OVERDENKING 10-04-2020

Geliefde broeders en zusters, 

Vandaag is de top van het lijden van onze Here Jezus Christus. Dit kunnen wij niet zomaar voorbij laten gaan.

De Here Jezus, nadat Hij van de Raad van overpriesters en oudsten naar Pilatus, dan naar Herodes en weer naar Pilatus gebracht werd, en slagen en allerlei bespottingen, beschuldigingen had doorstaan, werd naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden.

Op het derde uur (9 uur ’s morgens) werd JEZUS gekruisigd (Marc 15:25). Zes uren lang hing Hij aan het kruis voor onze zonden. Kunt u voorstellen hoe erg het was zo 6 uren hangen met spijkers in je handen en voeten, je kon haast niet ademen. Het was ondraaglijk! Maar Zijn oog was gericht op het doel van Zijn komst hier op aarde, dat is het volbrengen van de opdracht van ZIJN VADER, de redding van de mens uit de macht van de duivel. Een onbeschrijfelijke Grote Liefde! En het einddoel, weer verenigd te zijn met Zijn liefdevolle Vader. Met deze voor ogen heeft Hij alles doorstaan.

Vanaf het kruis keek HIJ naar de mensen om zich heen met hun spottende, pijnlijke woorden. Met een hart vol liefde voor hen zei HIJ tegen Zijn Vader:

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).

Dan keek Hij naar zijn moeder en zijn discipel Johannes en Hij regelde tegelijk iemand om voor Zijn moeder te zorgen. Nu is HIJ niet meer haar zoon. Hij droeg de zorg over aan Johannes.

Vanaf het zesde uur (12 uur) tot het negende uur (3 uur ’s m middags), drie uren, werd de zon verduisterd, grote aardbeving, de rotsen spleten, de zware gordijn in de tempel, die de allerheiligste plaats afschermde voor de mensen, scheurde van boven naar beneden. De aarde en hemel schudden, JEZUS werd verlaten door GOD, de Vader.

Hij riep met luider stem: “Eloi, Eloi, Lama sabachtani” hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Marcus 15:34).

En JEZUS¬† riep: ” Het is volbracht”! (Johannes 19:30) en met luider stem:

“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. En toen Hij dat gezegds had, gaf Hij de geest. (Lucas 23:46).

Het is voor ons allemaal een bekende verhaal. Zo bekend dat voor velen een gewone zaak is geworden. Het raakt hen niet meer. Als je bekeerd bent dan is het klaar. Je kan gewoon met je leven doorgaan, zo als voordat je Jezus heeft aangenomen hebt in je leven. JEZUS heeft toch al je zonden voor je bekering, en nu en in de toekomst al gedragen en vergeven, dus wat je ook doet, het kan niemand wat schelen, je bent gered. Als je na de bekering een moord pleegt dan is het niet erg, je gaat toch naar de hemel? Dat is verkeerde leer broeders en zusters. Dat is Jezus’ offer met je voeten vertrappen, geen respect en niet hoog achten en waarderen wat GOD de Vader en de Here JEZUS gedaan heeft voor ons.

Daarom, begrijp nu wat Gods wil voor ons is in deze tijd, dat wij, gelovigen in JEZUS CHRISTUS in deze tijd wakker moeten worden en beseffen hoe groot het offer van JEZUS CHRISTUS geweest was om Gods plan te volbrengen, de mens weer terug te brengen tot GOD.

Nu gaan we ons voorbereiden voor de volgende stap die zal komen. De grote opdracht van JEZUS CHRISTUS voordat HIJ terugging naar de Vader uitvoeren. GOD wil iedereen gebruiken om deze opdracht te volvoeren voordat JEZUS terugkomt om Zijn kinderen op te halen. Daarom wil HIJ ons in deze tijd klaarmaken.

Laten we daarom beseffen en voor ons ogen houden hoe groot de LIEFDE van God de Vader voor de mens is en hoe waardevol de mens is voor GOD, dat Hij Zijn Zoon in onze plaats geofferd heeft om ons uit de macht van de duivel te bevrijden. Laat het diep in onze harten doordringen zodat wij altijd wakker blijven en nooit vergeten hoe groot en onbeschrijfelijk de liefde van GOD de Vader en de Genade van onze HERE JEZUS CHRISTUS voor ons is.

Voordat wij geboren zijn heeft JEZUS alles al volbracht voor ons. GOD heeft deze lock down laten gebeuren ten goede voor ons allemaal. Voor ieder persoon die in HEM gelooft en ook voor alle mensen die nog niet in GOD geloven en JEZUS CHRISTUS belijden als hun Redder en Verlosser.

GOD roept al Zijn kinderen op om wakker te worden uit hun slaap en ziet nauwlettend toe, hoe gij wandelt (hoe je leeft), niet als onwijzen (onverstandige mensen, die geen besef hebben) doch als wijzen (Efeziers 5:15), en tracht te verstaan, wat de wil des HEREN is (vs 17).

Nu is de tijd om wakker te worden uit de slaap en komt tot bezinning en wordt nuchter (blijft waakzaam), want het einde aller dingen is nabijgekomen.

En HIJ de GOD des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, moge bij de komst van onze HERE JEZUS CHRISTUS blijken in alle dele onberispelijk bewaard te zijn. HIJ die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen (1 Tess 5:23,24)

God zegent u allen

Edith V.