OVERDENKING 14-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

We hebben een paar dagen geleden over dat ons hart verhard kan zijn voor bepaalde zaken die in het Woord staan, of die opgedragen is door Jezus voordat Hij terugging naar de Vader. We weten dat door steeds te blijven zondigen, of niet in God willen geloven, of God afwijzen, wordt het hart verhard, of ongevoelig voor het Woord van God. Als gelovige kinderen van God zijn we gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus.

Galaten 2:16 SV/KJ: Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het GELOOF VAN JEZUS  CHRISTUS (by faith of Jesus Christ).

Hier zien we dat we het geloof van Jezus ontvangen hebben toen we Jezus accepteerden als onze Redder en Verlosser. Hetzelfde Geloof van Jezus  Christus is geplant in onze wedergeboren geest. En God heeft een ieder DE MATE van geloof (the measure of faith) gegeven (Romeinen 12 vers 3), niet een mate van geloof. Gods liefde en genade is voor iedereen zelfde. Gods beloften en genadegaven staan klaar voor iedereen. De roeping Gods en de genadegaven zijn onberouwelijk. Zoals ik eerder geschreven heb, dat er bepaalde delen van ons hart die verhard of ongevoelig zijn door:

punt 1. Het niet kennen van Gods Woord. Dat kan opgelost worden door het horen van Gods Woord 

Romeinen 10:17: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.

punt 2. Door het ontvangen van verkeerde leer of verkeerd onderwijs. In vele kerken (gemeentes) worden niet alles wat in de bijbel staat geaccepteerd en verkondigd en wordt weggelaten, zoals volwassen doop, gebedsgenezing, wonderen en tekenen, doop in de Heilige Geest en meer. Rekening houdend met elkaars mening en gevoelens, worden deze dingen niet verkondigd om elkaar niet te kwetsen of om de relatie onderling goed te houden. Meer rekening houden met de mens dan met God, wordt dan gezegd dat die dingen niet belangrijk zijn. We moeten ons meer richten naar het winnen van zielen; meer mensen, meer vreugde, meer inkomen. Dat zijn tegenwoordig de belangrijke punten. Vergetende wat Jezus gedaan had toen Hij Zijn bediening had op aarde en Zijn opdracht voor de gelovigen: “deze dingen zullen de gelovigen volgen”.

De boze is slimmer dan de kinderen van God. Die doet veel wonderen en tekenen, geneest zieken. En veel mensen geloven erin, onwetend voor de gevolgen. Aan het begin van onze bediening in Spanje werden we gevraagd om samen te werken met de interkerkelijke organisatie. maar bepaalde dingen zoals bekering, volwassen doop en doop met de Heilige Geest mag niet verkondigd worden. Mag alleen goede boodschap brengen om mensen te bemoedigen. Dat is toch genoeg? Aanpassen met het gehoor van de mensen. Jan zei: helaas kunnen we niet aan jullie wensen houden, we moeten het volle evangelie brengen, zoals het staat in de bijbel. We moeten de opdracht van de Here Jezus brengen. Gods Woord wordt aangepast met de wereld, zoals homoseksualiteit, abortus en nog veel meer. Het hart van de gelovigen worden daardoor ongevoelig of verhard voor de echte Waarheid.

Jezus zegt in Johannes 8:31, 32:

Als gij in Mijn Woord blijft (je intensief richten op God, laten leiden door de Heilige Geest), zijt gij waarlijk discipelen van Mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Als uw hart verhard of ongevoelig en ongelovig is voor de voorzieningen die God gegeven heeft aan Zijn kinderen door verkeerde leer, kunt u tot Jezus komen en zoals

Johannes 8:36 zegt: Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Jezus zegt: Wanneer de Trooster, de Heilige Geest komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Johannes 16:13.

Onze liefdevolle Vader staat altijd klaar om ons inzicht te geven in Zijn Woord. Het is voor Hem een plezier om Zijn kinderen te zien genieten van al Zijn voorzieningen. God heeft alles klaar voor ons om te leven in deze wereld, geestelijk en lichamelijk (stoffelijk).

punt 3.  Ons hart wordt ongevoelig of verhard door de omstandigheden in het natuurlijke wereld, zoals ongeneeslijke ziekten, kanker enz., zoals ik eerder gezegd heb. Laten we kijken naar de genezing van een maanzieke (soort epilepsie) jongen in Mattheus 17, Marcus 9 en Lucas 9. Een man bracht zijn zieke zoon naar de discipelen van Jezus. De discipelen konden de demoon niet eruit krijgen, ze zagen de jongen stuiptrekken en spartelen op de grond. Toen zakte de moed in hun schoenen. Ze twijfelden en konden niets doen. Toen kwam Jezus van de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. En die man kwam naar Jezus toe en smeekte: Als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. De man geloofde in Jezus, daarom noemde hij Jezus, Here of Rabbi (Mattheus 17). Jezus zei tot hem: Als gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En terstond riep de vader uit: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”.

Ik zat toen over deze tekst te overpeinzen: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! Wat betekent dat Here?. De Heilige Geest laat me duidelijk zien: de man geloofde in Jezus (faith) dat Hij van God komt, maar zijn geloof voor de genezing van zijn zoon was weg toen hij zag dat de discipelen zijn zoon niet konden genezen. Wat is de reactie van Jezus tegen zijn discipelen? Wij, als mens, zouden we hen bemoedigen en zeggen: o, jongens, het is niet erg, weest niet ontmoedigd. Andere keer beter, je leert van je ervaring. We houden altijd rekening met de mensen, hen niet kwetsen. Hoe reageerde Jezus? Hij zeide tot zijn discipelen: “o, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen?” Jezus heeft hun macht gegeven om voor zieken te bidden en gebondenen te bevrijden en ze hebben het gedaan. Maar dit konden ze niet. Waarom? Door omstandigheden. Ze zagen de manifestatie van de boze, toen was hun geloof weg. Zo gebeurt het ook met ons, we bidden voor genezing, maar we voelen zoveel pijn. Of we krijgen te horen dat de doktoren hebben opgegeven, of u moet maar ermee leren leven. We bidden wel, maar hebben geen geloof voor deze dingen. Jezus wil dat we vaststaan in geloof en in de Kracht en de Autoriteit die Hij ons heeft gegeven en optreden tegen de machten en krachten die al verslagen zijn door Hem. Ziet u, zoals ik daarboven heb uitgelegd dat we allemaal dezelfde mate van geloof van Jezus Christus in ons hebben ontvangen van God, maar door de invloed van de natuurlijke wereld waarin we leven, ons eigen geloof kunnen wankelen en ons domineren, overheersen, zodat ons hart verhard wordt. Toen de discipelen alleen waren met Jezus vroegen ze waarom het hen niet gelukt was de jongen te bevrijden. Jezus zei: dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed; Marcus 9:29. 

Mattheus 17:21: Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.

Ik zat toen ook over deze verzen te overpeinzen. Jezus zei: In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven; Marcus 16. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde en Hij heeft ons de macht gegeven om in Zijn Naam op te treden. Waarom moeten we nog bidden en vasten? Het antwoord voor mij was: niet om de geesten te verdrijven, maar om jezelf krachtig te maken in je geloof. Door altijd bidden, niet alleen bij God komen met onze noden en lasten, maar gewoon in Zijn tegenwoordigheid zijn en Hem prijzen en samen genieten van elkaars  aanwezigheid (dat heeft Jezus ons laten zien, dat Hij altijd met Zijn Vader in hechte contact blijft). Zo richten (focussen) we ons geestelijke ogen strikt op God en we blijven in hechte gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Mozes, doordat hij door in de tegenwoordigheid van God bleef, weerspiegelde hij de heldere stralen van Gods heerlijkheid in zijn gezicht, dat de Israëlieten hem niet durfden aan te kijken, ze waren bang dat door die stralen zij dood gingen. Als we door verblijven in de tegenwoordigheid van God zal ons gezicht ook het licht van God weerspiegelen en de duivel en zijn leger zullen ervoor sidderen. Mozes zelf wist het niet maar het volk zag het. Zo ook met ons, we stralen in de geestelijke wereld. Kunt u het voorstellen? Geweldig ja! Door vasten, verloochenen we onszelf, ons vleselijke begeerten en verlangens. Zo staan we sterk ondanks alle manifestaties en fluisteringen van de boze in de wereld, zal het ons geloof niet laten wankelen en zullen we overwinning behalen met onze Here Jezus, want Hij, die in ons is, is meerder dan die in de wereld is.

God heeft deze lock down ten goede gebruikt om ons toe te rusten zodat we niet wankelen door alle berichten die we krijgen. Wat we moeten doen is, met geheel ons hart richten tot God en verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste dan zal alle vrees en angst en bezorgdheid wegvlieden. Overpeins Gods Woord bij dag en bij nacht dan zal u ervaren dat u boven alle natuurlijke omstandigheden staat en leeft en kunnen we in de kracht en autoriteit die Jezus gegeven heeft optreden.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Openbaring 3:10, 11.

A M E N

God zegene u allen

Edith V