OVERDENKING 12-01-2022

“Maar Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.” Lucas 2:19.

Regelmatig worden we aangespoord om Gods Woord niet alleen te lezen, maar het te overdenken, erover te mediteren, het te bewaren in ons hart. Dat overdenken is niet iets, waar we even mee bezig zijn en dan gaan we weer over tot de orde van de dag.

“ Het is heerlijk als je geniet van Gods wet , en daar dag en nacht over nadenkt.” Psalm 1: 2 BB

Dat betekent een voortdurende activiteit. Waarom is dat toch zo belangrijk?

Ik wil vandaag met u een kijkje nemen in het leven van Maria, de moeder van onze Heer Jezus. Het jonge meisje Maria krijgt op een dag onverwachts bezoek van een engel. Hij begroet haar op een bijzondere manier:

“ God heeft jou uitgekozen. God is met je.” Lucas 1:28 BB

De woorden van de engel ontroerden Maria en ze overlegde in haar hart, wat de betekenis ervan kon zijn. Wat bedoelde hij hiermee? Dan legt de engel haar uit, wat er met haar zal gebeuren. Maria´s antwoord is :

Ik wil God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen, wat u heeft gezegd.(vers 38).

Maria raakt in verwachting en gaat op reis naar haar familielid Elisabet die ook zwanger is. Zodra Maria bij haar binnenkomt en haar groet, springt de baby van Elisabet, de kleine Johannes, van blijdschap op in haar schoot. Elisabet wordt vervuld met de Heilige Geest en spreekt uit, dat wat de engel tegen Maria heeft gezegd, zeker zal gebeuren. Maria zal zich ongetwijfeld al de woorden van de engel weer hebben herinnerd en ze barst uit in een lofzang voor God.

Ongeveer een half jaar later wordt Jezus geboren. De eersten die het kindje komen bezoeken, zijn de herders. Zij vertellen, dat er een engel bij hen kwam en wat deze allemaal heeft gezegd over Maria´s baby. Iedereen is verbaasd, maar Maria “bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.”

Maria en Jozef doen alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren, als er een kindje is geboren. Daarna gaan ze naar de tempel in Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen. Daar ontmoeten ze de oude Simeon. God had hem beloofd, dat hij de Messias zou mogen zien, voordat hij stierf en op die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Simeon prijst God en profeteert over Jezus, wie Hij zal zijn en wat Hij zal doen. Maria en Jozef zijn verbaasd over de dingen die Simeon over hun Zoon zegt. Dan zegent Simeon hen en richt zich speciaal tot Maria :

”Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken dat weersproke n wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.” Lucas 2. 34-35.

Wat zal Maria aan deze woorden hebben gedacht, toen ze bij het kruis stond, waaraan haar geliefde Zoon hing!
Jezus groeit op en als Hij 12 jaar oud is, gaat Hij met zijn ouders mee naar Jeruzalem voor de viering van het Pasfeest. Na afloop van het feest blijft Hij in Jeruzalem achter, maar in eerste instantie bemerken zijn ouders dat niet. Pas later gaan ze terug naar Jeruzalem om Hem te zoeken en vinden Hem uiteindelijk in de tempel te midden van de wetgeleerden. Maria zegt:

“Kind, hoe kun je zoiets doen? Je vader en ik zijn zó ongerust geweest! We hebben overal naar je gezocht!” Lucas 2: 48 BB

Van Jezus’ antwoord begrijpen ze helemaal niets:

“Waarom heeft u naar Mij gezocht? Wist u dan niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?” (vers 49)

Was Maria vergeten, wat de engel had gezegd? Haar baby zou niet de zoon van Jozef zijn, maar de Zoon van God! Op dit moment begreep Maria de reactie van haar Zoon niet , maar “ze onthield alles wat er gebeurd en gezegd was en dacht erover na in haar hart.”(vers 51)

Dat Maria alle woorden die gesproken waren over haar Zoon en wat Hij zelf tegen haar had gezegd bewaarde in haar hart wierp zijn vruchten af. Dat kunnen we lezen in Johannes 2, het verhaal van de bruiloft in Kana. Jezus met zijn discipelen en ook Maria zijn uitgenodigd voor het feest. Op een gegeven moment is de wijn op. Maria gaat naar haar Zoon. Haar geloof is gegroeid door alles wat ze in haar hart heeft bewaard en ze weet zeker, dat Jezus de Enige is die wat aan dit probleem kan doen. Zelfs als Jezus haar afwijst, zegt ze vol vertrouwen tegen de bedienden:

“Als Hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is.” Johannes 2: 5BB

Op dit moment verkeren wij nog in de gezegende omstandigheid, dat we net zoveel bijbels in huis mogen hebben en net zo vaak naar de Gemeente mogen gaan als we maar willen. Maar als er andere tijden aanbreken, hoe houden we ons dan staande? Als we Gods Woord overdenken en bewaren in ons hart, kan zijn Geest het ons op elk moment in gedachten brengen om onszelf of anderen te bemoedigen, te troosten, aan te vuren. Jezus spreekt in de Bergrede over het verzamelen van schatten.

Mattheus 6 : 19-21 “ Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

De Woorden van God zijn schatten die we mogen verzamelen. Waar onze schatten zijn, daar is ons hart: bij Hem! Wat hebben we dan nog te vrezen?
Ik bid, dat we in dit nieuwe jaar veel schatten mogen verzamelen, schatten die eeuwigheidswaarde hebben en die niemand ons kan afnemen.

 Gods Zegen
Auguste van Vriesland