OVERDENKING 14-03-2023

PSALM 23

De HERE is mijn Herder, mijn ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naam wil. Zelfs al ga ik door een daal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf , die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor ogen van wie mij benauwen; Gij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid. Zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Psalm 23 is een zeer bekende Psalm die vooral gelezen wordt in tijden van nood en begrafenissen.

Maar als we goed lezen zit er zo veel meer in.

Vers 1 zegt: De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Voor ons Christenen is het heel duidelijk dat hier de Heer Jezus Christus bedoeld wordt, in Johannes 10:11 openbaart de Heer Jezus Christus zichzelf als de Goede Herder; in vers 10 zegt Hij, Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.

Johannes 10:10-11: De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren t laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. IK ben de Goede Herder; de Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.

Hij weet wat wij nodig hebben en wanneer. Hij zorgt dat wij voldoende rust en voedsel krijgen.

Hebt u zichzelf wel eens afgevraagd hoe dat komt dat als onze lichaam ziek wordt en gedwongen rust moeten nemen dat we meer toegankelijk zijn voor Gods Geest! En zijn stem en leiding beter kunnen begrijpen? Juist in die periode of tijd verkwikt Hij onze ziel.

Vers 3: Hij leidt mij in rechte sporen om Zijns Naams wil. De Schrift zegt. Wie van u, die 100 schappen heeft en er 1 van de 100 verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, tot dat hij het vindt? (Lucas 15:4). De HEER is niet alleen herder van bekeerde schapen, maar Hij weet ook wie nog tot zijn schapen zullen behoren en  gaat Hij actief op zoek naar hen tot dat Hij ze vindt. In Johannes 15:16 zegt de Here Jezus: niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen, opdat gij zou heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de vader u alles geve , wat gij Hem bidt in Mijn naam. En in Johannes 17:12 bad de Here Jezus tot God de Vader: Zolang Ik bij hen was bewaarde Ik  hen in Uw naam welke Gij mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs.

Vers 4 spreekt over de moeilijkheden die we in het leven tegen komen. Ook in de moeilijke tijden moeten we weten dat Hij bij ons is, Hij zal ons helpen en door heen leiden. Romeinen 8:28: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.

Vers 5: Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Hier spreekt van vervolging of strijd en het kan heel intimiderend voor ons zijn. Dan moeten we bedenken dat als God voor ons is wie zal tegen ons zijn? Onze situatie of problemen moeten wij in gebed bij Hem brengen, we kunnen altijd op zijn hulp rekenen. Psalm 91:14 zegt, omdat hij Mij zeer bemind, zal Ik hem bevrijden, Ik zal hem beschutten omdat hij Mijn naam kent.

Hij zalf mijn hoofd met olie. Het spreekt van de Heilige Geest die Hij aan ons geeft wanneer wij Hem tot onze Heer maken.

Mijn beker vloeit over! Van wat vloeit onze beker over? Is het niet van dankbaarheid en dankzegging voor het feit dat Hij ons uit de duisternis gered heeft!

Vers 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mijn  volgende al de dagen van mijn leven. Ja heerlijk om te denken dat er een tijd komt dat wij bij Hem tot in alle eeuwigheden zullen zijn. Een tijd dat volmaakt is, geen zonden, geen dood, geen tranen, geen pijn.

Openbaring 7:17: Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 21:3: En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij hen hun God zijn.

Amén.

Gods zegen bij het lezen van de overdenking, 

liefs Rosa Kotzian.