OVERDENKING 11-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Wat een ontroerende dag was het gisteren. De gevangenneming en de kruisiging van Jezus. Voor ons was het een zeer bewogen dag geweest, stilstaan en het lijden en de dood van onze Here gedenken. Hoe zou het gegaan zijn met Zijn discipelen? Ze hebben gezien hoe hun Meester werd gevangen genomen, bespot, gemarteld, vals beschuldigd, kapot geslagen en gekruisigd. Het was ondraaglijk wat er allemaal gebeurd was. Ze waren bang. Ze hadden niemand bij wie ze terecht konden met al hun vragen en hun verdriet en die hen kon verdedigen en in bescherming nemen. Ze waren onafscheidelijk geweest met Hem. Al de woorden die Jezus vooraf aan hen vertelde over wat er zal gebeuren waren ze al vergeten. Ze waren te verdrietig en verward. Ze voelden zich alleen en verlaten. Hoe zal het worden? Hoe zal hun toekomst er uitzien? Ze waren als schapen zonder herder. Dat heeft de Here Jezus hen al eerder verteld:

Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden Marc :14:27.

Ik zal u  niet als wezen achterlaten, Ik kom tot u. Nog een korte tijd, en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Joh 14:18, 19.

Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het tot u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Joh. 14:20.

En nog veel beloften had Jezus tegen hen gezegd om hen te bemoedigen. Maar de woorden van Jezus ging gewoon langs hen heen. En vooral nu, nu ze gezien hadden hoe hun Meester werd gemarteld en zo´n gruwelijke dood als een misdadiger moest ondergaan, waren ze radeloos, als schapen zonder herder. Onzeker wat er zal worden voor hen de komende tijd.

We zitten nu ook in de tijd, dat we niet weten wat de dag van morgen ons zal brengen. Onzekerheid. We zijn gewend alles van te voren te plannen, hoewel we eigenlijk niet weten wat er kan gebeuren de volgende dag. Nu zitten velen van ons in onzekerheid, angst en gevuld met allerlei zorgen en verdriet. Maar zo hoeft het niet te zijn voor ons. Want we zijn niet alleen en verlaten. 

Jezus zegt: Zie, Ik ben met u, tot aan de voleinding der wereld (tot in eeuwigheid). Mattheus 28:20.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest woont in ons. Onze toekomst is verzekerd in Hem. 

Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, Die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Hebr. 12:2.

Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven door Zich te richten op het einde, dat is de overwinning en de vreugde die Hij zal hebben bij Zijn Vader.

Zo, laten wij ons richten op Jezus, de Voleinder van ons geloof en elke dag ons klaarmaken om onze intieme gemeenschap met onze Vader God, en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest te bewerken, door Zijn Woord te lezen en te overdenken zodat Het ons hart zal zuiveren van alle verborgen dingen die in de weg staan en ons relatie met onze Vader kan verstoren.

Laten wij afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staan en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt Hebr. 12:1.

Jezus zegt: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht Mattheus 11:28-30

Ik kom spoedig, houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbaring 3:11

Amen.

Edith V