OVERDENKING 04-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Gisteren hebben we gehad over God verheerlijken dat is in alles God gehoorzamen en in alles God de eerste plaats geven in ons leven en de keuzes die we maken. Jezus heeft Zijn Vader verheerlijkt door het werk waarvoor God de Vader Hem gezonden heeft te voleindigen (Johannes 17:4). God weet en ieder persoon weet het ook wat het dierbaarste en hoogste plaats in je hart neemt. Wat we het meest koesteren. We zijn allemaal in de leerschool van God, niemand is meer dan een ander en God wil ons geheel voor Zich hebben. Jezus heeft het grootste offer gedaan om ons terug te brengen tot God. Jezus heeft zichzelf helemaal losgemaakt van al Zijn heerlijkheid in de hemel om de wens van Zijn Vader te vervullen, Zich vernederd en door God tot zonde gemaakt en de dood in gegaan aan het kruis als de grootste misdadiger. Hij, die geen zonde heeft gekend. Hij heeft het kruis op Zich genomen, de schande niet achtende (Hij verdroeg alle vernedering en schande) maar richtte zich met vreugde op wat er vóór Hem lag, dat was de Heerlijkheid bij de Vader en de redding van u en mij, de kroonschepping van God.

Dat wil God de Vader ook van ons hebben. Kijk niet naar wat je moet loslaten om God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest de éérste plaats te geven in je leven, maar richt je ogen op de vreugde en zegeningen die daarop volgen. God weet heel goed hoeveel het ons kost om die stap te nemen, maar God geeft je veelvoudig voor terug, alles wat je hier nodig hebt, in ons voorlopig verblijf op aarde en straks de eeuwige heerlijkheid met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De vrouw van Mozes, Zippora, had onderweg, tijdens hun reis naar Egypte, Mozes verlaten. Ze ging met haar kinderen terug naar haar vader. We lezen in het boek Exodus, dat later, toen Mozes en de Israelieten in de woestijn Sinai waren, dat de schoonvader van Mozes zijn vrouw en kinderen bij hem terugbracht. Mozes ging door met zijn bediening, Gods opdracht voor hem uitvoeren, ondanks zijn vrouw hem verlaten had, hij koos om God te gehoorzamen en we zien hoe machtig God hem gebruikte. Alle wonderen en tekenen in Egypte en de rode zee spleet door midden. Hij was door in de tegenwoordigheid van God zonder zich te verslappen.

Vaak houden we meer rekening met ons eigen ik, ons belangen, ons gezin en met mensen om ons heen. Wat zullen de mensen over mij zeggen, of ik wil wel doen, maar hangt af van mijn vrouw of mijn man. Als je God de eerste plaats geeft zal God ook in het hart van je man of je vrouw werken dat hij/zij één wordt met jou, want God heeft ons samen geroepen om één te zijn en geen verdeeldheid, maar de eerste stap moet je zelf in geloof doen en je zal zien dat God de rest doet, opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt in jou.

We hadden ook over Saul. Hij hield meer rekening met de mensen dan met God. Wat zullen de mensen over mij zeggen. Eer van mensen is zo belangrijk. Hoe was het einde van Sauls bediening  (roeping)? Hij ging steeds bergafwaarts. Eer van mensen willen we altijd. We willen horen dat de mensen ons goed vinden. Heeft God niet aan Zijn Woord gehouden?  Natuurlijk wel! Het lag aan Saul en het ligt altijd aan ons. Maar als we fouten gemaakt hebben staat onze liefdevolle Vader klaar met open armen op ons te wachten om ons opnieuw op te nemen in Zijn wonderbare plan, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, Romeinen 11:29.

David hield altijd rekening met God, daarom zegende God hem en noemde hem, de man naar Mijn hart, want hij verblijdde God altijd. Toen David en zijn leger, niet mogen mee strijden met de Filistijnen, die tegen Israel zouden gaan vechten, teruggingen naar hun verblijfplaats in Siklag waar ze hun gezinnen achterlieten, zagen ze dat de amalekieten Siklag verbrand hadden en de vrouwen en kinderen als gevangenen mee hadden genomen. Het gehele leger van David kwam tegen hem in opstand en wou hem stenigen. Wat deed David?  Hij sterkte zich in de Here, zijn God (1 Samuel 30:6). Hij ging niet klagen en jammeren tegen God, zoals wij vaak doen, maar hij zocht het aangezicht van God. Hij gaf God de eerste plaats en vroeg Hem om raad en God laat je nooit in de steek. Toen de Israelieten bevrijd waren van de slavernij en in de woestijn waren had God Mozes de opdracht gegeven om hen te leren dat ze niet zullen vergeten alle grote daden die God gedaan had om hen te bevrijden. De Pesach, dat ze nooit vergeten, wetende dat de mens altijd vergeet wat God gedaan heeft, moesten ze het aan hun kinderen en kindskinderen vertellen de Grote daden Gods. Zo zien we tot nu toe de viering van Pesach dat alle plagen en wonderen worden herdacht en God danken en verheerlijken voor Zijn grote liefde en zijn goedertierenheid. God heeft ook de Israëlische feestdagen ingesteld. Alle feestdagen zijn belangrijke dagen om te herdenken wat God heeft gedaan en Hem danken en eren. Jezus heeft ook het Heilig Avondmaal ingesteld opdat we niet zullen vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan en Zijn grote offer tot redding van de mens verkondigen totdat Hij terugkomt.

Wij, mensen zijn zo vergeetachtig. We hebben voor alles een prijskaartje. Wat voor ons geen waarde heeft gaat in de vergeetkoffer. Herinnert u zich nog de dag dat de Here u aanraakte en u tot bekering kwam? Voor de ene is misschien kort geleden, de ander jaren geleden. Ik herinner me die dag nog alsof het gisteren gebeurde, dat ik stond met mijn handen omhoog en huilend mijn hart aan de Here gaf. En sinds die tijd heeft God mij geen minuut alleen gelaten. Natuurlijk ging ik vaak mijn eigen gang, daar we ons eigen wil hebben, maar God blijft getrouw. Vanaf de dag dat je je leven aan Hem geeft laat Hij je niet los, maar jij kan God loslaten. 

Dankbaar zijn voor alles wat God doet in ons leven.

Bij God is er geen verschil tussen groot en klein. Dat is de mens die de ene belangrijker, groter, waardevoller vindt dan de ander.

Jezus zegt wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Lucas 16:10

David zei in Psalm 103:2,3

Loof de Here, mijn ziel en vergeet  niet één van Zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest.

Psalm 75:2: Wij loven U, o God, wij loven, want nabij is Uw Naam, men vertelt Uw wonderen.

In de Engelse vertaling: Aan U , o God, geven wij dank, aan U.

Dank brengen aan God voor alles wat God voor ons heeft gedaan en vergeet niet één van Zijn weldaden. Paulus schreef toen hij in de gevangenis zat:

Dankt onder alles. Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. 1 Tessalonicenzen 5:18,24.

Dankt te allen tijde (altijd) in de Naam van onze Here Jezus Christus, God de Vader, voor alles (niets uitgezonderd). Efeziërs 5:20

Paulus, ondanks vervolgingen, mishandelingen, zei in zijn brief aan de Filippenzen:

Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, Filippenzen 3:14.

Daarom kan hij ons ook oproepen om God te danken voor alles, en in alles en onder alle omstandigheden, door ons te richten naar hetgeen vóór ons ligt. Dankbaarheid is belangrijk en dat zien we in deze tijd niet meer. Velen hebben geen waarde meer aan de dingen die je hebt. Je verlangt steeds naar grotere dingen, mooier, belangrijker, moderner enz. en je ziet niet de waardevolle dingen die God onze liefdevolle Vader ons iedere dag schenkt. Dat je mag opstaan met gezonde lichaam. Dat je mag genieten van Gods heerlijkheid in de schepping. Mensen zijn aards gericht, ontevreden, ondankbaar. Paulus zegt in

2 Timotheus 3:1,2: dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

Maar voor ons moet het anders zijn, we zijn kinderen van de Allerhoogste God, gekocht en betaald door het bloed van Jezus, we zijn in elk opzicht rijk geworden in Jezus Christus, in alle woord en alle kennis, daarom laten we altijd God danken voor Zijn genade en goedertierenheid en vergeet niet één van Zijn weldaden! 

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar Kolossenzen 3:15

Als we in ons dagelijks leven altijd God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verheerlijken en danken zullen we altijd vol zijn van God.

A M E N

God zegene u allen

Edith V