OVERDENKING 06-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus, 

We hebben gisteren gehad over de sleutels om vol te blijven of bewust zijn van de aanwezigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die in ons wedergeboren geest woont en altijd een intieme, persoonlijke relatie met ons willen hebben. Dat is Gods hartsverlangen vanaf het begin van de schepping. We weten dat God ons nooit verlaat, zoals Jezus zegt: 

Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Mattheus 28:20 

en in Hebreeën 13:5b:

Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Van Gods kant heeft God alles klaar voor Zijn kinderen. God heeft ons elke dag nieuwe Manna gegeven zodat we volwassen worden in Hem en ons geloof en vertrouwen op God standvastiger wordt, zodat we niet heen en weer geslingerd en meegesleurd worden door allerlei winden van leer en allerlei verontrustende nieuws, en vallen we in de misleidingen van de boze en afglijden van ons geloof in God.

We hebben gehad over welke stappen we moeten doen om vol of bewust te blijven van de aanwezigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons, dat is door God te verheerlijken, Hem altijd de eerste of de hoogste plaats geven in ons leven, God te danken voor alles, in alles en onder alle omstandigheden en hoe we God zien in onze gedachten of met onze geestelijke ogen, of hoe onze voorstelling is van God. Onze voorstelling is heel belangrijk dat is een creatieve deel in ons, die God gegeven heeft om dingen te kunnen scheppen of ontwerpen (creativiteit). Waarom is God constant bezig met ons in deze tijd? In deze tijd van afzondering en naarmate de komst van de Here Jezus al zeer dichtbij is hebben veel kinderen Gods zich laten meeslepen en beïnvloeden door alle wind van leer en alle ontwikkelingen in de wereld en de misleidingen van de boze volgen en verslappen in hun geloof en het gevolg lezen we wat Paulus zegt in

Romeinen 1 vers 21: dat hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets gelopen (hun voorstellingen zijn alleen maar negatieve dingen), en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Dat zien we nu in deze tijd. Veel kinderen van God laten hun gedachten vullen met allerlei nieuws en dingen die hun harten verontrusten in plaats van God te zoeken en hun hart en gedachten vullen met Zijn Woord. Als je zo bezig bent dan kan je God niet meer danken, want hoe kan je God danken als je hart vol van vrees, bezorgdheid en allerlei negatieve dingen? Als je vrees in je hart hebt, of bezorgdheid dan ga je vanzelfsprekend erover mediteren (overpeinzen) in plaats van Gods Woord mediteren. Dan is de voorstelling van je gedachten alleen negatief. Hun overleggingen zijn op niets gelopen. Ze kunnen de grootheid en almacht van God niet meer zien in hun gedachten, of met hun geestelijke ogen en  hun hart wordt duister. Ze zijn zo vol van allerlei negatieve dingen zodat ze niet meer kunnen voorstellen, hoe groot en almachtig God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is. Daarom is het nu aan ons om het Woord van God die wij ontvangen hebben elke dag toe te passen in ons leven en overpeinzen, opdat we volwassen worden in Hem en vaststaan in ons geloof en vertrouwen op God om nu in deze tijd van afzondering en hierna een bruikbare instrument van God te zijn in Zijn grote plan vóór de komst van Jezus Christus om Zijn kinderen op te halen. Laten we daarom elke dag God verheerlijken door Hem de eerste plaats in ons leven te geven, God altijd danken in alles, voor alles en onder alle omstandigheden en laten we altijd een goede voorstelling maken van onze Almachtige Grote God en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest in ons denken. Dat is zeer belangrijk, want dat bepaalt ons geloof en vertrouwen op onze Vader God en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

De volgende wat zeer belangrijk is om vol bewust te blijven van Gods tegenwoordigheid is, is onze hartgesteldheid, de houding van ons hart. Het denken van ons hart ( de plannen die we in ons hart maken).

Spreuken 23 vers 7b zegt

want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. 

In de Engelse vertaling KJ: zoals iemand denkt in zijn hart, zo is hij.

Paulus roept ons op om in ons nieuwe leven te wandelen. In Efeziërs 4 vers 17 en 18 waarschuwde Paulus ons, dat wij niet langer meer mogen wandelen zoals ook de ongelovigen wandelen, in de ijdelheid van hun denken (zinloos van hun denken) (Efeziërs 4:17).  Ze worden verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God, door de verharding van hun hart.

De houding van ons hart is belangrijk. 

Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezu, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, Efeziërs 4:20,21,23

onze nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van onze Schepper.

Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de ban der volmaaktheid. Kolossenzen 3:12-14

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de Naam des Heren Jezus, God de Vader dankende door Hem Kolossenzen 3:17

Prijst de Heer! Zo dient onze hart gesteldheid of de houding van ons hart zijn. Als we altijd vol (bewust) willen blijven van de tegenwoordigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest dan is het goed om deze vier sleutels te hanteren in ons dagelijks leven:

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verheerlijken (op de eerste plaats, hoogste plaats stellen) in ons leven; Hem danken in alles, voor alles en onder alle omstandigheden; een goede voorstelling in onze gedachten (denken) over God en de houding van ons hart (onze hart gesteldheid).

Al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de Naam des Heren Jezus, God, de Vader dankende door Hem! 

A M E N

God zegene u allen

Edith V