David haar (Batseba) naar zijn huis halen en zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.

Maar de zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En de Here zond de profeet Nathan tot David.

Al de tijd sprak God rechtstreeks tot David. God hoefde niet door een profeet een boodschap door te geven aan David, maar nu heeft David gezondigd, de relatie was verbroken. En Nathan kwam en bracht de boodschap van God door een gelijkenis te vertellen en zie hoe de reactie van David was! Hij, die overspel en moord gepleegd had, had geen genade of barmhartigheid getoond aan de man die maar een ooilam van zijn arme buurman genomen had.

Hij zei: zo waar de Here leeft: de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods! (2 Samuel 12:5)

Hierin had hij zelf zijn vonnis beschreven. Het is goed om het te lezen, 2 Samuel 12.

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is, Lucas 6:36.

En Nathan sprak tot David: Gij zijt de man! In vers 7 en 8 bracht God hem in herinnering wat God allemaal gedaan had voor hem, dat hij zo machtig geworden was, de liefdevolle, trouwe God. 

2 Samuel 12:9

Waarom hebt gij het Woord des Heren veracht, en gedaan wat kwaad is in Zijn ogen?

2 Samuel 12 vers 10-12 waren de gevolgen van zijn zonden.

2 Samuel 12 vers 13 had David zijn zonde beleden en vergeving gevraagd en onze genade- en liefdevolle Vader God, heeft hem vergeven, maar hij moest toch de gevolgen van zijn zonde dragen, onder andere de zoon van Batseba stierf. 

In Psalm 51 lezen we het gebed van David om vergeving van God:

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerpt mij niet van uw aangezicht en  neem Uw Heilige Geest niet van mij.

Psalm 51:12, 13

Hier zien we dat de verzoeking komt niet wanneer je in moeilijkheden bent, maar juist als je succes hebt behaald in je bedieningen of werk voor de Heer. Dan verslap je in je relatie met je Vader. Alles gaat toch goed? Je vergeet dat zonder Hem je niets kan doen. Daarom zei David in

Psalm 103:2,3

Loof de Here mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest.

Als we altijd de weldaden Gods overpeinzen, zullen we de misleidingen van de boze doorzien en weerstand bieden in de Naam van Jezus.

We zien hier, dat alhoewel we altijd verblijven in de Schuilplaats van de Allerhoogste en relatie hebben met onze Vader, we steed waakzaam moeten zijn, want bij een onbewaakt moment kan de boze zijn giftige pijl op ons denken schieten. David had zijn taak verzaakt. Hij moest met zijn leger gaan strijden, maar bleef thuis, niks doen, leeg!

Laten we ons zelf onderzoeken dat geen gaatjes zitten in ons denken die ons tot negatieve gedachten leiden. Zoals Paulus ons waarschuwt in 

Efeziërs 6:13

Neem de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen (uw denken) omgord met de Waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid.

En de Here Jezus zegt:

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Mattheus 24:41

AMEN

God zegent u allen

Edith V