OVERDENKING 15-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

We zijn bezig met GODS LIEFDE VOOR JOU EN MIJ.

Het is belangrijk om Gods wonderbare liefde te kennen. Het is ook de bede van Paulus

dat Christus, door het geloof blijft wonen in je hart, dat je geworteld en gegrond bent in de liefde, zodat je, samen met alle gelovigen, in staat bent te begrijpen de breedte, en lengte en diepte en hoogte en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat je vervuld wordt met al de volheid Gods. Efeziers 3:17-19

Door God te kennen word je vervuld met de volheid van God, en zul je Gods wonderbare liefde kennen en ben je standvastig in je geloof en vertrouwen in God, onze liefdevolle Vader en Jezus Christus. Gods liefde kennen kan alleen door intieme relatie met Hem, niet alleen door je dagelijkse gebeden en overdenkingen op de vaste tijden, maar de gehele dag door bezig zijn met God. Praten en overleggen met God, zoals een vader met zijn kind samen wandelen. Ken Hem in al je wegen, in al je plannen en handelingen.

Johannes, de discipel die Jezus liefhad, maakte ons duidelijk in zijn evangelie en zijn brieven hoe de liefde van God is en dat zijn we nu erover bezig, met de hoop dat de Heilige Geest ons hart zacht maakt om te kunnen vatten hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte de liefde van God, onze Vader is voor Zijn schepping. We hebben gehad over de onvoorwaardelijke liefde van God, dat God, toen wij nog zondaren waren, Zijn liefde aan ons heeft bewezen, door de dood van Zijn Zoon voor ons. Vandaag willen over het

VERKEERD OF OMGEKEERD BEGRIJPEN VAN GODS LIEFDE

of kunnen we ook noemen GEESTELIJKE DYSLEXIE.

Mensen die van jongs af mishandeld zijn door de ouders konden vaak niet vatten wat liefde is. Vroeger werden de kinderen geslagen als ze stout of ongehoorzaam waren. Het woord liefde heeft voor deze mensen een andere betekenis. Liefde wordt geassocieerd met straf, geweld. Gods liefde is het tegenovergestelde. Zodra God Zijn liefde aan jou openbaart zal alle wonden en pijn van het verleden genezen worden en zal je de grote, onvoorwaardelijke liefde van God begrijpen. Liefde die alle wonden geneest, geestelijk en lichamelijk. Johannes zegt in

1 Johannes 4:7: Geliefden, laten we elkander liefhebben, want de  liefde is uit God, en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Veel mensen begrijpen deze tekst verkeerd of omgekeerd. We moeten elkaar liefhebben, dus ik doe mijn best om mijn naaste lief te hebben, goede daden doen. We hebben elkaar lief dat betekent we zijn uit God geboren, dus we kennen God. Dat bedoelde Johannes niet, dat is verkeerd of omgekeerd begrijpen van het Woord en het tegenovergestelde. Om elkaar lief te hebben moeten we eerst bij de bron zijn en de bron is God, onze liefdevolle Vader. Hoe kunnen we de liefde aan  anderen doorgeven zonder eerst bij de bron te putten? Vergeet niet dat de mens ook zijn eigen liefde heeft en die moet je niet verwarren of gelijkstellen met Gods liefde. Gods liefde is het tegenovergestelde van de menselijke liefde. Er zijn vele soorten liefde van God. Zo kennen we ook vele soorten menselijke liefde, maar daar wil ik niet op in gaan.

Willen we elkaar liefhebben dan moeten we eerst uit God geboren, wedergeboren worden en God kennen. Misschien bent u allang wedergeboren, maar kent u God wel? God kennen gaat niet automatisch, Niet iedereen die wedergeboren is kent God. Abraham kende God, dat God hem Zijn vriend noemde en hem Zijn plannen voor de toekomst bekendmaakte. Dat is wat God wil met ieder kind van Hem. Mozes kende God en God maakte Mozes Zijn wegen (Zijn plannen) bekend, Psalm 103:7. Jozef kende God zodat hij begreep Gods plan door hem naar Egypte te brengen en zo kon hij zijn broers van harte vergeven. Hij huilde toen hij zijn broers zag. David kende God. In alles raadpleegde hij God. Deze mensen kenden God niet alleen door met hun problemen bij God te komen, maar door blijven in contact met God, communiceren met God. 

Als we God kennen dan zal God ons hart vullen met Zijn liefde. God stort zijn volmaakte liefde in  onze harten en op onze beurt kunnen we deze liefde van God overbrengen naar elkaar toe, naar onze naasten, naar mensen die vijandig zijn tegenover ons, mensen vergeven en niet andersom. Zo vervullen we het grote gebod:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Marcus 12:30, 31

De Israëlieten en nu nog vele christenen, probeerden dit gebod na te leven met hun eigen kracht God lief te hebben, trouw op vaste tijden bidden, vasten, trouw naar de kerk gaan. De sabbat onderhouden. Dat is God liefhebben met geheel je hart. En je naaste liefhebben als je zelf, eerst ik, dan mijn naaste, goede werken, liefdadigheids werken, dan heb ik het gebod vervuld.

Door met je eigen kracht God en anderen liefhebben, goede werken doen kan je de wedergeboorte niet ontvangen en kan je God niet kennen dan zal al je zwoegen om goed te doen, goed te leven, tevergeefs, want uit God geboren zijn en God kennen kan je niet verdienen. Je moet eerst bij de bron zijn, in Zijn Zoon Jezus Christus geloven.  Johannes zei verder in 

1 Johannes 4:10: hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden.

We hebben niets om aan God te geven. We kunnen alleen onszelf geven aan God en dat kunnen velen nog steeds niet. God heeft van Zijn kant alles aan ons gegeven, alle zegeningen staat klaar, voordat we Hem aangenomen hebben.

Abraham, Jozef en Mozes hadden alleen God van hun ouders en voorouders gehoord, maar dat hielden ze vast en bleven overdenken totdat ze Gods stem hoorden en zo groeide hun omgang met God. Jozef had alleen van zijn vader gehoord en het vastgehouden, al was hij de enige tussen alle goddeloze mensen. We lezen in Genesis, God was met hem. Zo kon hij, toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, zeggen:

Hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?Genesis 39:9

En we lezen dat waar hij ook was God was met hem en alles wat hij ondernam gelukt. En God bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.

Genesis 39:21: En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.

Deze mensen kenden God eerst van horen zeggen, maar ze gingen door God zoeken en God maakte zich bekend aan hen. Zo groeide hun relatie met God. We hebben alles klaar. We hebben volop het Woord van God en de voorbeelden uit het leven van deze mannen Gods. God is onveranderd, wat Hij vroeger deed voor Abraham, Jozef, Mozes en alle anderen in de Bijbel, wil God ook met ons doen, een intieme relatie met Hem. We hebben nu juist veel makkelijker dan in de tijd van Jozef bijvoorbeeld. We hebben de gemeente, alle gelovigen bij elkaar die elkaar kan bemoedigen. Jezus is het Hoofd van de gemeente. We zijn het lichaam van Christus. Als u werkelijk God kent dan zal Gods liefde in uw hart u dringen en maakt uw hart vurig verlangend naar het samenzijn met Gods kinderen die God plaatselijk bij elkaar verzameld heeft om Zijn Lichaam te voeden. Elke gemeente heeft een speciale taak van God in Zijn grote Lichaam. Wilt u deel uitmaken van deze veelkleurige wijsheid Gods dan moeten we Gods stem gehoorzamen anders missen we de zegeningen die God heeft voor Zijn Lichaam, de gemeente. 

Hebreeën 10:25: we moeten onze eigen samenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag (komst van de Here) ziet naderen.

Paulus zegt:

met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20

Een christen leven is niet leven voor God, je best doen om goede naam te krijgen bij mensen en God, maar God leeft in mij. Dan is alles wat je doet, doe je, gedrongen door de Liefde van Christus in je, om Hem te verheerlijken. Zoals Paulus, zeggen we:

Want de liefde van Christus dringt ons , 2 Korinthiërs 5:14

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. Johannes 4:13

De Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14:17

Als we in Hem blijven, in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest dan zullen we in staat zijn te vatten de grote en de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van Gods liefde en de liefde van Jezus Christus.

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft (in Gods liefde blijft), blijft in God en God blijft in hem. 1 Johannes 4:17

We kunnen onszelf onderzoeken en eerlijk zijn tegenover God hoe we zijn. Ken ik God persoonlijk? Is Zijn liefde in mij? Ben ik in Hem, in zijn liefde?. God kent ons persoonlijk, zelfs onze toekomst die we niet weten, weet God al. God wacht met open armen, vol liefde om ons te omhelzen. Jezus had tegen Petrus gezegd dat hij Jezus driemaal zal verloochenen. Hij ontkende dat. Hij kon opdat moment niet voorstellen dat hij zijn Meester zou kunnen verloochenen. Hij hield zoveel van zijn Meester. Jezus ken een ieder van ons persoonlijk. We kunnen zoals David zeggen:

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139:23, 24

1 Johannes 4:17: Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, (als we Gods liefde begrijpt en erin leven), dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Als we Gods liefde vatten en geheel tot ons nemen en vanuit die liefde leven dan zullen we met vreugde de beproevingen kunnen doorstaan, gelijk Jezus, die ons het voorbeeld heeft gegeven.

Vers 18: Er is in liefde (Liefde van God) geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want vrees houdt verband met de straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Prijst de Heer! De liefde van God in ons drijft de vrees uit ons hart

A M E N

God zegene u allenç

Edith V