OVERDENKING 22-08-2023

ONS LEVEN, EEN OFFER VOOR GOD.

Romeinen 12 : 1 “ Ik zeg u daarom, broeders ( en zusters ) , dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn ; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt, wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd ?” (HTB)

Een offer voor God. Het eerste offer, waarover we lezen in de Bijbel, wordt gebracht door Kaïn en Abel. Abels offer was een vreugde voor God, maar met het offer van Kaïn was Hij niet blij. Het was geen heilig offer, Kaïns hart was niet recht voor God. Met het oprichten van de tabernakel door Mozes werd de offerdienst ingevoerd. De dieren die de priesters moesten offeren mochten geen enkel gebrek hebben. Het moesten gave dieren zijn, dat had God duidelijk gezegd. Maar toch ging het helemaal mis. We lezen erover in het boek Maleachi. Maleachi moet namens God de priesters aanspreken op hun gedrag.

Maleachi 1 : 6-9 “Een zoon moet respect hebben voor zijn vader. En een knecht moet ontzag hebben voor zijn heer. Als Ik jullie Vader ben, waar is dan jullie respect voor Mij? En als Ik jullie Heer ben, waar is dan jullie ontzag voor Mij? Priesters, Ik heb het tegen jullie! Jullie hebben geen enkel ontzag voor Mij. En dan durven jullie te vragen :  “Waarom vindt U, dat wij geen ontzag voor U hebben?” Omdat jullie slechte offers op mijn altaar brengen. Jullie vragen Mij : “Wat is er dan slecht aan die offers ?” Jullie offers zijn slecht, omdat jullie ze niet belangrijk vinden! Jullie offeren blinde dieren en vinden dat niet erg. Jullie offeren kreupele en zieke dieren en zeggen :”Dat geeft niets!” Durf zulke dieren eens aan jullie koning aan te bieden! Zou hij daar blij mee zijn? Zou hij iets voor jullie willen doen? Jullie smeken Mij om goed voor jullie te zijn.  Maar als jullie zulke dingen doen, zou Ik dan iets voor jullie willen doen? zegt de Heer van de hemelse legers.” (BB)

U denkt misschien, dat is het Oude Testament. Wij hoeven geen dieren meer te offeren. Jezus is ons Offerlam geworden, eens voor altijd. Wat hebben deze woorden uit Maleachi voor ons dan nog te betekenen? Deze woorden waren een ernstige waarschuwing voor de priesters in die tijd die verantwoordelijk waren voor het brengen van de offers. Maar wíj zijn de priesters van het Nieuwe Verbond! We lezen in

1 Petrus 2 : 9 “Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is.” (BB)

En in Openbaring 1 : 6 schrijft de apostel Johannes “ en Hij (Jezus) heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt “

Ons lichaam is Gods tempel, de plaats waar de offers werden gebracht. En Paulus roept ons op om onszelf als offer aan God te geven. Uit liefde, uit eerbied en ontzag voor Hem en als we  bedenken, dat Hij zijn Zoon gaf als een smetteloos Offerlam, zou dat dan teveel gevraagd zijn?

Bij het brengen van een offer is het belangrijk wat je motivatie is. We zagen al, dat God niet blij kon zijn met het offer van Kaïn. Zo geeft het God ook geen vreugde, als wij dingen voor Hem doen uit louter plichtsbesef, uit gewoonte of om anderen te laten zien, dat wíj goed bezig zijn, zoals de Farizeeën deden.

Een offer kost je iets.  Onze gemeente in Utrecht had destijds contact met een aantal gemeentes in het arme Roemenië en we steunden ook een kindertehuis, waar aan alles gebrek was. We hadden een Roemenië-team, mensen die regelmatig met een transport goederen naar Roemenië reisden om de broeders en zusters daar te versterken. Wij als gemeenteleden ruimden onze kasten op en alles wat nog bruikbaar was werd ingezameld en ging mee met het transport. Een van de broeders van het team merkte op : dit is geen offer wat we hier brengen en hij had volkomen gelijk. Wij gaven vanuit onze overvloed spullen die we zelf niet meer nodig hadden.

David had heel goed begrepen wat een écht offer is. Hij had een volkstelling gehouden tegen Gods wil en daarom bracht God de pest onder het volk. David smeekte God om genade voor zijn volk en Hij stuurde de profeet Gad naar  David toe met de opdracht,  om een altaar voor de Heer te bouwen.

2 Samuël 24 : 24 “Maar de koning zei tot Arauna  :  Neen, maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen, want de Heer, mijn God, wil ik geen brandoffers brengen, die mij niets kosten. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sikkels zilver.”

Een offer voor God, wat mag het óns kosten?  De priesters in de tijd van Maleachi kregen een ernstige waarschuwing te horen. Ze brachten onheilige offers en toonden geen respect voor God.

Hoe zit het met ons? Geven wij God waar Hij recht op heeft? Als het om ons geld gaat, in feite behoort alles Hem toe. Het is prima om tienden te geven, maar we mogen met gulle hand geven, dat maakt Hem blij. 

2 Korinthe 9 : 7 “God heeft de blijmoedige gever lief.”

En wat betreft onze tijd? Geven we Hem de restjes die we over hebben of zetten we bewust tijd voor Hem apart zoals Jezus ons dat heeft geleerd, die altijd tijd nam om met zijn Vader alleen te zijn ?

Aan het begin van iedere nieuwe dag als de zon weer opkomt kunnen we Hem danken. 10.000 redenen tot dankbaarheid zegt het lied. Elke dag mogen we ons verdiepen in zijn Woord en tijd nemen om te bidden. Als onze liefde en ons ontzag voor Hem echt zijn zullen we ons niet zo snel verontschuldigen zoals de priesters deden. “Ach, ik was vandaag zo druk, echt geen tijd gehad om bijbel te lezen, maar dat is toch niet zo erg?” Ach, ik was zo moe ,ik had echt wel willen bidden hoor, maar dat is toch niet zo erg?”

Het is heel gemakkelijk om te zingen :”Ik geef mijzelf aan U”, maar een offer kost ons wat, het kan soms heel moeilijk zijn. Ik wil graag afsluiten met een bemoediging van Paulus uit

Filippenzen 2 : 13 “want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.”

We staan er niet alleen voor!

Gods Zegen 

Auguste