OVERDENKING 03-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Geweldig om te zien hoe God bezig is ons (Zijn kinderen) in deze tijd van afzondering klaar te maken om deel te nemen aan Zijn grote plan voor de wereld. God houdt ons in eenheid en Hij voedt ons elke dag en leert ons om Hem meer en meer te kennen, hoe onvoorstelbaar groot Zijn liefde is voor ons, Zijn kinderen, maar ook voor de wereld. Want Hij wil niet dat iemand verloren gaat. De wereld is bezig voor te bereiden voor de komende één grote wereldmacht, maar God zit niet stil te kijken naar wat er komen zal. God is hard aan het werk om zoveel mogelijk kroonscheppingen van Hem uit de macht van de boze, de verslagen vijand te redden, daarom, in deze tijd van afzondering wil God Zijn kinderen die gehoor geven aan Zijn stem en zich open stellen om gebruik te worden in Zijn grote plan, toe te rusten. Prijst de Heer!

God wil altijd Zijn kinderen mee nemen in Zijn plan en Zijn werk en hen laten mee genieten in de grote blijdschap die God heeft in het uitvoeren en volvoeren van Zijn plan. Daarom wil Hij dat we Hem en Jezus Christus en de Heilige Geest persoonlijk kennen, aan Hem hechten en Zijn stem kunnen onderscheiden en gehoorzamen tussen alle andere stemmen die ons misleiden en proberen weg te trekken van onze Liefdevolle Vader. Allereerst moeten we nooit vergeten hoe onze Liefdevolle Vader  altijd over ons denkt en wat Zijn plannen voor ons is, Zijn kinderen en Zijn kroonschepping, dat Hij altijd gedachten van vrede koestert over ons en niet van onheil en Zijn doel is, aan ons een Hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29:11.

Hij wil dat wij altijd in Zijn tegenwoordigheid blijven. We hebben gisteren gehad over de sleutel om vol te blijven van God of van Zijn tegenwoordigheid, dat is God altijd verheerlijken in ons leven. Maar hoe kunnen we dat doen? Is het in de samenkomst Hem loven en prijzen of in ons gebeden? God verheerlijken gaat meer dan dat. Verheerlijken betekent hoog verheven boven alles, onder alle omstandigheden, God de eerste plaats geven in je leven.

Jezus zei in Zijn gebed tot de Vader: Ik heb U verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt, Johannes 17:4.

Door wat Hij deed verheerlijkte Hij Zijn Vader. Wij (mensen) geven aan alles een waarde. De ene zaak is voor mij meer waard dan de andere. Hoe waardevol iets voor jou is, hoe meer je eraan hecht. Jezus zegt: waar je schat is, daar is je hart. Jezus, om Zijn grote liefde voor Zijn Vader en voor ons, heeft Hij, om het hartsverlangen van Zijn Vader te vervullen, in gehoorzaamheid aan Zijn Vader, Zijn heerlijkheid in de hemel vrijwillig afgelegd en heeft Zich vernederd tot de dood aan het kruis.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader, Filippenzen 2:9-11.

Daarom zegt Jezus: wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. We kunnen onszelf onderzoeken wat het meest dierbaar is in ons leven, je IK, je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, je huis, je auto, je carrière, noem maar op. Onderzoek je hart maar. God houdt van ons en Hij wil dat wij vrijwillig Hem liefhebben en ons ter beschikking stellen om mee te delen in Zijn grote plan. Het is nog niet te laat om ons leven geheel te geven aan Hem. Het is een plezier voor onze Vader als we Hem verheerlijken in ons leven en met ons leven. In

Lucas 14:26 zegt Jezus:

Indien iemand tot Mij komt, en niet haat (afstand kan doen van) zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 

Als kind was ik heel gehecht aan mijn vader en moeder en mijn broers en zussen. Het deed mijn hart zeer als iemand een slecht woord over hen zei. Toen ik tot bekering kwam kreeg ik mijn eerste opdracht van de Heer:

Mattheus 6:33: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en al Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken wordt.

En ik hield me er altijd aan tot nu toe en alles ging prima en God hield altijd aan Zijn belofte. Ik wist al vroeg waarvoor God mij geroepen heeft. Dan kwam de tijd in mijn leven, dat ik de zwaarste beslissing van mijn leven moest doen, mij losmaken van mijn dierbaren. God werkt stap voor stap in jouw leven. Het was een grote strijd in mijn leven. Alles was goed gegaan, ik had veel plezier in mijn werk en mijn bedieningen in de gemeente. Alles ging zo fijn. Nu kwam de tijd om te beslissen. Heb je Mij méér lief dan dezen? Tien dagen en tien nachten worstelde ik of het voorbij mag zijn. Ik moest denken aan de strijd van de Here Jezus in Gethsèmané: Vader, indien mogelijk is laat deze beker voorbij gaan, doch niet wat Ik wil, maar Uw wil geschiede.

Ik moest me losmaken van mijn ouders, mijn dierbaren en zelfs geen afscheid kon nemen, en met mijn man mee naar een vreemd land en onbekende toekomst. Maar ik kan u allen verzekeren, mijn broeders en zusters, dat als je de stap in gehoorzaam aan God doet om God de eerste plaats te geven in je leven zal God je ook waarderen en Hij zal je geen moment loslaten.

Jezus zegt: Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem in Zich verheerlijken. Johannes 13:32.

In 1 Samuel 2:30 luidt het Woord des Heren: want wie Mij eren, zal Ik eren.

Tegenwoordig kan je het niet voorstellen dat het een grote beslissing van je leven was, want je kan van de ene kant naar de andere kant van de wereld binnen een paar uren bereiken en er zijn zoveel contact mogelijkheden, maar in de jaren zestig was het anders. Ik kon de makkelijkste weg kiezen om mijn man alleen te laten gaan. Hij had zijn leven nog niet aan de Heer gegeven, maar ik heb de weg van gehoorzaamheid aan God gekozen en in alles Hem op de eerste plaats stellen, want ik weet dat daarin zit de roeping van God voor mij. Als u de grootste schat die u hebt in uw hart kan afstaan en God op die plaats zet, dan zijn alle andere keuzes niet zo zwaar meer om te maken. Ik hou van mijn man, van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen erg veel, maar God komt boven alles. Hij moet verheerlijkt worden in je leven en je zult in alles God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest de eerste plaats geven. Dan wordt God te allen tijde verheerlijkt (hoog verheven) in je leven. Dat is God verheerlijken, hoog verheven boven alles. Paulus zegt:

gij zijt gekocht en betaald (duur betaald), verheerlijkt dan God met uw lichaam, 1 Korinthiërs 6:20

Dit is de sleutel om dichtbij God te blijven, vol van God blijven. Door heel mijn leven heb ik nooit “leeg” gevoeld, al zit je in een dal van diepe duisternis en dat waren er veel door de jaren heen en in onze bedieningen, in grote beproevingen en strijd, ervaar je Gods aanwezigheid, want Hij verlaat je nooit. Jezus zegt: Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld, Mattheus 28:20

Paulus verheerlijkt God met zijn leven en we zien in zijn bedieningen werd hij door vervolgd, maar hij bleef God standvastig dienen. Hij zei in Filippenzen 3:8: voorzeker, ik acht alles schade omdat de kennis (het persoonlijk kennen) van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om Zijn wil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, Filippenzen 3:8

Wat een geweldige belijdenis! Aan het einde van zijn leven zei hij:

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, 2 Timotheus 4:7.

Geweldig! Ziet u, als je alles wat je liefhebt opzij kan zetten en God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest op de eerst plaats stelt (verheerlijken) in je leven dan zal je ervaren dat je altijd vol bent van Hem (van Zijn aanwezigheid). Dan ben je bewust van Gods aanwezigheid want Hij woont in je en verlaat je nooit. 

Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de Naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus, 2 Tessalonicenzen 1:11, 12

A M E N

God zegene u allen

Edith V