OVERDENKING 02-05-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4

48 dagen in afzondering vliegen heel snel voorbij. Menselijk gezien is het niet te houden, maar prijst de Heer, onze Goede Herder voorziet Zijn kudde elke dag van frisse Levend Water en verse Manna, zodat we aan niets tekort komen en kunnen we genieten in Zijn tegenwoordigheid.

We hebben ondertussen in deze tijd, in onze intieme omgang met onze Vader, mogen ontdekken het hartsverlangen van onze Liefdevolle Vader God en onze Here Jezus Christus, dat we één worden met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest die in Zijn volheid in ons woont en altijd met ons in intieme relatie wil communiceren en Zijn plannen met ons delen. Prijst de Heer! We hebben ook mogen ontdekken dat om Gods stem te kunnen onderscheiden en gehoorzamen ons denken vernieuwd moeten worden, prijst de Heer!

Nu gaan we een stap verder. Blijven in de volheid van Gods tegenwoordigheid. We horen zo vaak mensen zeggen dat ze vol zijn van de Heilige Geest als ze blij zijn, geluk hebben enz. o, dan ben je zó vol van de Heer dat je voelt of je wilt vliegen; en je danst van vreugde, God alle glorie en eer geven. Maar, dan voel je je weer droog en leeg als er problemen komen: ziekte, gezinsproblemen, je bent bevreesd voor de besmetting van deze virus, of één of andere strijd in het leven. Je roept naar God, maar hoort niets. Het is alsof de hemel van koper is. Veel mensen zeggen, God heeft hen verlaten. Je hoort ook mensen bidden, vul, vul, vul hen Heer!

Is God weg? Nee! God is nooit veranderd en Zijn liefde voor ons is nooit veranderd of verminderd. God heeft alles klaar voor ons. Jezus heeft alles volbracht aan het kruis op Golgotha en is nu in heerlijkheid bij Zijn Vader in Zijn oorspronkelijke plaats als de Zoon van God. En nu woont God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in onze wedergeboren geest (onze nieuwe leven), dan zijn we één met onze Vader en de Here Jezus en de Heilige Geest en ondanks er problemen, ziekte, vrees voor deze virusplaag of tegenstrijd, blijven we in contact met onze Vader en kunnen we standhouden en ons blijven verblijden in God. Dan blijf je vol van de tegenwoordigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en God verheerlijken en Hem alle eer en glorie geven. Dan kunnen we net als David zeggen:

met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur Psalm 18:39

Met onze Vader en de Here Jezus Christus gaan we dwars door onze problemen heen. David schreef zijn psalmen tijdens zijn vlucht voor Saul, die hem wil doden. De meeste van zijn psalmen schreef hij toen hij in moeilijkheden was, toen hij voor zijn leven moest vluchten. De meeste van ons kennen het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16). Ze wisten niet wat er verder met hen zou gebeuren. Zaten ze te klagen of de één de ander de schuld geven? Nee! Ze zongen lofliederen en prezen de Heer; ze verheerlijkten God, en wat gebeurde? Aardbeving en alle deuren van de gevangenis gingen open, de zware kettingen gingen los!  Ze behaalden grote overwinning! De gevangenis bewaarder en zijn gezin kwamen tot geloof in Jezus Christus en zij werden vrij gelaten. De brief van Paulus aan de gemeente te Filippi had Paulus vanuit de gevangenis geschreven. 

Filippenzen 1:21-24

want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij, werken met vrucht en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen; ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste, maar nog in het vlees te blijven is nodiger (meer nodig) om uwentwil.

Hij dacht er niet aan om te stoppen ondanks veel tegenslagen en vervolgingen. Met volle overtuiging zei Paulus in 

Romeinen 1:6: want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. 

Hij schaamde zich niet om het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus te verkondigen aan de heidenen, al werd hij vervolgd want dat is de kracht van God tot verheerlijking van Zijn Naam. David, doordat hij altijd in de tegenwoordigheid van God bleef en met God praatte was hij altijd vol van God en verheerlijkte God met zijn psalmen en lofgezangen. We weten van David dat hij de Levieten opstelde om te zingen en God lofprijzen. 

Psalm 86:12, 13:

Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en Uw Naam eren voor altoos, want Uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. 

Jezus heeft door Zijn dood ook ons uit het zeer diepe dodenrijk gered. Onze God en de Here Jezus Christus verdient onze eer en glorie boven alles, boven al onze geliefden. 

Dit is de sleutel om vol te blijven van Gods aanwezigheid in ons leven en vurig Hem blijven dienen. Paulus riep de mensen in Filippi en ook ons op in

Filippenzen 4:4-7:

Verblijdt u in de Here te allen tijde. Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vree Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Wat is dan de sleutel om vol te blijven of bewust blijven en ervaren van Gods tegenwoordigheid? De sleutel is: God verheerlijken te allen tijde. In voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in ziekte en pijn, in geestelijke strijd, verheerlijkt God met uw leven te allen tijde! Door God te blijven eren en verheerlijken zullen de muren van vrees en angst, van bezorgdheid en verdriet neervallen zoals de muren van Jericho.

Looft de Here mijn ziel, en al wat in mij is Zijn Heilige Naam.Loof de Here mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden Psalm 103:1, 2

AMEN

God zegene u allen

Edith V