OVERDENKING 28-03-2020

Geliefde broeders en zusters, 

vandaag is de tweede zaterdag dat we niet bij elkaar kunnen komen, we missen jullie, maar we danken GOD, onze liefdevolle VADER en onze HERE JEZUS CHRISTUS dat we langs deze weg toch contact mogen hebben met elkaar en elkaar bemoedigen door ZIJN WOORD. Dat is geweldig!

We hebben gisteren over het KENNEN van GOD door intieme omgang met HEM en dat is het einddoel van GODs PLAN met de mens.

De discipelen van JEZUS gingen 3 jaar lang om met JEZUS. Ze hebben een hechte band met JEZUS. Ze hoorden Zijn onderwijs, ze zagen alle wonderen en tekenen die HIJ gedaan had, ze zagen de zieken genezen, blinden ziende, lammen lopen, doden werden opgewekt. Ze hoorden Zijn stem elke dag. Ze zagen Zijn omgang met de mensen en zelfs erkennen ze dat HIJ DE MESSIAS was die komen zou. Maar toch kennen ze HEM niet. Toen JEZUS zeide: Als jullie MIJ kenden, zouden jullie MIJN VADER kennen.  Vanaf nu kennen jullie HEM en zien jullie HEM (Joh. 14:7), begrijpen ze het niet. En Filippus zeide tot HEM: HERE, toon ons de VADER en het is genoeg. Dat gebeurt ook nu in deze tijd. We gaan trouw naar de samenkomsten en doen veel activiteiten voor Gods werk, volgen campanjes van geweldige sprekers en genezingsdiensten, maar kennen we JEZUS wel? Waarom kenden de discipelen JEZUS niet, ondanks dat ze elke dag met HEM omgaan? Ze waren bezig met aardse dingen en ze volgen JEZUS als mens, hun leider, hun rabbi. Dieper gingen ze niet. Hun ogen zijn gericht op aardse dingen. De wonderen en tekenen die JEZUS deed, de genezingen, de wonderbare spijziging. Geweldige gebeurtenissen. Tegenwoordig zou het de krantekoppen halen. En mensen zullen HEM prijzen en velen volgen HEM. Toen JEZUS vertelde over wat er met HEM zou gebeuren ging het langs hen heen. Ze geloofden niet dat HIJ op de derde dag zou opstaan. Dat is allemaal niet mogelijk. Alles wat JEZUS vertelde over Zichzelf konden ze niet vatten. De bijbel zegt, toen HIJ opgestaan was herinnerden ze pas alles wat HIJ hen gezegd had. Ze kenden JEZUS alleen naar het vlees. Daarom toen HIJ opgestaan was en verscheen aan Maria, dacht Maria dat HIJ de tuinman was. Was JEZUS veranderd? Nee, maar HIJ had nu een verheerlijkt lichaam en met haar lichamelijke ogen kon Maria het niet zien. Ze had alleen de fysieke JEZUS in haar gedachten. Toen JEZUS haar bij de naam noemde, toen herkende ze JEZUS. Zo ook met de twee emmausgangers.  Deze twee discipelen waren vol van de gebeurtenis van de kruisiging van JEZUS dat ze JEZUS niet herkenden toen HIJ bij hen kwam en zelfs toen HIJ praatte over de profetiën die vervuld moesten worden, herkenden ze HEM niet. Pas bij het breken van het brood waren hun geestelijke ogen geopend. Zo gebeurt het ook met ons broeders en zusters. We kunnen druk zijn met alles “voor GOD” maar kennen we HEM persoonlijk? Spreuken 3 vers 6 zegt:

KEN HEM IN AL UW WEGEN, DAN ZAL HIJ UW PADEN RECHT MAKEN.

Laten wij GOD bij betrekken in al onze plannen en werk. Overleg met HEM en leg je plannen in ZIJN handen, dan zal HIJ je paden recht maken. Psalm 16:11 zegt:

GIJ (GOD) maakt mij het pad des levens bekend, overvloed van vreugde is bij uw aangezicht.

Paulus zei in 2 Kor. 5:16:

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij CHRISTUS naar het vlees gekend hebben gekend, thans niet meer.

Mischien heeft Paulus ook JEZUS gezien vóór de kruisiging, maar hij zei nu niet meer! Nu kende hij HEM naar de geest. Daarom verlangde hij om met JEZUS verenigd te worden in de hemel, maar zolang hij nog in het vlees leefde dan is het tot nut voor de mensen om het evangelie te brengen. Voor de discipelen was het moeilijk want ze hadden een vleselijk JEZUS in hun gedachten en moet nu in de geest zien. Maar voor ons is het geen probleem, we hebben HEM nooit als mens gezien, dus is het makkelijk om aan te nemen dat HIJ GOD is, die mens was geweest om ons te redden en terug te brengen tot GOD. Het is een kwestie van geloof. Daarom wil GOD ons in deze stille tijd de gelegenheid geven om bij HEM te vertoeven en te genieten van zijn liefde en vrede in zijn nabijheid. Het maakt het hart van onze VADER blij als wij verblijven in Zijn tegenwoordigheid en HEM alle dank en eer brengen. Weet u waarom GOD over David zei: hij is de man naar Mijn hart? Als u zijn psalmen leest dan zal u het antwoord weten. David maakte altijd tijd om te genieten van Gods nabijheid en GOD prijzen. GOD houdt van ons niet omdat wij zo goed zijn, maar om wie we zijn. Zijn geliefd kind. En als wij tijd maken om bij HEM te rusten en HEM loven, dan maken wij GOD blij en HIJ heeft plezier met ons. Vergeet nooit

Jeremia 29 vers 11:

WANT IK WEET WELKE GEDACHTEN IK OVER U KOESTER, LUIDT HET WOORD DES HEREN: GEDACHTEN VAN VREDE EN NIET VAN ONHEIL, OM U EEN HOOPVOLLE TOEKOMST TE GEVEN.

GOD zegent u allemaal

Edith Visser