OVERDENKING 20-04-2022

DE VREZE DES HEREN, DIEP ONTZAG VOOR GOD

God is onze liefdevolle Vader, onze Pappa, Jezus is onze Vriend, de Heilige Geest is onze Helper. Allemaal waarheden uit Gods Woord, maar als we daar eenzijdig de nadruk op leggen, lopen we gevaar gemakzuchtig en trots te worden en niet meer onze plaats te kennen ten opzichte van God.

Hebreeen 12: 28-29 “Laten wij dus, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.”

GOD, ONZE VADER.

In het Oude Testament wordt Gods volk, Israël, er door de profeten regelmatig aan herinnerd, dat zij hun God met eerbied en ontzag moeten vereren. Hij is hun Schepper, hun Formeerder, Hij is de Pottenbakker, zij zijn het leem, Hij is hun Verlosser, die hen bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte.

U denkt misschien, dat staat in het Oude Testament, maar de God van het Oude Testament is Dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. God is in eeuwigheid Dezelfde! Hij is ook onze Schepper, onze Formeerder. Hij heeft ons verlost uit de slavernij van de zonde door Zijn Geliefde Zoon voor ons te offeren. We behoorden eerst niet tot zijn volk.

1 Petrus 2:10 “U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.”

En Paulus schrijft in Efeze  2:13 “Maar thans, in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.”

Wij hebben dus geen enkele reden om ons te beroemen of trots te worden.

In het “vrezen van God” ligt een rijke beloning. De psalmen staan er vol van. Ik ga u er een aantal van noemen.

Psalm 25: 14 “Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen.”

Als wij eerbied en ontzag voor God hebben, mogen wij Hem kennen als een Liefdevolle Vader.

Psalm 33:18 “des Heren oog is op hen die Hem vrezen.”

Hij ziet ons en kent ons!

Psalm 85:10 “ Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.”

 Psalm 103:13 “zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie Hem vrezen.”

 En Psalm 103: 17 “Maar de goedertierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.”

Wow, wat een bemoedigingen!

JEZUS, ONZE VRIEND

Jezus is onze Vriend en wat voor een Vriend! Niet te vergelijken met enige aardse vriend. Paulus schrijft in

Romeinen 5: 7-8 “Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn Liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus voortdurend contact met Zijn Hemelse Vader en dat deed Hij met het diepste respect. Leest u maar eens het Hogepriesterlijk Gebed in Johannes 17. Jezus richt zich tot God met de woorden “Vader”, “Heilige Vader”. Wist u , dat Hij het vertrouwelijke “Abba” maar één keer gebruikte? En dat was op het moment dat Hij dodelijk beangst was in de hof van Getsemane : “Pappa, alstublieft, laat deze beker aan Mij voorbijgaan!”

Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn discipelen met Zijn verheerlijkte lichaam, niet langer onderworpen aan de natuurwetten. We zien een verschil in de houding van de discipelen. Tijdens de viering van het Laatste Avondmaal lag de discipel Johannes “aan de boezem van Jezus”, een heel vertrouwelijke relatie. Na de opstanding zien we hoeveel indruk de verschijning van de verheerlijkte Heer op hen maakt. En als we dan lezen in Openbaring 1: 17, waar Johannes de verheerlijkte Jezus ziet “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten” kunnen we ons voorstellen, hoe ontzagwekkend die verschijning moet zijn geweest. Lieve mensen, als deze verheerlijkte Jezus op een zaterdag ons gemeentegebouw binnen zou stappen, zouden wij allemaal, net als Johannes, als dood voor zijn voeten liggen, volkomen overweldigd door de majesteit van zijn verschijning.

DE HEILIGE GEEST, ONZE HELPER

Hij is een Helper, maar niet iemand die je kan aanroepen, als je in nood verkeert, om Hem vervolgens links te laten liggen. De Heilige Geest is in de eerste plaats God, de derde Persoon van de Drie-eenheid. Gods Geest is een Heilige Geest die in ons wil komen wonen, maar dat kan alleen, als wijzelf ook heilig zijn.

Jezus zegt over de Heilige geest in

Johannes 14: 26 “maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Alles wat we moeten weten, zal Gods Geest ons bekend maken.  En in

Johannes 16 : 13-14  zegt Jezus : “doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle Waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen  en het u verkondigen.”

En Paulus zegt in 1 Corinthe 2:10 “Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.”

Vader, Zoon en Heilige Geest, laten we nooit vergeten hen met eerbied en ontzag tegemoet te treden.  Ook als we op zaterdag naar de gemeentesamenkomst  komen. We gaan naar Zijn Huis , vol ontzag, zoals het lied zegt:  En met diep ontzag aanbid ik U

Met diep ontzag aanbid ik U

Heilig God, ik zing mijn loflied nu

Met diep ontzag voor u.

Gods Zegen

Auguste van Vriesland