OVERDENKING 09-02-2022

DE TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in uw woont? 1 Kor 3:16

Afgelopen zaterdag hebben we het Woord gehoord dat gebracht is door Jan over de Kracht van de inwonend Geest. Wat een kracht zat in de Ark des verbonds! Een aanraking van Uzza om te verhinderen dat de Ark omkantelde, kostte het zijn leven!  De Kracht van de Heilige Geest! De Ark die gemaakt was van acaciahout en van buiten en van binnen overtrokken was met zuiver goud, het was heilig! Want God woonde in die Ark. Na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte en tijdens hun verblijf in de woestijn heeft God aan Mozes opdracht gegeven om de tabernakel te bouwen en in de allerheiligste gedeelte van de tabernakel de Ark des Verbond plaatsen. Alles werd geheiligd en alleen de hoge Priester mag één keer per jaar naar binnen gaan om voor het volk van God vergeving te vragen voor hun zonden. De Wolk van God bleef recht staan boven de tabernakel, een teken van Gods aanwezigheid en de heerlijkheid van God vulde de tabernakel. God was in het midden van Zijn volk. Al vanaf de schepping is het hartsverlangen van onze liefdevolle Vader om een intieme, hechte relatie te hebben met de mens. Maar zolang de mens nog in zonde leeft kan de mens niet in gemeenschap leven met de Heilige God. God kwam wel bij sommige mensen op bezoek, zoals Abraham, Mozes, David en de profeten, maar God bleef niet in hen wonen, daarom is de Here Jezus gekomen om de mens weer terug te brengen tot God om in intieme relatie te leven met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Na de opstanding van de Here Jezus, kan God weer in de nieuwgeboren mens wonen.

1 Kor 6:19,20 zegt:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet meer van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God is.

De Here Jezus heeft de relatie tussen God de Vader en de mens weer hersteld. Als we tot Hem komen, onze zonden belijden en Hem aannemen als onze Redder en Verlosser dan is onze relatie met God de Vader weer hersteld.

2 Kor 5:17 zegt: dat je dan een nieuwe schepping bent, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen.

En Johannes zegt in

1 Joh 4:4a: Lieve kinderen, u bent uit God (geboren uit God).

We zijn uit God geboren, de zaad van God is in onze nieuwgeboren geest, we zijn van boven, niet van beneden. Prijst de Heer! We zijn nu de tempel (de woning) van de Heilige Geest, Die in ons is en Die we van God hebben ontvangen. Dus we zijn niet meer van ons zelf. Wat zit dan in onze nieuwgeboren geest? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest! Beseft u hoe machtig en krachtig dat is? We zijn heilig! (1 Kor 3:17)!

Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u!

Wat een geweldige belofte! Prijst de Heer! God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde; Alles in al; De Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt! De Kracht die krachtiger is dan alle kerncentrales bij elkaar! Christus, dat is de Gezalfde en Zijn zalving is in ons! En nog veel meer zijn in ons! Geweldig, prijst God!

In Hem(Jezus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt (compleet) geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht! (Kol 2:9,10).

Begrijpt u wat dat allemaal inhoudt? Laten we dit overpeinzen, laat het diep doordringen in ons! Als u overpeinst wat God allemaal in deze tempel (uw lichaam) plaatst; en het diep in u laten doordringen wat u hebt binnen in u en besef dat God u volmaakt hebt gemaakt in Jezus Christus dan zal uw leven anders worden, weg de vrees en angst! Dan zal u rekening houden met Wie in u woont en zal u uw lichaam, de tempel van God, goed verzorgen. Dan zal u een overwinnend leven leiden. Dan wordt u niet meer bang voor een virus of een of ander ziekte die de tempel van God te gronde wil richten, want God zal hem te gronde richten! Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een of ander ongeneeslijk ziekte heeft. Wat zal uw eerste reactie zijn? Denk aan wat er in u is!

1 Joh 4:4: Lieve kinderen, u bent uit God (geboren) en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is GROTER dan hij die in de wereld is!!

Lieve mensen, Jezus heeft ons gered niet om te leven zoals de wereld met alle vergankelijke dingen, gebukt onder zorg en leed en wachtende op de dood! Nee! Jezus heeft ons gered om te leven! Besef dat je nu anders bent, je bent een kind van God, compleet gemaakt met alles wat je nodig hebt om hier in de wereld te leven. Verheerlijk nu God  in je leven, want je bent duur betaald. Verheerlijk God in je leven door de opdracht die Jezus heeft gegeven aan ieder wedergeboren kind van Hem te volbrengen. Vertel aan de mensen over Zijn grote liefde en genade; over de heerlijkheid die je hebt in Hem! Deel wat u hebt ontvangen van God aan anderen! Dat is God verheerlijken met je leven! God heeft ons volmaakt gemaakt in Christus zodat we Zijn opdracht kunnen uitvoeren zoals Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde leefde. En Jezus zegt:

Voorwaar, voorwaar, wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader (Joh 14:12).

Hoe kan Jezus ons de opdracht laten uitvoeren zonder ons dezelfde toerusting te geven zoals Hij en verwacht dat wij grotere dingen zullen doen?. Hij heeft ons volmaakt (compleet) gemaakt in Hem! Zoek daarom de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol 3:2). Want de dingen die op de aarde zijn, dat zijn de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig (2 Kor 4:18). Laten we ons daarom richten naar de dingen die boven zijn dan zal het geloof, die God in ons geplaatst heeft in actie komen (we noemen dat: groeien en sterker worden), zoals de mosterdzaad, die groeit tot een grote boom. De zalving van Jezus Christus in ons, de kracht van de Heilige Geest, zal door ons stromen en kunnen we grote werken doen, zoals Jezus gezegd heeft! Want dan zijn we één met Hem en Hij werkt mee! (Markus 16:15-20).

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft! Johannes 15:16.

Amen

God zegene u allen

Edith Visser