OVERDENKING 04-04-2020

Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, Shalom!

Wat geweldig dat we straks om 5uur elkaar ontmoeten en samen het Heilig Avondmaal mogen vieren! Zo wonderlijk! Ik zie er zo naar uit! Wat een voorzienigheid van onze Vader.

Ziet u niet, hebt u het niet opgemerkt, dat God, onze Vader, ons elke dag voorziet van alles wat we nodig hebben in deze tijd van afzondering?

Laten wij onze ogen niet richten op hetgeen die voorbijgaat, die tijdelijk is, maar laten we ons richten naar de hogere dingen in de geestelijke rijk en zien met onze geestelijke ogen, dan zullen we de heerlijke, geweldige dingen zien die God voor ons gedaan heeft in deze tijd van afzondering en nog steeds doet. God, die elke dag ons overvloedig Zijn zegen geeft. Zo is het ook met het samen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.  Dit is óók een zegen van God. Al zijn we niet bij elkaar, toch zijn we één in en met Hem. Net als in de tijd van de Israëlieten in Egypte, dat ieder in zijn eigen huis op die avond de PESACH vierden, zo gebeurt ook nu, terwijl de engel des doods rondwaart over de oppervlakte van de aarde, mogen wij, door genade van onze Liefdevolle God samenkomen om het Heilig Avondmaal te vieren en Zijn offer aan het kruis voor ons te gedenken.

Als we ons in stilte begeven en alles goed in ons laten doordringen wat Jezus gedaan heeft voor ons, zodat we nu in deze onrustige tijd toch in de RUST van HEM mogen verblijven, dan kunnen we niets anders doen dan  Hem (Jezus) alleen maar danken en eren voor het grote offer dat Hij gedaan heeft, zodat wij nu in Zijn Rust mogen vertoeven als kinderen van Hem, Jezus Christus. Dan kunnen we begrijpen waarom Paulus zegt:

Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here (Hem persoonlijk kennen) dat alles te boven gaat. Om Zijnentwil heb ik alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. Filipenzen 3:8

En we kunnen ook begrijpen waarom Jezus na Zijn worsteling in Gethsemane tegen Zijn Vader zei: doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt (Mattheus 24:42). En met vol vertrouwen dat de Vader alles in Zijn handen heeft en alles goed komt, kan Hij zijn dood tegemoet gaan.

We zijn nu aan het einde van de derde week van afzondering. Wat hebt u in deze  weken geleerd en ervaren met de Heer? Jezus heeft in Zijn leven als mens hier op aarde een hechte relatie met Zijn Vader, daarom zei Jezus: Ik en Mijn Vader zijn Eén. Daarom heeft Hij ook met vol vertrouwen Zijn Vader gehoorzaamd tot de dood aan het kruis. Zo is het ook met Paulus. Door zijn persoonlijke intieme relatie met de Heer, achtte hij al zijn kennis en zijn faam als vuilnis.

God, onze Vader, ziet vol verlangen naar ons uit om met ons ook een intieme relatie te houden. Deze tijd van afzondering is ook de tijd van bezinning. Laten we deze tijd goed gebruiken om in de tegenwoordigheid van onze Vader te vertoeven, zoals onze Here Jezus deed toen Hij als mens hier op aarde leefde, dan kunnen wij, vooral in deze tijd, met vol vertrouwen zeggen tot onze God en Vader: “Vader, ik ben zoveel vragen en zoveel verlangens, maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Zo kunnen we in de rust leven in deze onrustige wereld en met goede moed verder gaan, ons focussen op Jezus Christus, de Voleinder van ons geloof.

Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, Die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schade niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Hebreeën 12:2.

God zegent u allen

Edith V.