OVERDENKING 29-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Onze God en Vader en de Here Jezus toont elke dag Zijn grote liefde en goedheid aan ons. Hij wil ons bij al Zijn plannen bij betrekken en dat weet de duivel ook. De duivel weet dat God heel veel van de mensen houdt en ondanks hij al verslagen is en wachtende op zijn straf, probeert hij zoveel mogelijk het plan van God voor Zijn kinderen te verhinderen door Gods kinderen te misleiden. Daarom wil God dat wij Hem goed kennen zodat we niet heen en weer geslingerd worden en met alle winden van misleidingen meegaan. Als je iemand goed kent, goede betrouwbare vriend, dan zal je je niet laten beïnvloeden als iemand anders bij je komt en slecht over je vriend vertelde of dat je vriend slecht over jou praatte, want je kent elkaar goed. Als je je laat beïnvloeden door anderen, betekent dat je elkaar niet goed kende en  heb je geen vertrouwen in elkaar. 

God wil daarom dat we God goed kennen vooral in deze tijd, nu de komst van de Here Jezus Christus zo dichtbij is en de duivel onrustiger wordt en probeert zoveel mogelijk mensen, de kroonschepping van God met zich mee trekken naar de verdoemenis. En God wil ons allemaal, Zijn kinderen, gebruiken in Zijn grote Reddingsplan om zoveel mogelijk mensen tot Hem terug te brengen. Daarvoor moeten we God en de Here Jezus en de Heilige Geest goed kennen, zodat we niet misleid worden. Veel mensen komen in de Naam van Jezus. Velen brengen een “boodschap van God” voor jou en maken je hart onrustig, of geven je een valse hoop. Daarom wil God een hechte relatie met ieder kind van Hem zodat we Zijn karakter kennen en we één worden met Hem een kunnen we Zijn stem horen en herkennen. Daarvoor moeten we vanuit onze wedergeboren geest leven, want in onze wedergeboren geest, daar verblijven God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en God communiceert met onze wedergeboren geest. De wedergeboren geest zondigt niet, want wij zijn uit God geboren.

1 Johannes 5:18: Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij (Jezus) die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

De duivel misleidt Gods kinderen in hun ziel, gevoel en verstand. En daarnaast hebben we ook ons eigen wil en onze wensen en vleselijke begeerten, die ons ook sterk beïnvloeden. Daarom zegt Paulus in

Galaten 5:16:

Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees; want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Door God te kennen door Zijn geschreven Woord en laten leiden door de Heilige Geest zal je de stem van God kennen en onderscheiden, want de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de Volle Waarheid (johannes 16:13). Als we God’s Woord kennen dan zal de Heilige Geest, wanneer we een stem horen of een droom of een visioen of een boodschap krijgen, ons een tekst in herinnering brengen, zodat we kunnen onderscheiden of de stem die we horen van God is of van onszelf of van de boze is. Zo ook met de visioenen en dromen die we krijgen of wat mensen aan ons doorgeven. De enige betrouwbare, zuivere test is het Geschreven Woord van God.

God’s Woord is zuiver. God’s weg is volmaakt, des Heren Woord is zuiver, Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen, Psalm 18:31

Alle Woord Gods is gelouterd (Spreuken 30:5)

David zegt in zijn psalm in

Psalm 12:7

De Woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.

Het Woord van God is de enige Waarheid.

Het Woord Gods is levend en krachtig en schepper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten, Hebreeën 4:12

We zien bij de Here Jezus toen Hij verzocht werd door de boze die ook Gods Woord gebruikte, hij kwam als een engel des lichts, maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest en wandel in de Geest dan zullen we ook de stem van de boze onderscheiden en hem wederstaan in geloof en hij zal wegvlieden. Wij zijn kinderen van God, verzegeld met de Heilige Geest, waardevolle parels van God en God heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te leiden. Laten we ons onderwerpen aan Zijn leiding en niet naar onze eigen wil en eigen wijs leven.

Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis. 2 Korinthiërs 6:14.

Als we Gods stem willen kennen en fijn gevoelig willen zijn voor de leiding van de Heilige Geest, dan moeten we leven vanuit onze wedergeboren geest en die kan geen vriendschap vormen met de wereld, dus dienen we ons daarvan los te maken dan kunnen we Gods stem zuiver herkennen en onderscheiden. Zoals Paulus zegt in 

1 Korinthiërs 2:16b: Wij hebben de zin van Christus. In Basis Bijbel: wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen, zodat we Hem kunnen begrijpen, zodat we Gods stem kunnen onderscheiden boven alle andere stemmen. Veel zou ik graag met u allen willen delen over het horen en onderscheiden van Gods stem, maar het wordt te lang. Ik wil eindigen met de volgende bede:

Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Kolossenzen 3 vers 16

En de Vrede van Christus, tot welke gij immers in één Lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Kolossenzen 3:15

Amen

God zegene u allen

Edith V.