OVERDENKING 13-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

Kan God op u rekenen?

En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Lukas 12:42

Wij prijzen God altijd voor Zijn trouw. We zijn dankbaar dat we altijd op God kunnen rekenen, dat Hij ons elke dag zegent. Wij bidden dat God ons wil beschermen tegen alle kwaad en onze trouwe Vader beschermt ons dag aan dag. We bidden voor genezing als we ziek zijn. We bidden en vragen God voor alles wat we nodig hebben. Als we in de problemen zitten dan rennen wij naar God toe en vragen we Hem om hulp om die problemen op te lossen. 

Maar wat kunnen wij voor God doen? Wat kan je aan God geven? We denken zelden over het feit dat Jezus ons gered heeft met een doel, dat God ons wil gebruiken in Zijn plan of Zijn werk. Daarom zoekt God mensen die trouw  Hem wil dienen. Het is waar! God heeft mensen nodig die Hij op kan rekenen. Hij heeft trouwe en wijze rentmeesters nodig aan wie Hij zijn werk hier in deze wereld kan toevertrouwen. In deze eindtijd heeft God trouwe gelovigen nodig om mee samen te werken.

Sommige Gods kinderen zeiden: ah, God heeft mij niet nodig. Ik kan niets voor Hem doen. Ik kan niet preken ik kan niet zingen en ik kan geen muziek  spelen. Maar de bijbel zegt

wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw Lucas 16:10

Begint met kleine dingen, wat je kan doen voor God in Zijn gemeente, Zijn lichaam. God kijkt niet naar de grootte van je werk; of het klein is of groot, of het veel is of weinig. God kijkt naar ons hart en ons getrouwheid.  God waardeert het. Wees getrouw in wat je voor Hem doet.  Naar je inzet en getrouwheid, zal Hij je meer toevertrouwen.

Al vanaf het begin van de schepping, gaf God de mens, Adam en Eva de autoriteit en macht om te heersen over de aarde.

Genesis 1:26: En God zeide: Laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen.

God heeft  de mensen geschapen om te heersen over Zijn schepping in deze wereld, behalve over de mensen. Hij had mensen nodig die met Hem samenwerken om Zijn wil hier op aarde te doen. Je kan dat door de hele Bijbel zien. Toen het volk Israël  in slavernij leefden in Egypte en God hen wilde bevrijden, had God Mozes geroepen om met Hem samen te werken om Gods plan voor de bevrijding van heet volk Israël te volvoeren. God gaf Mozes de verantwoordelijkheid om het plan van God uit te voeren en om alles wat God hem bevolen had laten geschieden. Waarom koos Hij Mozes?  Omdat Hij iemand nodig had die trouw was en die naar Zijn Woord  durfde te handelen. God gebruikt mensen om Zijn plan uit te voeren. God heeft Petrus geroepen en bekwaam gemaakt en gebruikt om Zijn schapen en lammeren te hoeden en te weiden.  Jezus vroeg Petrus:  Petrus, hebt gij Mij waarlijk lief? Hoedt Mijn schapen, weidt Mijn lammeren.

God heeft Paulus gebruikt om het Evangelie te brengen aan de heidenen. God heeft iemand nodig  op wie Hij zou kunnen rekenen en Hij wist dat Mozes, Petrus, Paulus, en alle andere Gods mannen en vrouwen kon rekenen en vertrouwen.

Psalm 103:7 zegt: Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 

Als Mozes niet trouw was geweest in het kennen en volgen van Gods wegen, dan zouden de kinderen Israëls nooit Gods daden hadden gezien. God heeft mensen nodig om Zijn plannen voor de redding van de mens te volvoeren en daarvoor geeft Hij ons allemaal een kans om door Hem gebruikt te worden voor dit plan. Hij heeft u en mij net zo nodig als dat Hij Mozes, Petrus en Paulus nodig had. Maar het hangt van ons zelf af of we de roeping van God willen beantwoorden, want we hebben allemaal ons eigen wil. Hij wil iedereen graag gebruiken die in gehoorzaamheid en trouw zich geeft om Gods werk in deze wereld te doen. Zijn hart gaat uit naar iemand die Hij kan vertrouwen, die Zijn Woord kent en gehoorzaamt. Hij heeft nodig dat je een goede rentmeester bent over de zaken die Hij je toevertrouwt, die met liefde en verantwoordelijkheid zijn/haar hand uitreikt naar de mensen toe, zoals Mozes, Petrus, Paulus en andere dienaren van God zodat Hij door jou Zijn liefde en almacht kan tonen aan de wereld door tekenen en wonderen, zodat vele mensen gered zullen worden vóór de wederkomst van Zijn Zoon de Here Jezus Christus.

Psalm 105:26,27: Hij zond Mozes, Zijn dienaar, en Aaron, die Hij verkozen had. Zij verrichten onder hen tekenen die Hij bevolen had, en wonderen in het land Cham.

Zou jij de getrouwe rentmeester willen zijn? Het is een beslissing die je zelf moet nemen. Niemand kan het voor je doen. God zal je niet dwingen, hoe graag Hij je ook wil gebruiken. Neem op dit moment het besluit  om de wijze en getrouwe dienstknecht te zijn. Zeg in je hart  en belijd met je mond: God, U kunt op mij rekenen.  Ik wil mijn leven aan U geven om te laten gebruiken door U.

A M E N

God zegene u allen

Jan V.