OVERDENKING 26-08-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Ik wil vandaag het vervolg van de overdenking over wat Jezus zegt: IK BEN.

Deze uitspraken van Jezus heeft Johannes in zijn evangelie geschreven. Jezus ging verder. Hij zei in Johannes 11

IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.

Jezus werd geroepen omdat Zijn vriend Lazarus ziek was, maar twee dagen nadat de Here het bericht ontving ging Hij pas naar Bethanië, naar het huis van Martha en Maria. Lazarus, hun broer, was al 4 dagen overleden en begraven.

Martha zeide tot Jezus:  Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. Johannes 11: 21, 22

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Johannes 11: 25, 26.

Het Joodse volk in de tijd van Jezus geloofden niet dat de opstanding der doden bestond en de Here Jezus zei tegen Martha: Ik ben de opstanding en het Leven, en natuurlijk in enkele momenten zal Hij het bewijzen. Hij riep Lazarus uit het graf. De bijbel is heel duidelijk over dit gedeelte wat Jezus doet. Jezus is niet alleen IK BEN voor nu; Hij is ook IK BEN voor de toekomst.

De bijbel zegt dat op een dag, wanneer Jezus terugkomt, als wij al overleden zijn, onze lichamen zijn dood, begraven, maar onze ziel en onze geest blijven leven, en wanneer  Jezus komt, bij de klank van een bazuin, de graven zullen opengaan en de dode lichamen zullen door Hem opgewekt worden in een verheerlijkt lichaam en wordt verenigd met onze ziel en geest. En zij die nog leven zullen veranderd worden en onze Here tegemoet gaan in de lucht en leven voor eeuwig met Hem. 

1 Tessalonicenzen 4: 16,17: Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Geweldig! Dat is wat Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. We zullen een geweldige overgang maken op onze weg naar de hemel!

Filippenzen 3:20, 21: Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. 

Jezus is de Opstanding en het Leven. Wat betekent het voor u? Voor mij betekent het dat: ik niet bang ben om dood te gaan, omdat ik weet dat, de dood niet het einde is. God heeft een geweldige plan voor uw en mijn leven, dat gaat voorbij het graf en het eindigt in de eeuwigheid met de Here Jezus Christus zelf. 

De volgende, de meest schokkende uitspraak van Jezus ooit, toen Hij op deze aarde was, en ook nu in onze tijd, omdat veel mensen niet in Hem willen geloven. Jezus zei:

IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN  en niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. En dan hoor je veel mensen zeggen: zijn niet alle wegen leiden naar de hemel? Alle godsdiensten verwijzen naar de hemel, maar welke weg is de goede weg om daarheen te gaan? Ze zeggen, het is ieders geloof, het is gewoon een kwestie van oprechtheid leven. Nee!! Wat je ook doet er is geen andere weg.

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Als iemand beweert dat hij een vertegenwoordiger van God is en geeft een ander boodschap, dat er andere wegen of middelen zijn om tot de Vader te gaan dan deze Weg, JEZUS CHRISTUS, dan is hij jou aan het afdrijven naar de eeuwigheid zonder God; eeuwig leven, maar zonder God, eeuwig gescheiden van God.

Tenslotte zei Jezus:

IK BEN DE WARE WIJNSTOK en jullie zijn de ranken. Hij zei, jullie moeten verbonden blijven met Mij als je vrucht wil dragen. Als je pas tot geloof komt in de Here Jezus dan begin je pas vrucht te dragen. Hoe meer je verbonden blijft met de wijnstok, hoe meer je vrucht draagt.

Jezus zegt: Mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Johannes 15:1,2

Tenslotte zei Jezus:

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5

Als je pas verbonden bent met de wijnstok draag je vrucht. En begint de Landman aan je te snoeien, alle overtollige bladeren eraf snoeien, dan draag je meer vrucht. Hier is een les voor ons om over na te denken: Je bent nooit te dicht bij de wijnstok en de Landman (God de Zoon en God de Vader) dan wanneer er aan jou wordt gesnoeid. Dat is geweldig! Want dan is God bezig met jou om je zuiver te maken, want Hij onze liefdevolle Vader heeft plannen voor elk kind van Hem en Zijn plannen zijn, dat je voorspoedig leven hebt, een hoopvolle toekomst in Hem. En Jezus zegt wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht. Als we door de snoeiperiode heen zijn zullen we vaster blijven in hechte relatie, dat je één wordt met Hem en draag je veel vrucht.

Zo zijn de zeven IK BEN van Jezus. Jezus, Hij is God, de Koning der koningen, de Schepper van het heelal, komt in nederigheid tot ons en maakt zich bekend aan ons om relatie te hebben met Zijn kinderen, niet door zich te openbaren (bekend maken) als de Opperste Heerser, maar als:

Ik ben het Brood des levens; Ik ben het Licht der wereld; Ik ben de Deur der schapen; Ik ben de Goede Herder; Ik ben de Opstanding en het Leven; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; Ik ben de Ware Wijnstok.

Jezus nodigt ons uit om een relatie te hebben met Hem, want dat is het einddoel van Zijn offer aan het kruis, om de band tussen Zijn Vader God met Zijn schepping, Zijn kinderen weer goed te maken. Jezus begint met Zichzelf te openbaren in deze 7 IK BEN. Nu ligt het aan ons om deze uitnodiging of handreiking van onze dierbare Heiland en Redder, onze liefdevolle Vader aan te nemen. Jezus zegt: als je in hechte relatie blijft met Mij dan zal je nooit meer hongeren en nooit meer dorsten naar de wereldse begeerten. Dan zal je nooit meer in de duisternis leven, die vol is van vrees en angst en alle zorgen, want Hij is het Licht der wereld. Hij verlicht je pad elke dag. Jezus is onze Goede Herder, we hebben alles. Hij is de opstanding en het leven. Alle voorzieningen is klaar voor ons. Het enige wat we moeten doen is blijf vast verbonden met Hem in een hechte relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest dan kan je in rust en vrede leven in deze duistere wereld en zelf een licht te zijn om meer mensen tot het Licht der Wereld te brengen.

A M E N

God zegene u allen

Edith V.