OVERDENKING 03-04-2020

Shalom geliefde broeders en zusters in de Here, 

fijn om elkaar weer te ontmoeten in de tegenwoordigheid van onze liefdevolle Vader. Jezus zeide tot zijn discipelen, maar ook nu, tot ons:

“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij, vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen.” Joh. 16:33  

Zondag begint de lijdensweek van de Here Jezus, de Palmzondag. Op deze dag werd Jezus door de menigte verwelkomd als een koning, toen Hij Jeruzalem binnenkwam op een veulen. Ze riepen: ‘Hosanna, de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen’. Hosanna betekent: help ons! Ze zagen Jezus als de persoon die hen zou bevrijden van de macht van de romeinen. Maar Jezus wist wat Hem te wachten stond in Jeruzalem. Hij wist het doel van zijn komst hier op aarde, niet om nu te regeren, maar om de gehele mensheid te redden uit de macht van de duivel. De macht die de duivel heeft afgenomen van Adam toen hij Adam verleidde (Lucas 4:6) moest Jezus weer terug pakken. En dat kan alleen door Zichzelf te offeren aan het kruis. We hebben nu veel gelegenheid om stil te zijn en tot bezinning komen en door ons laten doordringen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In Hebreeën 5:7,9 lezen wij: vers 7:

Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem (God de Vader), die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst. 

God de Vader, verhoorde Zijn gebed, maar niet Zijn wil. Was Jezus bang voor de dood? Helemaal niet! Hij was zeer beangstigd voor het moment dat Hij, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor onze redding, tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21). 

Hij, die geen zonde gekend heeft, moest alle zonde van de hele wereld op zich nemen. Hij was bedekt met zonde. Daardoor was Hij verlaten door Zijn Vader. De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En dat is een vreselijk moment. Kunt u voorstellen hoe het zou zijn, als wij voor eeuwig verlaten (gescheiden) zijn door God in de hel? Daarom wil God niet dat wij voor eeuwig verloren gaan, gescheiden van Hem door onze zonden. Dat is vreselijk, broeders en zusters. Voor eeuwig betekent geen uitweg meer. Laten we daarom stil zijn en deze grote offer van Jezus voor ons overpeinzen, tot ons laten doordringen. Als we het werkelijk beseffen hoe groot Jezus offer voor ons is, dan zullen we niets anders verlangen, dan met een dankbaar hart ons leven geheel aan Hem overgeven en zeggen: Here, neem mij, kneed mij, vorm mij en zend mij. Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. 

En zo heeft Hij, hoewel Hij, de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde bereikt had,  is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden Hebreeën 5:8,9.

Hij (Jezus) heeft Zijn Vader  gehoorzaamd tot het einde, een voorbeeld voor allen die in Hem (Jezus) geloven. God gehoorzaamt in alles. Hij (Jezus) is voor een ieder die Hem gehoorzaamt  een eeuwig heil geworden. We hoeven niet bang te zijn voor de dood want Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk afgepakt van de duivel.

 Jezus zegt: Weest niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  Openb. 1:18 

Daaarom kunnen we in geloof in de overwinning van onze Here en Heiland JEZUS CHRISTUS uitroepen: 

Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Gode zij dank, die ons overwinning geeft door onze HERE JEZUS CHRISTUS! 1 Korinthiërs 15:55,57.

Kom, laten we in deze tijd stilzijn en overpeinzen de lijdensweg van onze Here Jezus en ons voorbereiden om Zijn komst te verwachten.

Amen

Edith V.