OVERDENKING 18-01-2023

NIEUW JAAR, NIEUW BEGIN.

Afgelopen jaar zijn we verhuisd naar een ander gebouw. We begonnen direct met onze samenkomsten in dit gebouw ondanks het nog niet gerenoveerd was, maar het centrale ruimte mag gebruikt worden, dus kunnen de samenkomsten van deze drie kerken gewoon doorgaan. Dagelijks worden de diensten daar gehouden. Na een paar maanden begon de renovatie. Toen we pas begonnen waren, leek het niet als een ruimte voor de geestelijke diensten. Stuk voor stuk wordt het afgebroken en veranderd. De centrale ruimte wordt geverfd en langzamerhand zien we wat het gaat worden. Het wordt gerenoveerd en gemaakt naar het doel waarvoor het gebouw gekocht werd, Gebedshuis. Kamers voor gebed, pastoraat, kinderdiensten, kamer om ook samenkomsten te houden en ook nog keuken en nog veel meer. Het gebouw, dat eerst leek op een rommelige opslagplaats toont nu stap voor stap het doel waarvoor het gemaakt is.

Elke keer als ik binnenkom zie ik hoe geweldig eraan gewerkt is. Alles precies op de juiste plaats. Straks zal het een mooie kerkgebouw worden, een plaats waar God verheerlijkt wordt en een plaats om mensen op te vangen die in nood zijn en Jezus willen aannemen als hun redder en verlosser en nog veel meer activiteiten ter verheerlijking van onze Vader God en Jezus Christus.

Toen ik naar het gebouw keek, sprak de Heilige Geest in mijn hart: zo gaat het ook met het leven van ieder kind van God, die bereid is om zijn leven te geven om gevormd te worden door de Heilige Geest, zodat het het doel dat God heeft voor hem/haar bereikt en hij/zij een waardevolle instrument van God wordt. Een gebouw renoveren en maken zoals je gepland hebt en op papier getekend volgens jouw plan is makkelijk. We zien dat de bouwers heel snel werken, omdat er geen tegenwerking zijn, alles gaat volgens het plan. Maar het geestelijk gebouw, je leven, renoveren is veel moeilijker, want de Heilige Geest zal ons niet dwingen, maar Hij wacht totdat we Hem toestemming geven om te beginnen. Vaker wordt het tijdens het werk gestopt, want we willen niet meer gevormd worden, we gaan weer genieten van de wereld, dan moet de Heilige Geest stoppen met Zijn werk in ons. Hoe snel je leven klaargemaakt wordt voor het uitoefenen van je roeping hangt helemaal van jezelf af. Het eist bereidheid, onderwerping en gehoorzaamheid. Bereid zijn om gevormd te worden door de Heilige Geest en in gehoorzaamheid onderwerpen aan de wil van God.

Zoals het gebouw, dat direct na het kopen wordt gebruikt als aanbiddingsplaats voor God, zo is ook onze Nieuwgeboren geest. Direct als we ja zeggen tot God, plant God in ons hart het Geloof van Jezus Christus, de liefde van God en worden we verzegeld met de Heilige Geest, want we zijn nu Zijn eigendom. De Heilige Geest komt in ons hart wonen. Zoals in het gebouw de samenkomsten beginnen zonder onderbreking, zo begint het ook in ons nieuw geboren geest lofprijzing en aanbidding tot God. Maar dat is pas het begin. Nu komt de tijd van renovatie in onze ziel (de zijruimtes van het gebouw). De geest is opnieuw geboren, zonder zonde, maar de ziel is vol van zonde, is wereldgezind, dat moet gerenoveerd worden, door de vernieuwing van ons gezindheid.

Romeinen 12:2 zegt: En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Het gelijkvormige leven als de wereld (de wereldgezindheid) moet verbroken worden, de muren die scheiding brengen tussen de centrale ruimte (onze nieuwgeboren geest) de plaats van aanbidding, moet kapotgemaakt worden. Onze gezindheid of manier van leven moeten veranderd worden, hoe moet het gedaan worden? Door ons te laten vormen door Gods Woord.

Kolossenzen 3:1,2: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

De muren van ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht dat is afgoderij, die moeten vernietigd worden, weggevaagd worden

Kolossenzen 3:5: Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien (1Petr 2:1,2).

Als je de Heilige Geest toelaat om je te vormen dan word je ook stap voor stap een waardevol instrument van God om Hem te verheerlijken. En God vormt je naar het doel waarvoor je geroepen bent voordat God je in de moederschoot legde. God heeft ons met een doel geschapen, we zijn niet zomaar op aarde gekomen om te leven en dan doodgaan, zonder een hemelse doel. Misschien bent u voor de aardse ouders niet gewenst, maar voor God wel, u bent in Zijn grote plan. Toen God Jeremia riep om hem als profeet aan te stellen, zei God tegen Jeremia:

Jeremia 1:5: Eer Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Paulus zegt ook dat God hem vanaf de buik van zijn moeder afgezonderd heeft en geroepen. (Gal 1:15).  Zo ook u en ik, wij zijn geroepen door God voordat Hij ons vormde in de moederschoot. Net als Paulus, zijn roeping kwam pas tot uiting toen Jezus tot hem verscheen onderweg naar Damascus. (Gal 1:16). Zo begint de roeping van ieder kind van God pas te ontkiemen wanneer we Jezus aangenomen hebben als onze Redder en Verlosser en de Heilige Geest de kans geeft om aan ons te werken. Maar vele mensen leven hun eigen leven zonder te weten of beseffen dat je een roeping hebt van God. Veel kinderen van God blijven na hun bekering nog steeds hun oude leven koesteren. Ze kunnen het wereldse leven niet loslaten en daarom wandelen vele kinderen Gods zonder te beseffen dat ze een roeping hebben van God, een heilige roeping (2 Tim 1:9), die veel hoger en kostbaarder is dan alles wat in de wereld is.

Efeze 4:1: Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.

Als u niet weet waarvoor de Here u geroepen heeft, begin dit nieuwe jaar dan met de Heilige Geest te vragen om grote renovatie te beginnen in uw ziel. Misschien zijn er dingen in uw ziel die als grote muren in de weg staan en u verhindert om de wil van God te doen, zodat u de roeping van God voor u niet kent en om u volledig aan Hem over te geven. Muren van hoogmoed, onvergevensgezind, roddel, en nog veel meer. De muren die u verhinderd om te groeien naar de roeping die God heeft voor een ieder van ons, zodat u kunt ontdekken waarvoor God u op deze wereld geplaatst heeft.

De buitenkant van het gebouw moet ook gedaan worden, zodat de mensen makkelijk kunnen zien dat het een Bedehuis (kerkgebouw) is. Zo gaat het ook met ons lichaam. Dat moet ook gerenoveerd worden.

Romeinen 12:1: Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst.

Ook onze lichamen vraagt God om als heilig en welgevallig offer aan Hem te geven. Dat is wat God wil van ons, om ons tot een waardevolle instrument van Hem te maken. God wil niet alleen onze geest gebruiken, maar ook onze ziel en ons lichaam. Ons lichaam is nu een tempel van God geworden, zodra we Jezus aannemen als onze Redder en verlosser.

1 Korinthe 6:19: Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Ons lichaam is niet meer van onszelf, het is Gods eigendom, daarom moeten we ook goed omgaan met ons lichaam. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest dan is het ook heilig.

Laten we daarom dit jaar ons leven geheel aan de Heer geven, en als Paulus, jagen we naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Filippenzen 3:14

Amen.

God zegent u allen,

Edith Visser.