OVERDENKING 10-10-2023

HOE GAAN WIJ OM MET DE TALENTEN VAN GOD.

“Ik heb talenten gekregen. Weet je welke het zijn? Weet je hoe waardevol ze zijn? God heeft ze aan jou gegeven om te investeren. En op een dag zal Hij je verantwoordelijk houden voor hoe je er mee omgegaan
“Talenten” komen bij Jezus vandaan – zowel het Nederlandse woord als de betekenis ervan. Het woord staat in ons woordenboek vanwege Jezus’ gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30). In deze gelijkenis vertrouwt een meester elk van zijn dienaren een bepaald aantal talenten toe om die te investeren, terwijl de meester op reis is.

Maar deze gelijkenis gaat niet echt over het beheer van ons geld of ons eigen studie of welke rang we in de wereld gewerkt hebben. Het gaat over jouw omgang met de talenten die God aan je toevertrouwt. Dit is de reden waarom het Nederlandse woord “talenten” niet geld betekent, maar gaven of vaardigheden. Als we zeggen dat iemand getalenteerd is, bedoelen we niet dat diegene rijk zijn; we bedoelen dat hij of zij begaafd is. Genade gaven zijn ook het bemoedigen, het bidden voor de andere die ziek of verdriet heeft .

TALENTEN ZIJN GENADEGAVEN.
Het eerste dat opvalt aan de dienaren in de gelijkenis van Jezus is dat zij hun talenten hebben gekregen: “En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.” (Mattheüs 25:15). De meester was niet verplicht om de dienaren iets te geven. Elke dienaar ontving zijn talenten vanwege de gratie van de meester.

Niemand van ons heeft enige reden om te roemen in onze eigen “talenten” want ze zijn niet ons eigendom maar we mogen ze gebruiken tot eer en glorie van Zijn naam
niemand van ons heeft enige reden om te roemen in onze eigen “talenten”. Wat waar is over het ontvangen van het Evangelie, is ook waar over het ontvangen van talenten: “En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?”(1 Korinthiërs 4:7).

Jezus voegt een belangrijke zin toe in Mattheüs 25:15: “Hij gaf … talenten … ieder naar zijn bekwaamheid.” Hier lees je dus duidelijk dat God zegt te geven naar onze bekwaamheid. In het Nederlands kan deze zin een beetje verwarrend zijn, aangezien het woord
“talenten” en “bekwaamheid” synoniemen voor ons zijn. Het kan klinken alsof Jezus zegt dat God ons vaardigheden geeft naar onze vaardigheden. Maar in het Grieks is de betekenis veel duidelijker. Het woord wat we vertalen met bekwaamheid in deze zin is ‘dunamis’, dat betekent meestal kracht of mogelijkheden.

Waar het Jezus hier om gaat, is dat God Zijn dienaren uit Genade bepaalde vaardigheden en een bepaalde mate van volmacht aan ons toevertrouwt om Hem tot dienst te zijn. God geeft ons bepaalde vaardigheden en ook bepaalde mogelijkheden om iets met die vaardigheden te doen voor en door en met Hem .Hij alleen is de gever het is niet als in de wereld dat jij beslist wat je wil doen of leuk vindt.

TALENTEN ZIJN WAARDEVOL
God geeft ons bepaalde vaardigheden en ook bepaalde mogelijkheden om iets met die vaardigheden te doen.

Het tweede wat opvalt, is dat bij het kiezen van talenten als een beeld voor de mogelijkheden die God ons toevertrouwt, Jezus ons daarmee duidelijk maakt ,dat God de gaven die Hij ons geeft zeer op prijs stelt.
Uitgaande van deze waarde ter illustratie, ontving een dienaar in de gelijkenis van Jezus  (vijf talenten), een andere diende (twee talenten) en een andere ontving  (één talent). Het is mogelijk dat de “minder getalenteerde” bedienden misschien wel de “meer getalenteerde”  Maar in werkelijkheid was het rentmeesterschap van geen enkele bediende onbeduidend. Elk ontving iets van grote waarde maar de vraag is wat doen we ermee en niet naar de anderen kijken die meer krijgen dan de andere.

Dit heeft ook een duidelijke consequentie: we mogen niet onderwaarderen wat we hebben gekregen, maar doe het met liefde en volledige overgave Gods Sommigen krijgen meer, sommigen krijgen minder, maar allen krijgen veel. En Jezus zegt ons “ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.” (Lukas 12:48).

Deze gelijkenis is bedoeld om de juiste vrees voor God in ons te doen ontwaken en ons te dwingen onszelf af te vragen wat we doen met de genade die ons is geschonken.
Daarom was de meester zo boos op de dienaar die niets deed met het talent dat hij kreeg (Mattheüs 25: 26-27). Daarom broeders en zusters laat je ja ja zijn bij god en je nee nee. Laat God de vader jouw bekwamen. De dienaar gaf de schuld van zijn gebrek aan toewijding aan de meester en diens karakter (Mattheüs 25: 24-25). Maar de meester keek door het opgeworpen rookgordijn heen en benoemde wat de dienaar was: “Slecht en lui” (Mattheüs 25:26).Zich niet houden aan de opdracht die Hij moest doen .

Dit zijn woorden die we nooit van onze meester willen horen dat we slecht en lui zijn . Deze gelijkenis is bedoeld om de juiste vrees voor God in ons te doen ontwaken en ons te dwingen ons zelf af te vragen wat we doen met de genade die ons is geschonken om te werken in het koninkrijk van God .

DE GENADE DIE AAN JOU IS GEGEVEN

Paulus hield van die uitdrukking: “de genade die gegeven is.”

Hij gebruikte het om naar zichzelf te verwijzen: Paulus keek altijd naar zichzelf en nooit naar een ander.
“Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  …” (Romeinen 12:3).

Hier erkende Paulus dat God hem als apostel een unieke autoriteit had toevertrouwd en deed wat God de vader van Hem vroeg in alle nederigheid altijd verwijzen naar zijn leraar en meester God de Vader .

Romeinen 12: De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen HSV

LEVEN VOOR GOD
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, 1 Petrus 2:5 om uw lichamen aan God te wijden Romeinen 6:13,16 als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren, zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen.

2. 1Johannes 2:15: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid Efeze 5:17; 1 Thessalonicenzen 4:3 om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

3. Want door de genade Romeinen 1:5 die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u Efeze 4:7 niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof 1 Korinthe 12:11; Efeze 4:7 zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

4. Want 1 Korinthe 12:27; Efeze 1:23; 4:16; 5:23; Kolossenzen 1:24 zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,

5. 1Korinthe 12:4; 2 Korinthe 10:13; 1 Petrus 4:10 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

6. En nu hebben wij 1 Korinthe 12:4 genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:

7. hetzij 1 Korinthe 12:10 profetie, naar de mate van het geloof; hetzij 1 Petrus 4:10,11 dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;

8. hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, Mattheüs 6:1,2,3 in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, Deuteronomium 15:7; 2 Korinthe 9:7 met 
“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd …” (1 Korinthiërs 3:10). God had hem unieke vaardigheden (talenten) toevertrouwd om kerken te planten onder de onbereikte en de theologische basis te leggen voor de christelijke kerk.

“Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.” 1 Korinthiërs 15:10

God had hem unieke mogelijkheden (dunamis) toevertrouwd om zijn unieke volmacht uit te oefenen en zijn unieke vaardigheden in te zetten.

HIJ GEBRUIKTE DEZE ZIN OOK OVER ONS:
“En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven” Romeinen 12: 6


“Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.” Efeziërs 4:7

Al deze teksten met betrekking tot “de genade die aan ons is gegeven” versterken Jezus’ bedoeling in de gelijkenis van de talenten:

1) God geeft ons bepaalde genadegaven (talenten),

2) God geeft ons een bepaalde hoeveelheid kracht en volmacht om die te investeren in zijn koninkrijk.

3) God verwacht van ons dat al de kracht die Hij geeft ook gebruikt wordt (1 Petrus 4:11) om te investeren in wat Hij aan ons toevertrouwt.

Je hebt talenten gekregen. Die worden zeer op prijs gesteld door de Heere. Wat ben je met ze aan het doen?

Het is ontnuchterend omdat we onze eigen egoïsme kennen, dat we door onze zondige natuur geneigd zijn om ons te gedragen als die nutteloze dienaar die zijn rentmeesterschap verwaarloosde. Maar zelfs zo een ontnuchterende reflectie is een vorm van genade, omdat het ons van onze egocentrische verdoving kan beroven en ons opnieuw tot grotere toewijding kan motiveren.

Maar de vraag is ook wonderbaarlijk bevrijdend, om tenminste twee redenen:

1) God zelf voorziet ons van alles wat we nodig hebben, zowel onze talenten als onze kracht om ze te beheren – hij geeft het vermogen als ook onze mogelijkheden.

2) Als we ons dit realiseren, kunnen we onszelf niet langer vergelijken met anderen. We kunnen vrij zijn van jaloerse dienaren die meer getalenteerd zijn en / of meer capaciteiten hebben dan wij. En we kunnen vrij zijn van het beoordelen van dienaren die minder getalenteerd zijn en / of minder capaciteiten hebben dan wij. God is de talent- en krachtgever, Hij houdt een ieder van ons verantwoordelijk voor de ‘genade die ons wordt gegeven’.

Je hebt talenten gekregen. Die worden zeer op prijs gesteld door de Heere. Wat ben je met ze aan het doen? Laat deze vraag je ontnuchteren en bevrijden. Want tegen elke dienaar, die trouw is aan de talenten die hem zijn toevertrouwd, zal de Meester zeggen: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mattheüs 25:23). Dit is wat we van Hem willen horen.

AMEN

Ik wens u allen Gods overvloedige zegen,

Bep Kruimel