OVERDENKING 10-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Vandaag willen we verder over Gods LIEFDE voor jou, daarin GODS SOEVEREINITEIT begrijpen.

God is soeverein, oppermachtig, onovertroffen. God is de Schepper van het heelal, dan staat niemand boven God. Door de soevereiniteit van God, leren veel kerken dat alles wat gebeurt is, is Gods wil. Niets gebeurt zonder toestemming, of de wil van God. Zo had ik voor mijn bekering ook geleerd, en als je van kleinsaf ermee opgevoed bent dan blijft het ook vast zitten in jouw denken, totdat de Heilige Geest je openbaart dat het niet zo was. Veel mensen houden zich ook vast aan het gebed van de Here Jezus: Uw wil geschiede in de hemel, zo ook op de aarde. Maar dat is je wens. In de hemel gebeurt alles zoals God wil, en je wens in het gebed is, dat het ook zo mocht zijn op de aarde. Ook het gebed van Jezus: niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. Dat is overgave van Jezus, de keuze die Jezus gemaakt heeft. Ik had ook lang zitten tobben ermee over de Grote Liefde van God en alles wat er gebeurd is om je heen. Is alles wat gebeurd is Gods wil?Alle rampen, oorlogen, terreuraanslagen, ziekten, armoede, coronavirus, enz? 

Mensen zeiden ook: waarom grijpt God niet in? God heeft alles in Zijn hand en laat alles geschieden zoals Hij wil? Als we zo denken dan hebben we een verkeerd beeld van God. Dan kan je moeilijk Gods liefde begrijpen en ook moeilijk anderen overtuigen van Gods grote liefde voor ons. Vroeger gingen we langs de deuren getuigen, dan kwam je bij mensen waarvan de man of familieleden in de oorlog overleden waren, dan kregen we het verwijt van: waar is God? Is God liefde?. Waarom is mijn man dood? Praat maar niet over God! Mensen hebben een verkeerd beeld van God door verkeerde leer. Toen ik Marjan begeleidde voordat ze naar de Heer ging, zei ze ook: ik begrijp niet, als God zoveel van de mens houdt, waarom zijn er zoveel ellende in de wereld, hongersnood, coronavirus? Dat was het beeld van God dat ze meekreeg vanuit de kerk en hield het vast, dat alles gebeurt zoals God wil. Ik moest haar uitleggen dat het niet zo was totdat ze het begreep en dat ze al die tijd een verkeerd beeld van God voor zich had. Is haar ziekte, kanker door God gegeven, of is het Gods wil? Nee! Maar in haar ziekte bracht de Heilige Geest haar in gedachten om contact op te nemen met mij, zodat ze de weg tot de Heer terug kon vinden, dankzij het gebed van haar ouders vanaf toen ze klein was. Coronavirus is niet van God en ook niet Gods wil. Maar in deze tijd van lock down toont God Zijn grote liefde aan de mens, om de mensen tot inkeer te brengen en zich verootmoedigen voor de Heer. En Zijn kinderen, dat ze deze tijd gebruiken om in intieme relatie te blijven met God zodat God je kan toerusten voor het volbrengen van Zijn Plan tegen de boze. Als we denken dat alles gebeurt naar Gods wil is, dan zullen we passief zijn, dan doen we geen moeite om er tegen in te gaan, want het is toch van God, Gods wil? Wat kunnen we eraan doen dan erin berusten?

Passiviteit is niet goed. Dat is juist de tactiek van de boze om ons van God weg te trekken en dat heeft hij vele mensen ermee kunnen overtuigen. Een kind van God moet actief zijn.

God geeft ons niet een geest van vreesachtigheid (lafhartigheid), maar van kracht, van liefde en bezonnenheid, 2 Timotheus 1:7

God heeft ons de Heilige Geest gegeven om in Zijn kracht de boze te wederstaan.

Jacobus 4:7: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

God, in zijn soevereiniteit kon ingrijpen en verhinderen dat Eva in de verleiding van de duivel viel, maar God had de mens een vrije wil gegeven en dat accepteerde God en waardeerde de keuze van de mens. De mens is geen robot. God is rechtvaardig in al Zij wegen en beslissingen.

In de tijd van Noach en tijd van Sodom en Gomorra lezen we dat hun zonden zo hoog waren, ze waren goddeloos geworden, dat God, in Zijn soevereiniteit, tegen Zijn grote liefde voor Zijn schepping moest ingrijpen, door de zondvloed en het vuur uit de hemel te zenden. 

Door Mozes had God de wetten aan Zijn volk gegeven met alle zegeningen als ze de wetten gehoorzamen en de vloek als ze niet volgens de wetten leven. Het volk Israël moest als voorbeeld zijn voor de heidense wereld dat ze een Levende God hebben en dit was ook ter voorbereiding voor de komst van de beloofde Messias. We lezen, dat in de tijd van Mozes, God moest ingrijpen bij de opstand van Korach, Nathan en Abiram. God moest hen afsnijden van het volk door hun zonde van rebellie, weerspannigheid, dat is zonde der toverij (1 Samuel 15:23). En het volk, toen ze murmureerden tegen Mozes en God, had God hen gestraft door het zenden van de giftige slangen. Dat waren de hoogtepunten dat God moest ingrijpen, tegen Zijn grote liefde in. 

Jezus heeft de vloek van de wet op Zich genomen, we zijn niet meer onder de vloek. We hoeven niet meer gestraft te worden voor onze zonden, Jezus heeft onze straf gedragen.

Galaten 3:13:: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Er zijn mensen, als ze ziek zijn dan mogen anderen het niet weten, want dan gaan ze erachter zoeken wat de oorzaak was van die ziekte, omdat ze geleerd zijn dat de ziekte een tuchtiging van God is door zonde, of dat je niet getrouw bent. Toen Jan, mijn man, ziek lag in het sanatorium, kwamen de voorganger en zijn vrouw mij en de kinderen bezoeken. De vrouw zei tegen mij: zuster, dit is een tuchtiging van God en als je niet inziet dan zal God jullie nog meer tuchtigen. Ik zei: dank u wel zuster, maar ik ken een ander God, mijn God is vol liefde, Hij tuchtigt niemand, en heeft niemand ziekte gegeven. Jezus heeft al onze ziekte gedragen en door Zijn striemen zijn wij genezen.

Jesaja 53:5: Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Ze hebben een verkeerd beeld van God. Ziet u, hoe de duivel de mensen, voorgangers, goede bijbelleraren gebruikt om Gods oneindige grote liefde te verloochenen? God is goed, God is liefde. De duivel is slecht, hij kent geen liefde. Hij haat liefde. Jezus zegt hij is een dief, vader der leugens, mammon. Zijn doel is Gods kinderen weg te trekken van God met allerlei leugens over God. Dat zie je al bij Adam en Eva. Hij heeft geen medelijden met je. Weest waakzaam! Twijfel niet aan de grote liefde van onze Liefdevolle Vader. Kunt u voorstellen, als ziekte van God is, waarom moest Jezus onze ziekten aan het kruis dragen en door Zijn striemen zijn wij genezen? Waarom al die voorzieningen? Waarom genas Jezus de zieken en bevrijdde de gebondenen en bezetenen? Als de ziekte van God is waarom zei Jezus niet: wees gezegend Mijn kind, God houdt zoveel van jou, daarom maakt Hij je ziek? Waarom gaf Jezus aan de discipelen en ook aan alle gelovigen de macht om op zieken de handen te leggen en zij zullen genezen worden? Waarom gaf Jezus de opdracht om demonen uit te drijven? Jezus zei zelf: “deze  tekenen zullen de gelovigen volgen” in uw bedieningen. Kunt u dat begrijpen, dat God de Vader laat je ziek worden, terwijl Zijn Zoon de zieken geneest en zelfs alle ziekten op Hem genomen had? Dat werk tegenstrijdig, terwijl

Jezus zegt: Ik en de Vader zijn één. Johannes 10:30

De werken die Ik doe, heb ik Mijn Vader zien doen. Johannes 19. In Zijn gebed

Johannes 17:4: Ik heb U verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij toe doen gegeven hebt. 

Hij heeft de opdracht van Zijn Vader volbracht, inclusief de zieken genezen. Dan kunnen we concluderen dat de ziekten niet Gods wil is en zoals de zonde, ook de ziekten heeft Jezus aan het kruis gedragen. Jakobus zegt in 

Jakobus 1:13: Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hij zelf verzoekt niemand.

Dit is duidelijk, God verzoekt niemand. 

Morgen gaan we verder met dit onderwerp. 

A M E N

God zegene u allen

Edith V