OVERDENKING 17-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

We zijn nog in het onderwerp GODS LIEFDE VOOR JOU EN MIJ  en over het

VERKEERD BEGRIJPEN VAN GODS LIEFDE of GEESTELIJKE DYSLEXIE.

God wil dat we kunnen vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte de liefde van God en de liefde van Jezus Christus voor ons is, die de kennis te boven gaat. De volmaakte liefde die alle wonden geneest, die angst en vrees verdrijft, die wat onmogelijk is mogelijk maakt. Dat kan alleen als we vervuld zijn met de volheid van God en om vervuld te zijn met de volheid Gods dan moeten we altijd in de schuilplaats van de Allerhoogste blijven, dat is blijven in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Jezus zegt: indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23

Dat is zo heerlijk! Iedereen zegt de liefde van God te kennen. Iedereen weet Johannes 3:16 uit het hoofd, maar veel van ons begrijpen de LIEFDE VAN GOD niet, ze kunnen het niet vatten, ze begrijpen de diepte van Gods liefde niet. Vaak trekken we Gods liefde naar beneden, naar het niveau van ons menselijke liefde. We hebben een openbaring van Gods bovennatuurlijke liefde nodig en dat kan alleen als je vervuld bent met de volheid van God en dat is de wil en het doel van God om door alle overdenkingen tijdens de lock down periode ons leiden tot de volheid Gods zodat we de bovennatuurlijke liefde van God en Jezus Christus kunnen vatten. Maar zoals we weten, het ligt helemaal aan onszelf om het aanbod van onze liefdevolle Vader aan te nemen. De overdenkingen heb ik geschreven, gedreven door de Heilige Geest. Soms tijdens het schrijven deed de Heilige Geest mij herinneren aan mijn ervaringen die ik dan schreef als getuigenis of voorbeeld. Zoals ik eerder gezegd heb, mensen begrijpen Gods liefde verkeerd. Als we problemen hebben of als iemand kreeg te horen dat hij/zij een ongeneeslijke ziekte of kanker heeft, dan zocht men altijd wat de oorzaak was. Toen Jezus en zijn discipelen langs een man die sedert zijn geboorte blind was, vroegen zijn discipelen:

Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Johannes 9:1-3

Het zit in het denken van de mens om de oorzaak op te leggen. Er zijn gemeenten die de mensen leren dat ziekte een tuchtiging van God is, of dat God het geeft omdat hij je liefheeft dat je daardoor Zijn lijden mocht ervaren. Dat is niet waar. Sommigen gebruiken Maleachi 3:8-11 om mensen aan te sporen om te geven. We zijn niet meer onder de vloek. Het geven van tiende en giften zijn de vrucht van de volmaakte liefde die God uitgestort heeft in jouw hart als je God kent, vervuld met de volheid van God. Ziekte is nooit van God. De wereld is onder de macht van de boze, de natuur is vervuild door de mens. De duivel speelt ook een grote rol. Mensen die, door de listige misleidingen van de duivel hun leven geven om gebruikt te worden door hem. Jezus genas een man die 38 jaar verlamd was.

Jezus zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden, zondigt niet meer, opdat u niet iets erger overkome. Johannes 5:14

Het kan zijn dat deze man doordat hij iets gedaan had verlamd werd, dat Jezus hem waarschuwde. Paulus waarschuwde Titus, één van zijn medewerker en voorganger:

Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Titus 2:1

De mensen tot inzicht brengen over Gods liefde en genade en de plichten van de gelovigen ten opzichte van elkaar, als gevolg van Gods liefde in jou. Niet andersom. Johannes zei in

1 Johannes 2:3: En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren.

De Israëlieten hadden van God door Mozes de geboden en wetten ontvangen die ze moeten naleven. De Farizeeën en schriftgeleerden hielden zich strikt aan, denkende daarmee God te kennen. Door zich houden aan de plichten dachten ze een heilig leven te leiden en zo onderkenden ze dat ze God kennen. Dat is nou verkeerd of omgekeerd begrijpen van Gods Woord en Gods liefde. 

Johannes zei: omdat wij God kennen, het resultaat daarvan is dat wij Zijn geboden bewaren of naleven. Dat is de vrucht van het kennen van God en daaruit wordt de liefde van God zichtbaar in ons leven. De vrucht komt voort niet uit werken. Een appel komt vanzelf als de boom goede voeding gekregen heeft, goede verzorging dan zal die mooie, gezonde vruchten produceren.

1 Johannes 2:4: Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.

Hier zien we dat: wij kunnen de geboden van God naleven (de plichten doen), zonder God te kennen, maar we kunnen onmogelijk God kennen zonder Gods geboden na te leven (de vrucht). Gods geboden naleven is de vrucht van God kennen. 

Gods Woord is de lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Psalm 119:105.

Nu is de tijd om ons te onderzoeken of we werkelijk God kennen. God, door zijn onvoorstelbare grote, onvoorwaardelijke liefde, is bezig Zich aan ons te openbaren om Hem te kennen en met Zijn volheid vervuld te worden. Hij wil ons volwassen kinderen van Hem maken, dat we niet gericht blijven op ons eigen ik, maar uit de cirkel komen en Zijn liefde en aanbod aannemen, zodat we vervuld mogen worden met Zijn volheid en kunnen vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte Zijn liefde voor ons is.

Johannes schreef in 

1 Johannes 2:7,8: Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. 

Als je deze twee verzen leest dan lijkt het tegenstrijdig. Wat bedoelde Johannes ermee? We weten allemaal het grote gebod, die de Israëlieten hadden  ontvangen van God om na te leven:

Hoor Israël, de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Deuteronomium 6:4-6

Dit is het oude gebod. Johannes zei: Dit oude gebod is het woord dat gij gehoord hebt. Heeft Johannes weer een nieuw gebod geschreven? Nee, het gebod blijft hetzelfde, maar het gaat niet naar de werken der wet, wat de wet voorschreef, hoe je God moest liefhebben met geheel je al, geen andere goden achterna lopen, geen gesneden beelden  enz. want dat zijn de uiterlijke dingen. Johannes noemde dit een nieuw gebod en dat is: eerst God kennen en Zijn grote liefde voor ons, dan van uit die bron kunnen we pas God liefhebben met geheel ons hart en met geheel ons ziel en met geheel ons kracht. Dat is de vrucht van God en Zijn liefde kennen. Veel mensen gaan het omdraaien. Als ze bij mensen op bezoek gaan en beelden zien in hun huis, dan schrikken ze. Dan zeggen ze, die moet weg anders word je niet gezegend, of anders krijg je allerlei problemen en ziekten. Nee, het moet vanuit de bron komen. God heeft ons liefgehad vóórdat we Hem kennen. We hoeven niets te doen om Zijn liefde te verdienen.We hoeven niets te presteren. Als we God kennen dan zullen we Zijn liefde vatten en vanuit die Liefde van God, kunnen we pas God liefhebben en vanuit de bron van Gods liefde kunnen we anderen liefhebben en zullen we niet meer teruggaan naar het oude leven en géén verlangen meer hebben naar begeerte van het vlees, begeerte van je ogen en het hovaardig leven. Dan zullen we onze naasten liefhebben als onszelf. Veel mensen keren het om. Ik moet mijn naaste liefhebben. Dus je zorgt dat je op goede voet leeft met iedereen. Die persoon haat ik, ik mag hem niet, ik kan hem niet uitstaan, maar ja ik moet mijn naaste liefhebben dus ik accepteer hem. al haat ik hem in mijn hart, de mensen weten toch niet? Vroeger heb ik geleerd en het is ook het cultuur van West Indonesië dat je niet mag laten zien wat je in je hart hebt of wat je denkt over een persoon. Oefenen om niet te laten merken aan de trekken van je gezicht en je ogen. Als je ruzie had met iemand in het openbaar, wisten de mensen om je heen niet dat je aan het woordenwisseling was. Je bleef rustig en praat zonder te laten merken aan je stem of de trekken van je gezicht. Mensen proberen op die manier te laten zien dat je je naaste liefhebt, dat je vriendelijk bent tegen iedereen en iedereen liefhebt. Johannes zei, hij schreef een nieuw gebod, maar het is  hetzelfde gebod maar andere aanpak. Verder schreef hij in

1 Johannes 2:15: Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde de Vaders is niet in hem.

Men probeert dan met eigen kracht de wereldse plezierigheden te ontwijken, niet verslaafd zijn aan alcohol, niet meedoen met zaken die niet goed zijn zodat de mensen kunnen zien dat hij God liefheeft, probeert heilig te leven. Je kan heilig leven zonder God te kennen: dit mag niet, dat mag niet. Maar je kan onmogelijk God kennen zonder heilig te leven. Dat is de vrucht van God kennen. Niet andersom.

Petrus zei: 

Gelijk Hij (God) die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:15, 16

Veel mensen, zelfs veel bijbelleraren zeggen: hoe kan een mens heilig leven. We zijn nog in de wereld, zondaren, alleen Jezus is heilig. Jammer en triest. Ze kennen de volheid van God niet. Als we God kennen, vervuld zijn met de volheid Gods, dan zal Gods volmaakte liefde in ons blijven, en vanuit deze Liefde van God kunnen we heilig leven, afgezonderd van de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Prijst de Heer! Als we vervuld zijn met de volheid van God, dan dringt Gods liefde ons, zodat er geen plaats meer in ons voor de liefde van de wereld. Iemand vroeg aan mij, hoe kunnen jullie zo standvastig zijn in de Heer, hebben jullie dan geen lust meer voor de wereldse plezierigheden? Dat kan ik niet begrijpen, zei hij. Ik verval steeds weer in mijn zwakheid en de lust van het vlees. Ik zei, dan ken je God niet, want als je God in Zijn volheid kent, dan zal je nooit meer vallen in de lust van de wereld. En zul je ook de listen van de boze herkennen en hem wederstaan, vast in geloof en hij zal van u wegvlieden. Als je vervuld bent met de volheid van God, zodat je Zijn grote onvoorwaardelijke, oneindige liefde kan vatten dan zal je vol verlangen naar uitzien om samen met elkaar God lofprijzen en aanbidden en dankzeggen. Gods liefde die in jou is zal je van binnenuit dringen om samen te zijn in Gods lichaam om Hem lofprijzen en aanbidden. Dan vervalt alle ongemakken, alle zonde die zo licht in de weg staan, prijst de Heer!

Dit is de tijd om ons geheel aan God over te geven, om eerlijk je hart te laten onderzoeken door de Heilige Geest. Natuurlijk weet de Heilige Geest de conditie van ons hart, maar Hij zal nooit eraan beginnen zonder onze toestemming.

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij Zijn komst. 1 Johanness 2:28

A M E N

God zegene u allen,

Edith V.