OVERDENKING 01-02-2023

MAN EN VROUW, VROUW EN MOEDER

Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde titel voor een overdenking, maar het is iets, waar ik al een poosje over aan het nadenken ben.

Genesis 1 : 27 “En God schiep de mens naar zijn beeld ; naar Gods beeld schiep Hij hen ; Man en vrouw schiep Hij hen.”

God schiep de mens naar zijn beeld, Hij schiep hen man en vrouw. Volkomen gelijkwaardig!

1Korinthe 11 : 11-12 “En toch kan in het plan van de Heer een man niet zonder zijn vrouw en een vrouw kan niet zonder haar man. Want net zoals de vrouw uit de man is ontstaan is de man ontstaan door de vrouw. Maar alle twee zijn ze uit God ontstaan.”(BB)

Gelijkwaardig, beiden zijn uit God ontstaan, maar niet gelijk.

Genesis 2 : 18 “En de Here God zei : Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die  bij hem past.”

Een hulp die bij hem past. Wat een prachtige taak! 

1 Korinthe 11 : 9 “De man is niet gemaakt als hulp voor de vrouw, maar de vrouw is gemaakt als hulp voor de man.” (BB)

In onze maatschappij is van deze scheppingsorde van God niet veel meer te merken. Vrouwen willen in alle opzichten gelijk zijn aan mannen en soms zelfs boven hen staan. Daarmee “missen ze hun doel”, wat de  letterlijke betekenis is van in zonde leven.

Genesis 1 : 28 “ En God zegende hen ( de man en zijn vrouw ) en God zei tot hen : Weest vruchtbaar en wordt talrijk.”

Weest vruchtbaar. Het was Gods bedoeling voor de man en zijn vrouw om vader en moeder te worden. God heeft man en vrouw verschillend gemaakt, zodat kinderen evenwichtig kunnen opgroeien. Helaas zien we tegenwoordig steeds meer, dat kinderen opgroeien in een éénouder gezin,  vaak als gevolg van een scheiding, maar soms ook als een bewuste keuze. Toen onze jongste zoon op voetbal zat, zo´n 25 jaar geleden, ging ik vaak met hem mee, als hij een wedstrijd moest spelen. Een jongetje uit zijn team werd steevast begeleid door twee vrouwen. Ik dacht heel naïef : vast zijn moeder en een tante. Maar dit jongetje werd opgevoed door twee moeders. Hoe triest is dat! Hoe moet hij later een goede echtgenoot en vader worden, als hij nooit het voorbeeld heeft gezien.

In de Spreuken van Salomo kunnen we veel lezen over de rol van een vader en een moeder. Een paar voorbeelden :

Spreuken 1: 8-9 “Hoor mijn zoon , de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet ; want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.”

Spreuken 6 : 20 “Bewaar mijn zoon het gebod van uw vader  en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.”

Spreuken 6 : 23 “Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht.”

We zijn geschapen naar het beeld van God. Hij is onze hemelse Vader, onze Pappa, die heel veel van ons houdt en bij Wie we altijd kunnen schuilen, maar Hij onderwijst ons ook en tuchtigt ons. In de Bijbel worden de aardse vader en de hemelse Vader vaak met elkaar vergeleken.

Lucas 11 : 11 “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? “

Lucas 11 : 13 “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

Hebreeën 12 :7 God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft?”

Hebreeën 12 : 9-10 “Bovendien : we hebben óók gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. En we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch nog veel méér gehoorzamen aan de opvoeding van de Vader van onze geest? Want dan zullen we leven.  Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse Vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als Hij” (BB).

Paulus spreekt nog over een ander soort vaderschap. Een geestelijk vaderschap, niet afhankelijk van het feit of je natuurlijke kinderen hebt grootgebracht. Paulus noemt de mensen in Korinthe “zijn geliefde kinderen”.

1 Korinthe 4 :15-16 “Want al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus : volgt mijn voorbeeld.”

In het volgende vers spreekt hij over Timotheüs  en noemt hem “een geliefd en trouw kind in de Heer”. Geestelijke vaders en moeders, vaders en moeders in Christus, zijn nodig in de gemeente. Er zijn woorden uitgesproken, dat God mensen naar onze gemeen te zal brengen. Die mensen komen uit de wereld. Ze weten niet wat het is om als kind van God te leven. Ze moeten worden opgevoed.  In de brief aan Titus schrijft Paulus daarover.

Titus 2 : 2-5 “Leer oudere mannen , dat ze nuchter moeten zijn, fatsoenlijk, verstandig, met een gezond geloof en veel liefde en geduld. Oudere vrouwen moeten dat ook zijn. Ze moeten zich gedragen op een manier die past bij mensen die bij God horen. Ze mogen niet kwaadspreken en niet aan wijn verslaafd zijn. Maar ze moeten andere mensen wijze raad kunnen geven. Zo kunnen ze de jonge vrouwen leren om verstandig te worden, van hun man en kinderen te houden, fatsoenlijk te zijn, het huishouden goed te doen en hun man liefdevol te dienen. Dan kunnen er geen slechte dingen van het Woord van God gezegd worden.” (BB)

De laatste regel is een waarschuwing voor ons. In een andere vertaling staat : “opdat het Woord van God niet gelasterd wordt”. Dat is het laatste wat we zouden willen toch? In vers 7 zegt Paulus, dat we in alles het goede voorbeeld moeten geven, in ons spreken, in ons geloof en in onze daden.

Lieve broers en zussen, we zijn dan wel op leeftijd, maar we hebben nog een belangrijke taak te vervullen. We mogen anderen voorleven, hoe het is om een kind van God te zijn in heel onze handel en wandel. Uit eigen kracht brengen we daar niets van terecht, maar God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven en Hij maakt ons bekwaam voor deze taak.

Gods Zegen

Auguste van Vriesland