OVERDENKING 08-05-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

God heeft door Zijn Woord ons laten zien, wat het doel van het offer van Jezus Christus, Gods geliefde Zoon is. Dat is om ons terug te brengen in intieme gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat is volbracht. Van Gods kant is alles klaar. Door geloof in Jezus Christus, Zijn geliefde, heeft God ons geaccepteerd als Zijn kinderen (Efeziërs 1:5,6).

We zijn nog in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. We leven en wandelen vanuit onze wedergeboren mens, geleid door de Heilige Geest. De Drie-enig God woont in ons, geweldig! Zo hoort het te zijn, elke dag dat we nog hier in de wereld wonen.  We zijn geheel anders, wij zijn gezanten van Christus. De wereld moet het kunnen zien in onze overtuiging, in ons dagelijks leven. Als ik zo zat te overpeinzen, hoe wonderlijk het is, dat ondanks we nog in de wereld leven, toch hemelse burgers zijn en hoe meer ik me erin verdiepte liet de Heilige Geest me zien dat Jezus ons de macht gegeven heeft niet alleen om in de natuurlijke wereld op te treden, maar ook in de bovennatuurlijke wereld, in de hemelse gewesten, tegen de krachten en machten, tegen de duivel. Want

Hij (Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd Kolossensen 2:15

En Jezus heeft ons de macht gegeven zolang we in de wereld leven en werken voor Hem, om op te treden in Zijn Naam. Hij heeft de gelovigen (ons) de macht gegeven om in Zijn Naam, op zieken de handen te leggen en zij zullen genezen worden. Boze geesten uitdrijven , gebondenen bevrijden.

Marcus 16:17, 18: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

En Hij heeft beloofd: Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld Mattheus 28:20

Desondanks heeft de Heilige Geest me duidelijk laten zien dat er bepaalde delen van mijn hart dat nog verhard zijn, en dat wil ik met u allen delen. Ondanks we al in intieme relatie leven met God, met alle voorzieningen, beloftes van God voor ons om te leven hier op aarde, handelen en wandelen we nog niet volledig in de macht en autoriteit die Jezus aan ons heeft gegeven. Als voorbeeld, mijn ervaring. Toen ik uit de auto stapte bij het vliegveld van Alicante was mijn tasje gevallen. Toen ik merkte dat mijn tasje met alle documenten en mobile telefoon kwijt was, had ik nummer één tot de Here gebeden: Heer, laat het niet in verkeerde handen vallen. In mijn achterhoofd dacht en hoopte ik dat ik het thuis had vergeten. Maar toen we thuis aangekomen waren en overal gezocht, besefte ik dat het inderdaad kwijt was. Ik raakte in paniek en bad, Heer wat moet ik doen en een stem, diep in mijn hart zei: bel je mobile telefoon. Toen ik belde kreeg ik direct antwoord dat ik mijn tasje kon ophalen in het kantoortje van de parkeer garage op het vliegveld. Mijn eerste reactie was: O, gelukkig het is goed gekomen, dank U, Heer. De Heilige Geest liet mij zien hierin een stukje verharding van mijn hart om te geloven in de bovennatuurlijke kracht en macht van God, die Jezus al aan ons gegeven heeft

Twee dingen heeft de Heilige Geest me duidelijk gemaakt over de hardheid van mijn hart in dit geval: 1. ik raakte in paniek en 2. ik zei, gelukkig is het niet in verkeerde handen gevallen. In plaats van rustig vertrouwen in onze Almachtige God dat Hij alles volbracht heeft voor ons. Leven in rust en vertrouwen in de bovennatuurlijke almacht van onze Almachtige God. Vóórdat ik bad dat mijn tasje niet in verkeerde handen terecht viel, had God al ervoor gezorgd.  Vaak praten we het goed, ach, dat is je reactie als mens. We reageren zoals de wereld, en vinden het gewoon, menselijk, maar we zijn niet meer van de wereld, we moeten leren te reageren vanuit onze nieuwe mens, ons vernieuwde denken. We moeten ons niet goed praten. Als we ons steeds gelijk geven dan zullen we niet veranderen en ons hart blijft hard en die verharding gaat groeien en leven we niet in de overwinning.

Toen ik in het verleden een vrouw, die leed aan kanker, derde stadium begeleidde, gaf God mij een Woord in Jesaja dat God nieuwe dingen zal scheppen, water in de woestijn.

Jesaja 43:18-19: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

In mijn hart dacht ik, moet ik dit gedeelte lezen? Maar de Heilige Geest zei: “Lees het!” en ik deed en ze was ook snel genezen tot nu toe. Prijst de Heer! Hier maakte de Heilige Geest mij ook duidelijk de twijfel in mij en de Here heeft mij hierin duidelijk vermaand en geleerd niet te wandelen in aanschouwen maar in geloof. God wil dat we volledig wandelen in – en hanteren – de macht die Jezus aan ons heeft gegeven om te leven en werken in de wereld, wachtende op Zijn komst.

De discipelen van Jezus waren constant bezig met Hem. Ze hebben gezien dat Hij verlamde man genezen had; de zieken genezen, blinden ziende, bezetenen bevrijdde. doden opwekte. Het wonder met de vijf broden en twee vissen. Ze hebben de broden verdeeld aan de mensen en hebben de restjes opgehaald. We zouden zeggen het is nog vers in hun geheugen. Jezus liet hen eerder in de schip wegvaren en Hij, na afscheid te hebben genomen van de menigte, ging de berg op om te bidden. En terwijl ze midden op zee problemen hadden, want ze hadden wind tegen, kwam Jezus hen tegemoet, lopend op het water. Wat deden ze? In plaats van hun Meester herkennen, dachten ze dat het een spook was en allen schreeuwden van angst. Volwassen mannen, dagelijks wandelen met hun Meester die bovennatuurlijke dingen deed. Er kwam bij niemand in hun gedachten op, dat het hun Meester zou kunnen zijn, die net maar meer dan vijfduizend mensen gevoed heeft met alleen maar vijf broden en twee vissen. Zij hebben zelf het wonder in hun handen zien gebeuren, toen ze het uitdeelden. Ze waren het vergeten. Ze hebben zoveel gezien en meegemaakt. Jezus had hen uitgezonden en macht gegeven om met zieken te bidden en gebondenen te bevrijden. En ze waren toen zo blij dat de boze geesten zich voor hen onderwierpen. Alles waren ze vergeten. 

Marcus 6:32: Zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard

En na de tweede wonderbare spijziging van méér dan vierduizend mensen, geloven ze nog steeds niet in de Almacht van hun Meester. Jezus zei in

Marcus 8:17,18 verstaat gij nog niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet?

Zo is het ook met ons. We hebben al een intieme relatie met God. We weten en beseffen dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons woont. Maar soms zijn we net als de discipelen van Jezus, we hebben geestelijke ogen, maar we zien niet en we hebben geestelijke oren, maar we horen niet. God spreekt constant tot ons, maar we moeten onze oren richten naar de Bron. Naar welke bron richten we onze geestelijke oren en geestelijke ogen? Vanuit die bron wordt ons denken gevuld en zo onze hart. We zitten allemaal in de samenkomst, luisteren allemaal naar de zelfde boodschap, maar niet allemaal stellen we ons gehoor op dezelfde golflengte. Na de dienst heeft niet iedereen de boodschap nog herinnerd. We zijn allemaal vast overtuigd dat onze zonden vergeven zijn, dat we kinderen van Jezus zijn, zonder twijfel; zelfs in je droom wist je het. In je droom kon je boze geesten wederstaan in de Naam van Jezus en hij ging direct van je wegvlieden. In je droom kon je het bloed van Jezus aanroepen. Maarin werkelijkheid, in sommige gevallen kijken we meer naar de omstandigheden dan naar onze Almachtige Grote God, die alles klaar heeft voor ons. God is elke persoon aan het vormen. We zijn aan het groeien naar het beeld van Jezus, niemand is volmaakt. We hebben allemaal nog verharde delen in ons hart die gemaald moet worden. Vroeger, als ik hoofdpijn had, dan pakte ik makkelijk paracetamol, dan ging het snel weg. Later, toen ik kanker had, zat ik aan het strand te bidden, sprak de Heilige Geest tot mij: Voor kanker bid je voor genezing en als je hoofdpijn hebt pak je paracetamol. Als voor de dingen wat je klein of onbelangrijk vind, niet leert om in je geloof te staan en ontvangen, ben je wel bij machte en heb je wel geloof om een berg te verzetten? Bij God is er geen grote en kleine dingen, belangrijk en onbelangrijk, dat is menselijke maat. Bij God is er geen ding onmogelijk en God heeft alles klaar voor ons. Het ligt aan ons. God wil dat we ons hierin moeten oefenen. De harde gedeelte fijn maken zodat we de autoriteit en de macht die Jezus aan ons heeft gegeven, in vast geloof en vertrouwen op God kunnen hanteren in alle opzichten.

De discipelen waren in die tijd nog niet wedergeboren. De Heilige Geest woonde nog niet in hen. We zien de verandering in hun leven en bedieningen toen ze gedoopt waren met de Heilige Geest. Wij hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons. En we zijn met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend door God de Vader in Jezus Christus, 

Efeziërs 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegen heeft in Christus.

Nu is het aan ons gelegen om ons hart te onderzoeken naar de stenen die onze hart verharden om het bij de Heer af te leggen zodat het vergruisd wordt door de Heilige Geest en uw hart zacht wordt, klaar om in dat gedeelte in de overwinning te staan. 

2 Corinthiërs 13:5a: Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.

Vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door misleiding der zonde, want wij hebben deel gekregen aan Christus. Hebreeën 3:13,14a.

A M E N

God zegene u allen

Edith V