OVERDENKING 16-05-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

Ik hoop dat we in de afgelopen tijd samen onze Vader God en de Here Jezus Christus persoonlijk hebben mogen leren kennen door de openbaringen die God door Zijn Woord aan ons kenbaar heeft gemaakt. Dat we mogen zien en beseffen hoe groot de liefde en genade van onze Vader is, dat Hij altijd een hechte gemeenschap of relatie met Zijn kinderen, Zijn kroonschepping wil hebben en Hij wijst niemand af. Daarvoor heeft Hij alle voorzieningen, geestelijke en natuurlijke, alle genadegaven klaar voor Zijn kinderen om te leven en Hem dienen in deze wereld. Het ligt aan ons om het te ontvangen. We hebben ook gezien dat, om dit allemaal te ontvangen, we bij de Bron moeten blijven, blijven in intieme relatie met onze Vader God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

We hebben gisteren gehad, dat om de intieme relatie te houden met God, om alle voorzieningen te ontvangen, moeten we ons hart erop zetten God te zoeken. Constant in Zijn tegenwoordigheid blijven. We hebben gezien het voorbeeld van koning Rechabeam, dat de eerste drie jaren van zijn regering, hij zijn hart richtte tot God en God hem gezegend had, maar toen zijn koninklijke macht sterk geworden was, hij God had verlaten en zijn hart niet meer erop zette God te zoeken, God raaplegen.

De tweede punt om steeds in een hechte relatie te blijven met onze Vader, zodat we Zijn stem en Zijn wil voor ons begrijpt en erin wandelen is nederigheid, zachtmoedigheid. Dat betekent niet IK gericht zijn, maar  GODgericht zijn. Niet onze welzijn, maar Gods welzijn, Gods eer.

We kunnen ons zelf onderzoeken bij gesprekken met anderen enz. hoe onze reacties zijn. Aan wat of wie denken wij op de eerste plaats? David was nederig. We lezen over zijn omgang met God en mensen. Een nederig persoon staat altijd open voor de raad van anderen. Zichzelf verloochenen. Zichzelf wegcijferen. Zoekt geen eer van de mensen. David schreef: 

U hebt de wens (verlangen)  van de zachtmoedigen (nederigen van hart) gehoord, Heere, U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan. Psalm 10:17.

David had het ervaren in zijn leven. Hij overlegde altijd met God in alles wat hij wou doen. Daarom had hij succes in de oorlogen en God zegende zijn regering en het volk; en God had daarom Jeruzalem gekozen als Gods eeuwige stad en zijn koningschap voor eeuwig gevestigd. Wat geweldig! Als je een nederig hart hebt, dan staat niets in de weg in je relatie met God. We kunnen onszelf onderzoeken en ons onderwerpen aan God, zodat de Heilige Geest ons kan klaarmaken, ons IKgericht zijn veranderen in Godgericht zijn. Dat is waarom Jezus zei: 

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volg Mij; Lucas 9:23

Als we ons hart vernedert voor God, dan zal de Heilige Gest Zijn werk doen in ons en begint ons te vormen en klaarmaken voor het doel wat God heeft voor ons persoonlijk en voor Zijn grote plan voor Zijn schepping. 

Jezus zegt: Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden; Lucas 14:11

Jezus zegt: Neem Mijn juk op u en leert van Mij, want IK ben zachtmoedig en nederig van hart; Mattheus 11:29.

Mozes is de nederigste, zachtmoedigste man in de hele wereld, lezen we in Nummeri 12:3: Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op aarde. 

Veel mensen zeiden bij het lezen van deze vers, maar hoe kon Mozes over zichzelf zeggen dat hij de zachtmoedigste man ter wereld was? God had hem het laten schrijven. We zagen toen zijn broer en zus tegen hem opstond verdedigde hij zichzelf niet, maar God hoorde hun uitlatingen en God verdedigde Mozes en bestrafte hen en we lezen dat Mirjam melaats werd en Mozes riep tot de Here: O, God, genees haar toch! (Nummeri 12:13). God had op haar gespuugd.

God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend van mond tot mond (Exodus 33:11). Geweldig!

Doordat het volk steeds opstandig was, wou God niet met hen meegaan in hun tocht naar het beloofde land. God wou alleen Zijn engel meesturen. We zien hier hoe Mozes zich vernederde voor God en God smeekte om met hen mee te gaan. Hij wist zelf de gesteldheid van het volk. Ze stonden vaak op tegen hem. Toch, zonder aan zichzelf te denken, pleitte hij:

Exodus 33:13: Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen (plannen) bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vine in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is.

Vers 14 zei God: moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen?

Vers 15:  zei Mozes tot God: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken indien U niet optrekken.

Verder lezen we de heerlijke, vertrouwde gesprekken tussen God en Mozes. We lezen ook toen God toornig  was tegen het volk en wou hen vernietigen, hoe Mozes pleitte voor het volk en niet aan zijn eigen welzijn (IK) dacht. 

Exodus 32:10 zei God: Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken. 

Wat zouden wij doen in zo’n situatie? God zelf heeft het aangeboden. Dat is toch goed? Heerlijk! Ik ben eindelijk verlost van deze lastige, opstandige volk. En nu word ik en mijn nakomelingen gezegend door God! Dank U, Heer!

Ik moest denken aan David en Saul in de overdenking van gisteren. Toen David de kans kreeg om Saul te doden. Alles wees toch erop dat God Saul in zijn macht had overgegeven? Als we een goede, intieme relatie met God hebben dan zullen we Godgericht zijn. Onze hart zal hetzelfde zijn als Gods hart. Dan kennen we Gods wil en doen we wat God behaagt. Hier zien we dat Mozes helemaal niet IK gericht is, maar GOD gericht, want hij pleitte in Exodus 32 verzen 11-13: God, wat zouden de Egyptenaren zeggen: tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt. 

Exodus 32:14: En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

Geweldig was Mozes! Door de vertrouwde persoonlijke omgang met God kende Mozes het hart van God. Hij vroeg God om berouw te hebben over Zijn toorn. En God luisterde naar hem. Wat een vertrouwde omgang. Een goede les voor ons. Willen we ook een vertrouwde omgang hebben met onze liefdevolle Vader, dat Hij zijn plannen aan ons bekend maakt? Laat onze IKgericht zijn kruisigen, onszelf verloochenen, zodat we met geheel ons wezen in Gods nabijheid kunnen vertoeven en een heerlijke, vertrouwde omgang met God hebben. Jezus heeft ons het voorbeeld van nederigheid gegeven, zoals Paulus schreef in 

Filippenzen 2:7: dat Hij Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. 

vers 8: En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Niemand heeft zich zó vernederd  als Jezus gedaan heeft.

Petrus zei in 1 Petrus 5:6:

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Vers 5b: Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade.

A M E N

God zegene u allen

Edith V