OVERDENKING 24-08-2022

LEVEN NAAR DE WIL VAN GOD

Als we de wil van God voor ons leven willen kennen dan moeten we helemaal teruggaan naar het begin van de schepping, dat God de mens schiep want Gods wil en Gods plan zijn nooit veranderd.

God heeft de engelen geschapen als dienende geesten, maar God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis en Hij heeft Zijn levensadem in de mens geblazen, zodat de mens een levende wezen wordt. Met wat voor bedoeling schiep God de mens? Volgens de Joodse rabbijnen dat toen God Adam geschapen heeft wisten de engelen niet welke God en welke de mens is want de mens was het even(spiegel)beeld van God.

Psalm 8:6: Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.    (in Hebreeuwse bijbel: a little lower than Elohim)

Engelen zijn dienende geesten. Maar de mens is bijzonder geschapen door God, met een tastbare lichaam en een ziel. God schiep de mens om in hechte gemeenschap (eenheid) met Hem te leven, wandelen en overleggen met Hem. De mens is speciaal voor God, de kroon van de schepping van God. De mens krijgt de aarde om het te bewerken en over te heersen. Maar de mens heeft zich laten verleiden door de duivel en heeft zijn macht over de aarde aan de duivel overgegeven. Dat lezen we in Lukas 4:6. Toen de duivel Jezus verzochte:

Lukas 4:6: En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.

Vanaf de zondeval is de aarde onder de heerschappij van de vorst der duisternis, de duivel. Maar we zien dat Gods plan door gaat, al probeerde de duivel het tegen te houden. Direct toen de mens ongehoorzaam was en in de zonde viel, gaf Jezus zich vrijwillig op om het plan van Zijn Vader te herstellen en te laten doorgaan, door vrijwillig Zijn goddelijke status afgelegd, Zichzelf ontledigd, en de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Fil 2:6-8). Wat een grote liefde voor Zijn Vader en voor de mens. Hij heeft Zich vernederd om de wil van de Vader te doen. Zoals Hij zei in

Hebreeën 10:7: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

God heeft voor de komst van Zijn Zoon op aarde, de weg voorbereid. We zien vanaf Adam, is Gods oog op Abel gevallen, maar de boze probeerde het tegen te houden door de moord op Abel, maar Gods plan gaat door. God heeft Abraham geroepen en zo begon God met het volk Israël, die de wetten ontvangen had 430 jaar later. Gods plan gaat door om de weg voor te bereiden voor de komst van Zijn Zoon die de mens zal verlossen uit de macht van de duivel en hem verslagen. Door de profeten had God gesproken over de komst van Zijn Zoon als een baby, geboren uit een maagd en hoe Hij gedood zal worden om de zonde van de wereld te dragen als een offerlam. (Hebr 10:7) In de boekrol is over Mij geschreven. Zelfs de geboorteplaats had God (Micha 5:1) al bekend gemaakt. God heeft geweldige, Godvrezende ouders uitgekozen om Zijn Zoon als mens op te voeden en Hem van kleins af te begeleiden naar het doel van Zijn komst. Als een Jood moest Hij de vijf boeken van Mozes uit het hoofd kennen en de profeten en daarin vond Hij het plan van God voor Zijn komst op aarde, vanaf Zijn geboorte tot Zijn dood en opstanding, was al geprofeteerd honderden jaren voor Zijn komst. We lezen dat Hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dat zien we toen Jezus op twaalfjarige leeftijd in de tempel in gesprek was met de Schriftgeleerden en de ouders Hem daar vonden, zei Hij:

“Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?” Lukas 2:17

Van kleins af wist Jezus Wie Zijn Vader was en heeft Hij altijd gemeenschap met Zijn Vader, zo bleef Hij gericht op het plan en het doel van God voor Hem. Door Zijn eenheid met de Vader, weet Hij ook de wil van de Vader. En kan Hij ook met zekerheid zeggen:

Ik en Mijn Vader zijn één! Joh10:30

De woorden die Ik tot u spreek , spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet De werken. Johannes 14:10

Johannes 8;23: En Hij zei tegen hen: u bent van beneden, Ik ben van boven, u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

Johannes 7:29:Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig en Hij heeft Mij gezonden.

Johannes 14:11: Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf

Jezus heeft ook te maken met verzoekingen. Voordat Hij begon met Zijn bediening werd Hij, vol van de Heilige Geest, geleid door de Heilige Geest naar de woestijn waar Hij veertig dagen vastte en verzocht werd door de duivel (Lukas 4:1).

De duivel had hem verzocht op drie punten: de begeerte van het vlees (hij had honger); begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven (1 Joh  2:16).

Adam en Eva waren op dezelfde punten verzocht en gevallen, maar Jezus heeft ze overwonnen, door Zijn eenheid met de Vader, kon Hij het onderscheiden.

Hoe is het met ons? We zijn opnieuw geboren uit het Zaad van God. (1 Petrus 1:23). We zijn kinderen van God. Joh 1:12; 1 Joh 4:4.

We zijn burgers van het Koninkrijk van God. Jezus heeft ons gered, niet om ons direct naar de hemel te brengen, maar om onze status te herstellen en een bezit te geven. Wij, die vervreemd waren van God, zijn nu kinderen van God geworden. Het Leven van God was uit de mens gegaan toen de mens in zonde viel, nu heeft Jezus ons het Leven van God weer teruggegeven.

Zoals Jezus gekomen is met een doel, zo zijn wij ook geboren uit God met een doel. Zoals Jezus uitgezonden is door God, zo zijn wij hier in de wereld ook uitgezonden door God. We zijn gezanten van God hier in deze wereld. Zoals Jezus gezegd heeft, dienen we ook als Zijn kinderen te zeggen:  “Hier ben ik Vader, om Uw wil te doen”.

Jezus heeft alles volbracht voor Zijn kinderen om te leven hier op aarde in gemeenschap met God de Vader in Jezus Christus. Zoals Jezus de wil van de Vader wist en gedaan heeft, zo heeft Jezus alles volbracht voor ons om de wil van de Vader te doen. En zoals Jezus door Zijn gemeenschap met de Vader en het geschreven Woord wist wat het doel van Zijn komst hier op aarde, zo weet ook elk wedergeboren kind van God door zijn gemeenschap met de Vader in Jezus Christus en het geschreven Woord van God (de Bijbel), wat het doel van zijn/haar leven hier op aarde is als een gezant van God.

Onze geest is wedergeboren en heeft altijd verlangen om gemeenschap te hebben met God, maar onze ziel, die niet wedergeboren en nog onder de vloek van deze wereld is blijft ons trekken naar de aardse begeerten en gaat onze lichaam beïnvloeden. Daardoor worden wij als het ware, gestoord in onze verlangen om Gods wil te doen. Maar de oplossing staat ook geschreven in Gods Woord.

Kolossenzen 3:1-3: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Hoe meer we bezig zijn met de dingen die boven zijn; in eenheid blijven met God de Vader dan zal onze denken (ons gezindheid of manier van leven) vernieuwd worden en kunnen we onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Romeinen 12:2) en zullen we de gedachten van Christus hebben (1 Korinthiërs 2:16).

En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal ons hart en ons gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:7

Zo weten we wat de wil van God is voor ons en hoef je niet te wachten op een bevestiging van God, maar dan hoef je alleen te zeggen: Vader, hier ben ik om Uw wil te doen!

Johannes 14:12,13: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zal vragen in Mijn Naam zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Amen

God zegent u allen

Edith