OVERDENKING 26-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

De volgende overdenking wil ik graag met u allen delen.

Ieder mens, vooral kinderen van God, heeft periodes in zijn/haar leven, dat ook wel genoemd geestelijke mijlpalen. Gedenktekens om op die plaats stil te staan en Gods grote weldaden te gedenken en God te loven, aanbidden en danken. De Israëlieten plaatsten elke keer een gedenksteen na een belangrijke gebeurtenis, een lange reis, of na een machtige overwinning over de vijand, om de grote daden van God te gedenken en aan God een dankoffer brengen.

Toen het volk de Jordaan doorgetrokken had, plaatste Jozua midden in de Jordaan, op de plaats waar de priesters met de ark stonden, 12 gedenkstenen om te gedenken alle grote daden die God voor hen gedaan had dat ze nu het beloofde land zijn binnen gekomen. In 1 Samuel 7:12 lezen we ook dat nadat de Israëlieten overwinning had behaald tegen de Filistijnen, Samuel een gedenksteen plaatste en noemde het EBEN HAEZER wat betekent: tot hiertoe heeft God ons geleid.

Deze gewoonte van de Israëlieten is ook goed voor ons om van tijd tot tijd stil te staan om de grote daden Gods voor ons te gedenken. Dat deed David ook en hij wist het geheim daarvan, daarom raadde hij ons allemaal ook aan om het te doen.

Psalm 103:1-3: Loof de Here, mijn ziel en al wat in mij is Zijn heilige Naam. Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest.

In mijn jeugdtijd hadden we geen app of facebook enz. om elkaar berichten te sturen, maar we hebben albums, waarin je een woord van bemoediging, spreuk of een bijbeltekst kunt schrijven om elkaar te bemoedigen. Eén van mijn mede koorlid en broeder die samen dienden in het kinder- en jeugdwerk schreef de volgende tekst: 

Wat hebt gij daar in uw hand? Exodus 4:2

Toen ik dat las, vroeg ik me af, wat betekent dat voor mij? Twee of drie jaren later gingen we naar Nederland; een heel nieuwe periode van mijn leven. Het oude is afgesloten, het nieuwe begon. Hier kwam deze tekst weer in mijn herinnering. Ik las het en begon erover na te denken.

Exodus 4:2: en de Here zeide tot hem (Mozes): wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: een staf.

De staf, waarvoor dient dat? Waarom vroeg God ernaar? Mozes was een herder; een herder heeft altijd een staf bij zich om de kudde schapen bij elkaar te houden en om hen te beschermen tegen de aanval van wilde dieren. En Mozes was al 80 jaar, dan had hij zeker de staf nodig om erop te steunen, of eraan leunen. Dat geeft je een stuk  vertrouwen op jezelf dat je niet valt, het houdt je in balans. Toen Mozes het op de grond gooide werd het een slang. Het vertrouwen op onszelf is niet vast, niet stabiel, het kronkelt naar ons gevoel, naar onze ziel. God zei: neem de staf met je mee, maar Ik zal je zeggen wat je met die staf moet doen.

Daar begrijp ik waarom God deze tekst steeds in mijn gedachten doet opkomen, bij het begin van een taak, of een werk, of het geestelijk of gewone werkzaamheden, thuis of op het werk. De Here zegt: geeft het aan Mij over, Ik zal je leiden dan gaat het goed; je eigen vertrouwen en kennis en alle zaken wankelen, als je op je staf leunt, maar geef het over aan Mij dan zal het goed gaan. De enige wat je moet doen is gehoorzaam de stem en leiding van de Heilige Geest en wees trouw in alles wat je onderneemt. 

Wie in zeer weinig getrouw is, zal ook in veel getrouw en wie in zeer weinig onrechtvaardig is, zal ook in veel onrechtvaardig. Lucas 16:10.

Dat zien we ook in het leven van Jozef. Hij was nog heel jong. 17 jaar oud, toen zijn broers hem hadden verkocht aan de Ismaëlieten en die verkochten hem weer aan Potifar, een hoveling van Farao. Jozef kende God alleen van de verhalen van zijn vader, over de God van Abraham, Izaak en Jakob, zijn vader. Dat was de enige houvast. Nu was hij ver van zijn vader, de veilige plaats waar hij altijd terecht kon en zijn broertje Benjamin; zonder vooruitzicht in een vreemd land, vreemde mensen die andere goden aanbidden. Maar zijn geloof en vertrouwen in de God van zijn vader groeide, en voelde hij de rust. Dit is nog het enige die hem bindt met zijn vader. We lezen in

Genesis 39:2a: En de Here was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd.

Vers 21: En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. 

Jozef hield vast aan zijn geloof en de Here zegende hem. Alles wat hij ondernam gelukt, omdat hij standvastig bleef in zijn geloof in God. Zo leerde hij stap voor stap God kennen en hield rekening met God, God eren en heiligen. Daarom, toen de vrouw van Potifar hem verzocht zei hij:

hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

Hij hield rekening met God en hij besefte ook dat God met hem was; dat alles wat hij onder zijn handen nam, dat het God was die deed gelukken. Hij besefte dat vanuit zichzelf hij niets had, geen kennis om alles te ondernemen toen Potifar hem de leiding over zijn huis gaf, dat had God hem doen gelukken. God gaf hem wijsheid en kennis en later in de gevangenis ook. Jozef kende God alleen van de verhalen van zijn vader, toch geloofde hij met zijn gehele hart in God en God leidde hem stap voor stap zodat hij God persoonlijk kende.

We zijn kinderen van dezelfde God als Jozef. Als we in vertrouwen, ons geheel aan God overgeeft, onze staf dat is ons eigen ik, zal Hij het ons doen gelukken, wat wij onder onze handen nemen. In getrouw en gehoorzaamheid God dienen, dan zal God je zegenen. Of het betreft geestelijk werk, of huishoudelijk werkzaamheden of je werk in de wereld, geef je staf over aan God dan zal je echt versteld staan wat God doet door jouw leven. God zal je bekwamen en wijsheid en inzicht, kennis en creativiteit en alle gaven en talenten die nodig zijn om je werk uit te voeren tot het einde toe. Daarnaast zal God je stap voor stap leiden naar het doel van Zijn roeping voor jou. Dan zal je ontdekken de roeping van God voor jou in Zijn grote plan.

Jozef ging in gehoorzaamheid aan God, stap voor stap met God, Dertien jaar lang maakte God hem klaar voor de roeping van God voor hem. Zijn hart wordt vervuld met de liefde van God. Liefde dat uitte in vergevingsgezindheid. Toen zijn broers kwamen om koren te kopen en hij aan hen bekendmaakte dat hij hun broer Jozef was, waren ze bang dat hij wraak zou nemen, maar we zien hoe veranderd Jozef was. Vol liefde en bewogenheid zei hij tegen zijn broers:

Weest niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden. Genesis 45:5

En Jozef zei in

Genesis 50:20: Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden.

Prijst de Heer! Als je intiem met God omgaat, dan zie je de dingen en alles wat op je afkomt vanuit Gods kant dan zie je dingen zoals God het ziet. Dan zie je het doel van God. Want God koestert altijd gedachten van vrede en niet van onheil om ons een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29:11

Zo kunnen we ook door getrouw en in gehoorzaamheid God dienen, stap voor stap komen tot het doel van onze roeping. Paulus zegt in

Kolossenzen 3:23, 24: Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor de mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer.

Vers 17: En al wat gij doet met woord of werk, doe het alles in de Naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door Hem. 

Wat je ook doet, schoonmaak, huishoudelijk werk, stoelen klaarzetten, zangdienst, preken enz. Alles wat je toevertrouwt krijgt, verricht je werk van harte, doe het als voor de Here. Daarin word je gevormd en klaargemaakt voor het doel dat God heft voor je.

Doe alles zonder morren of bedenkingen, wat het is God, die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Filippenzen 2:14, 13.

Het is een plezier voor God als wij het doen want Hij is het die het bewerkt in ons, voor Zijn plezier. Als je dat begrijpt dan zul je alles wat je aangeboden krijgt, aannemen en eraan werken, niet alleen wat je leuk vindt. Als je beseft dat je daarmee het hart van onze Vader God blij maakt dan zal je niet weigeren. Door gehoorzamen en trouw God dienen, heeft God mij stap voor stap laten zien wat mijn en onze (samen als man en vrouw) roeping is. We zien de roeping van Jozef is niet onderkoning worden, maar een groot volk in leven behouden.

Prijst de Heer!

A M E N

God zegene u allen

Edith V.