OVERDENKING 18-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

God laat ons geen moment in de steek en Hij is steeds bezig ons te laten zien en beseffen hoe groot Zijn liefde is voor ons. In de afgelopen dagen hebben wij samen mogen ontdekken de grote, onveranderde liefde van God de Vader en de Here Jezus voor ons is. We weten ook nu het doel van het offer van de Here Jezus Christus, dat is om ons tot God te brengen, om de relatie tussen God en de mens, die kapot gemaakt is door de duivel weer te herstellen. We weten ook hoe belangrijk deze relatie is voor God de Vader, maar ook voor de Here Jezus Christus, dat is de gemeenschap van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met de mens. Geweldig!

Jezus zegt: te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Johannes 14:20.

Maar God heeft ook een doel voor elke mens hier op aarde. We zijn gered, niet alleen om zomaar zonder een doel te leven, wachtende op de tijd dat je teruggaat naar de Vader in de hemel? God heeft ieder mens geplaatst op aarde met een doel. Door de intieme relatie tussen God en David heeft God aan David geopenbaard hoe God de mens gemaakt heeft voor dat je geboren bent.  In Psalm 139 schreef David hoe God hem gevormd had en in de schoot van zijn moeder gelegd had. Hoe God alles opgeschreven had in Zijn Boek. Alles, voordat hij geboren werd. 

Psalm 139:13-16

Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten der aardrijk, Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, in uw boek waren alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Wonderbaar! God heeft voor ieder mens vóór de geboorte al een plan voor zijn/haar leven hier op aarde. Onze komst hier op aarde is geen toeval en altijd gewenst door God. Niemand uitgezonderd. Dat je als meisje of jongen, welke lichaamskleur je hebt, in welk land je geboren bent, is nooit een vergissing, maar God heeft je daar en zoals je bent laten geboren. Al je dagen, de beenderen, organen, niets uitgezonderd, zijn opgeschreven in het grote boek van God, en ieder met een doel tot eer en verheerlijking van God. Alle babies die geaborteerd zijn, zijn allemaal gemaakt met een doel. Doordat de wereld onder de heerschappij van de duivel is, vindt iedereen het een gewone zaak en keurt het goed. Want er wordt altijd gezegd, je bent baas over je eigen lichaam, vergetende dat je lichaam eigendom is van God. En er wordt ook door de wetenschappers gezegd dat na de geboorte van een kind begint pas het leven. Maar dat is de grote leugen van de duivel. Misschien zijn er onder de babies die geaborteerd zijn grote mannen en vrouwen die God wil gebruiken, daarom verhindert de duivel hun komst op aarde. We zien hier, God heeft een doel voor ieder mens hier op aarde. Het ligt aan ons om het te ontdekken. Gods roeping hangt niet af van je capaciteiten of je hobby’s of je talenten. God geeft je iets bovennatuurlijk, boven je eigen kunnen, zodat je altijd afhankelijk bent van God en beseft dat zonder Hem je niets kan doen (Johannes 15:5). Paulus zei in Gal. 1:15 dat God hem van de moederschoot aan afgezonderd en geroepen heeft.

We weten hoe Paulus was voordat hij Jezus ontmoette onderweg naar Damascus. Hij was een fanatieke farizeeër. Hij diende God met een volkomen hart, maar verkeerd, hij leefde strikt naar de wet.  We zien hier dat de roeping van hem drong hem vanuit zijn hart en hij zette zich geheel in. Maar verkeerd. Totdat hij Jezus ontmoette. Vanaf toen begreep hij wat zijn roeping precies inhoudt. Niet de volgelingen van Jezus vervolgen maar mensen tot Jezus brengen. Hij was een heel goede wetgeleerde, goed in de Joodse leer en wet, maar God roept hem juist voor de heidenen. Hier zien we dat het niet gaat om onze capaciteiten of onze studies en wereldse bekwaamheden. Paulus schreef zelf in

1 Kor. 1:27:

Wat voor de wereld dwaas is (wat voor de wereld belachelijk is), heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen.

Zo is de keuze van God. Paulus zei ook in Galaten 1:12 dat het evangelie dat door hem is verkondigd, hij niet van een mens heeft ontvangen, niet door wat hij gestudeerd had, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Daarom zei hij ook: 

Ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat

Filippenzen 3:8

Alles wat hij geleerd had is niets voor hem. Hij kreeg nieuwe dingen van de Heer. Zo werkt God met een ieder van ons. Veel mensen leven zonder te weten wat het doel van hun leven hier op aarde is. Voor hen is toch genoeg als je al in God gelooft en Jezus Christus als je Redder en Verlosser heeft aangenomen? Sommigen zeggen, ik heb al genoeg gedaan. Ik hoorde vaak voorgangers die zeiden: ik ben niet van plan dit werk mijn hele leven te doen, hoor. Ik heb genoeg gedaan, veel mensen tot bekering gebracht, grote kampanjes gedaan. Nu is het genoeg, nu is de tijd om te relaxen. Het deed mijn hart altijd pijn als ik zulke uitspraken hoorde. Er zijn er ook die zeiden: God, ik wil geen voorganger of evangelist zijn, ik wil een apostel zijn. Zulke uitspraken maakt je hart verdrietig. De roeping van God hangt niet van wat je wil of fijn vindt om te doen. De roeping is niet je keuze of je talent, maar God heeft al vastgelegd van voordat God je vormde en legde in de schoot van je moeder. Als je bewust bent van Gods grote liefde en het offer van Jezus Christus voor je dan zal je met een nederig en dankbaar hart aan de Here zeggen: Heer, hier ben ik, gebruik mij zoals U wilt, niet wat ik wil. Dan zal je ervaren hoe God je bekwaam maakt voor de taak die Hij klaar heeft voor je en je zal versteld staan van wat God allemaal aan je geeft om je taak te vervullen. Dingen die je nooit geleerd hebt op de schoolbanken. Wonderbaarlijke dingen, boven ons denken. God zal nooit iemand een taak geven zonder hem/haar daarin te bekwamen. En dat is niet door de studie in de wereld. Dit zeg ik niet zomaar, maar heb ik in mijn jaren met de Heer mogen ervaren en daarom wil ik u allen aanmoedigen.

God wacht steeds op u om u te laten zien waarvoor God u wil gebruiken in Zijn grote plan voor Gods Koninkrijk hier op aarde. Paulus werd zo gedreven door de roeping in zijn hart om voor God te werken, totdat God hem naar de juiste weg brengt. Petrus, die helemaal niet goed geleerd had in de Joodse wetten werd juist naar de Joden gezonden om aan hen het evangelie te brengen. Denk niet dat u niets kan, maar open je hart voor de Heer. Jezus staat klaar om u kenbaar te maken wat uw roeping is, maar Hij wacht op u. Waar God u plaatst, dáár wil God u gebruiken. Laten we deze tijd van afzondering gebruiken om in de schuilplaats van de Allerhoogste te verblijven, genieten van Zijn tegenwoordigheid en daarbij ontdekken wat Gods doel voor ieder van ons hier op aarde. 

En Hij, de Here des vredes geve u vrede, voortdurend, in elk opzicht, de Here zij met u allen

2 Tess. 3:16

Amen

Edith V