OVERDENKING 11-05-2020

Geliefde broeders en zusters, 

Vanaf het moment dat de Here ons geaccepteerd heeft als Zijn kinderen, door geloof in Zijn Zoon Jezus Christus (Johannes 3:16), begint de Heilige Geest in ons te werken om stap voor stap ons te vormen naar het beeld van God, naar de oorspronkelijke staat en het doel van de schepping van de mens. Adam en Eva hadden geen zonde gekend toen ze geschapen waren. Ze hadden geen moeite met het oude leven. Wij worden uit de zondige wereld gehaald, toen we tot bekering kwamen. Onze geest is opnieuw geboren, heeft contact met God, maar onze ziel moet gevormd worden door vernieuwing van ons denken. Voor de bekering domineert de ziel onze geest. Nu we bekeerd zijn moeten we vanuit onze wedergeboren geest leven, die niet zondigt en die een intieme relatie kan houden met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, het einddoel van Gods plan voor Zijn kinderen. Daarvoor heeft God elke dag ons voorzien van Zijn Manna, zodat we onze oude mens kunnen afleggen en leven vanuit onze nieuwe mens. Dat is ons bekend. God voorziet ons van alles wat we nodig hebben om te leven hier op aarde, in deze zondige wereld, geestelijk en stoffelijk. We komen niets tekort. Maar waarom gebeuren er weinig of geen wonderen tegenwoordig in de kerken zoals in de tijd van Jezus en de eerste gemeenten? Daar was ik altijd verdrietig van en vroeg de Here in mijn gebeden. Ik verlangde zo graag naar de wonderbare werking van de Heilige Geest. Waren de beloften alleen voor toen, wat Jezus zei in Marcus 16 en Mattheus 28? Als tekenen zullen deze de gelovigen volgen, in Mijn Naam zulle ze boze geesten uitdrijven, op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden. En in Jesaja  53:4,5 Dat al onze zwakheden en ziekten was op Hem en door Zijn striemen zijn wij genezen?

God weet wat we nodig hebben om te leven in deze wereld. God weet dat we te maken hebben met allerlei ziekten en lichamelijke zwakheden en alle problemen in deze wereld. Daarom heeft Jezus alles volbracht, geestelijk en ook lichamelijk. 

We hebben veel kennis van Gods Woord, maar staan we wel vast op Zijn beloftes? Niet enkele, die we met ons verstand kunnen aannemen? Als ik terugdenk aan de eerste jaren na mijn bekering, toen zag je veel wonderen gebeuren in de kerken (gemeentes). Veel zieken waren genezen. Je maakte mee dat het Woord van God leeft en beweegt. De kracht van de Heilige Geest was zichtbaar en voelbaar. Er is ontzag en eerbied voor de tegenwoordigheid van God. Nu is er maar weinig van te merken. Vele gemeentes zijn droog, kil, geen beweging. 

In de Japanse oorlog, toen ons hele gezin, vergiftigd was, kwam er geen dokter aan te pas, alleen door een eenvoudig gebed van onze ouders was het hele gezin met 8 kinderen genezen  en er waren geen schade als gevolg van de cyanide vergiftiging tot nu toe. Was het toen anders? Kwam God alleen wanneer er geen andere hulp is? Onze harten zijn verhard zegt Gods Woord. 

Spreuken 23:7 zegt want zoals iemand zijn eigen plannen maakt,  zo is hij. 

Engelse vertaling zegt: Zo als iemand denkt in zijn hart, zo is hij.

Zoals wij denken, zo beperken wij God in Zijn werk. Natuurlijk heeft God de doktoren en de farmaceuten wijsheid en kennis gegeven om de medicijnen uit te vinden. Maar het is voor God een plezier om Zijn kinderen te zien staan in geloof en vertrouwen op Zijn beloftes en ontvangen van Hem wat Hij beloofd heeft, opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Zo als we denken, handelen we. We streven niet boven ons denken naar de voorzieningen van onze liefdevolle Vader God. We pakken altijd wat voor ons makkelijk is.

Gods Woord zegt in

Jeremia 29:11:  Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

We kijken om ons heen en worden overspoeld door zoveel berichten, dat er weer een tweede golf corona virus op komst is, dan zakt de moed in de schoenen. Waar blijft de belofte van God? Laat de belofte van God diep in je hart zinken en wortel dragen en overpeinsd het tot het leeft in jou en je de kracht en zekerheid hebt en je geloof vast staat.

Ik moet mijn vriendin, die aan kanker lijdt, begeleiden, zodat ze vaststaat in haar geloof in God. Als ik zelf geen geloof heb of twijfel heb in mijn hart, hoe kan ik haar overtuigen dat God een hoopvolle toekomst heeft voor haar en dat God haar uit haar situatie zal halen? Dat met God, zij over de muur van deze ziekte zal springen? Eerst moet het Woord zijn werk doen in ons dan kunnen we ook anderen overtuigen ander lacht de boze ons uit.

Hebreeën 13:8 zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid.

Jesaja 40:8: het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand.

Laat deze woorden van God vast geworteld zijn in ons. Ons denken beïnvloedt ons hart en maakt het ongevoelig voor Gods Woord en leven we in nederlaag, in onrust en vrees en worden veel kinderen Gods depressief.

Spreuken 4:23: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Een heel ernstige waarschuwing voor ons, want zoals Spreuken 23:7 zegt: Zo als iemand in zijn hart denkt, zo is hij. God wil dat we al Zijn geboden en beloftes diep laten wortelen in ons hart, aannemen en hanteren in geloof. Zo verheerlijken we God daarmee. Onderzoek onze harten naar de verharde gedeelten en belijdt het aan onze liefdevolle Vader en de Heilige Geest zal ons helpen in de groeiproces van ons geloof en kunnen we in de kracht van de Heilige Geest vaststaan om anderen te bemoedigen in deze tijd en klaar zijn om mee te werken in Gods grote plan voor de wereld. 

Als slot wil ik zoals Paulus zeggen:

Broeders en zusters, ik voor mij acht niet, dat ik reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende  hetgeen achter mij ligt (mijn oude leven) en mij uitstrekkende  naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,, die van boven  is, in Christus Jezus.

Filippenzen 3:13,14.

A M E N

God zegen u allen

Edith V.