OVERDENKING 26-04-2020

Mijn lieve broeders en zusters, geliefd door onze Vader God en de Here Jezus Christus met de eeuwige liefde,

We zien dat God, onze liefdevolle Vader deze tijd van afzondering ten goede voor Zijn kinderen gebruikt om in intieme relatie met Hem, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest leren kennen, Hem gehoorzamen en zijn wil voor ieder persoonlijk te volvoeren. Daarom is Gods boodschap, gebracht door zijn dienstknechten in deze tijd allemaal op hetzelfde wijzen: De tijd gebruiken om intieme relatie te hebben met God door in Zijn tegenwoordigheid te verblijven en bezig te zijn met Zijn Woord opdat we Hem meer leren kennen en ontdekken wat Zijn plan voor ieder persoonlijk is in Zijn grote plan voor de wereld.

We hebben het erover dat om Zijn wil te kennen, wij ons eigen IK op het altaar moeten leggen als een levend, heilig en voor God welbehaaglijk offer (Romeinen 12:1)

Dat betekent God de eerste plaats geven in ons leven. In alle keuzes die we maken altijd rekening houden met God. God gehoorzamen in alles, niet gedwongen, maar gedrongen door de vurige liefde van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest die in ons is. Met die houding (gezindheid) zoals Jezus kunnen we Gods plan (wil) gehoorzamen en volvoeren. De stap in geloof en gehoorzaamheid nemen. We hebben veel voorbeelden gezien van de personen in de bijbel. Abraham nam die stap in gehoorzaamheid aan Gods stem die hem riep om zijn geboorteland en zijn vadershuis te verlaten en in geloof en vertrouwen dat God hem zal brengen naar zijn bestemming.

Hij heeft niet getwijfeld aan de belofte van God, maar werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer, in volle zekerheid, dat Hij (God) bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom werd het (zijn geloof en vertrouwen op God) hem gerekend tot gerechtigheid Romeinen 4:20-22

En we lezen in de bijbel hoe God hem gezegend heeft en God noemde Abraham Zijn vriend. God maakte Zijn plannen aan Abraham bekend over de toekomst van Abrahams nakomelingen. Gods plan om Sodom en Gomorra te vernietigen maakte Hij aan Abraham bekend en Abraham pleitte voor het leven van zijn neef Lot.

Geweldig, een intieme, vertrouwelijke omgang met God de Schepper van hemel en aarde, de Levende God! En Hij is onze Vader! Is het niet geweldig, broeders en zusters? En wilt u Hem niet vragen wat Zijn plan is voor u persoonlijk? God heeft het klaar van vóór ons geboorte. Kom en vraag het aan onze Vader: Vader, wat is Uw plan voor mij? God wacht op onze vraag en de Heilige Geest maakt het wakker in ons. Zoals ik eerder verteld heb, als God ons roept voor de taak die Hij heeft voor ons zal Hij ons ook de bekwaamheid geven en de genadegaven om die taak te volvoeren. De roeping van God is niet gebaseerd op onze bekwaamheid of kennis of studies enz. Stap voor stap zullen we groeien in het volbrengen van onze roeping en we zullen ervaren dat alles wat we doen om deze taak te vervullen wordt gezegend en God zal je bekwamen met wijsheid en kennis, die je nooit heb geleerd, nieuwe dingen. En dan besef je dat zonder Hem je niets kan doen en God alle eer geven en ben je afhankelijk van Hem en elke dag zie je met vol verwachting wat God klaar heeft voor jou. Prijst de Heer! Zo gaat God om met Zijn geliefde kinderen, zodat we meer en meer Hem mogen kennen en Hem verblijden en delen we mee in Zijn Blijdschap. Zo kunnen we begrijpen hoe belangrijk het is voor God de lieflijke omgang met Zijn kinderen. Geweldig! Als je het begrijpt, mijn lieve broeders en zusters dan zou je alles doen om onze Vader God blij te maken. Dan zou je niets voor jezelf houden, maar alles aan Hem geven, alle eer, alle roem, alle waardering behoren toe aan Hem, onze God en de Here Jezus Christus. Dat is onze redelijke (echte) eredienst! Dat is, ons als levende offers geven. Prijst de Heer!

Mozes werd geroepen door God om de Israëlieten te leiden uit Egypte. Onderweg naar Egypte ging zijn vrouw met zijn kinderen terug naar haar vadershuis. Mozes heeft in gehoorzaamheid aan God om het plan van God volvoeren, en we zien hoe machtig God hem gebruikte. God op de eerst plaats stellen. Wat zullen wij doen als God ons roept en we keuzes moeten maken? Je carrière, je geliefden, je vrienden en nog veel meer?

Jezus zegt: zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Lucas 14:33

Jezus, Gods geliefde Zoon, heeft Zich vernederd en gehoorzaamde Zijn Vader tot het einde toe, tot de dood aan het kruis, om het Plan van God de Vader te volbrengen, en aan het kruis gezegd heeft: Het is volbracht.

Daarom heeft God Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen geschonken

Filippenzen 2:9.

Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. Onze geliefde Vader dwingt ons niet, maar wacht vol verlangen dat we Zijn roep willen beantwoorden nu we Zijn volmaakte, onveranderde Liefde hebben geproefd door onze intieme relatie met Hem. Door profeet Jesaja zegt God:

als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten, Jesaja 1:9.

Als we de stap in geloof en gehoorzaamheid aan de roep van God nemen, dan zullen we gezegend worden, tijdens het volvoeren van Gods plan, maar ook in de toekomst wanneer we onze roeping hebben voltooid.

God is getrouw. Indien wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 2 Timotheus 2:13

Dat is het karakter van God en als Gods kinderen hebben we ook dat karakter van God in ons wedergeboren geest. Daarom als we Gods wil volvoeren dan kunnen we alleen standhouden als we leven en handelen vanuit onze wedergeboren geest, ons nieuw leven.

Want in dit nieuwgeboren geest van ons woont de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, en dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont (Romeinen 8:11)

Dan zal Hij ons kracht geven om Zijn plan voor ons te volvoeren. Ik vind het jammer dat er nooit wordt aangemoedigd om na de bekering God te vragen wat Zijn plan voor ieder persoonlijk is. Waarin wil God ons gebruiken in Zijn grote plan. Maar het is nooit te laat om het te vragen. God staat altijd klaar om het aan ons kenbaar te maken en ons stap voor stap te leiden zodat wij Zijn plan voor ons kennen en volvoeren. Je kan bezig zijn met van alles te doen voor God en Hij zal je ook erin zegenen, maar als je het Plan van God voor jou persoonlijk kent en begint eraan te werken dan voel je de drang van de Heilige Geest in je en je zet je onvermoeid in en ondanks alle beproevingen en tegenslagen die op je afkomt houd je vol in de kracht van de Heilige Geest. Met Paulus zeg ik ook: 

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één (Jezus) voor allen gestorven is, opdat zij (wij) die leven niet meer voor zichzelf (onszelf) zouden leven, maar voor Hem, die voor hen (ons) gestorven is en opgewekt. 2 Korinthiërs 5:14, 15.

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:7

Amen

God zegene u allen

Edith V.