OVERDENKING 23-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid

Psalm 103:8

David heeft zijn psalmen geschreven uit zijn persoonlijke ervaringen met God de Vader, de Almachtige, Heilige, Genadevolle God. God heeft met David een eeuwig verbond gesloten.

In 2 Samuel 7:12, 14 lezen we:

Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik  zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen.

Vers 15: Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik haar doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht heb weggedaan. 

Vers 16: Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd.

Ondanks na deze belofte van God aangaande hem en zijn nakomelingen, David gezondigd had, had God Zijn verbond met David niet verbroken zoals God had gedaan met Saul. Als we het hele levensverhaal van David lezen, zien we dat David een nederig persoon was. Met uitzondering van de zonde van overspel die hij gedaan had, had hij in alles God altijd geraadpleegd daarom won hij de strijd tegen zijn vijanden. God was altijd met hem. God heeft zijn koninkrijk gezegend. Hij werd beroemd. Hij had Jeruzalem veroverd van de Jebusieten en als de hoofdstad van Israël gemaakt. En God had vanaf die tijd Jeruzalem bevestigd als de eeuwige Godstad. Davids naam is tot nu toe hoog geëerd. Zelfs Jezus, de Messias werd de Zoon van David genoemd. Geweldig! 

David regeerde 40 jaar in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart. Hij beleed zijn zonde en smeekte God om vergeving.

Psalm 51:3: 

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit naar uw barmhartigheid.

Psalm 51 vers 6:

Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in Uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak, zuiver in uw gericht.

God had hem volledig vergeven en Zijn verbond had Hij niet verbroken. Wat is het verschil met Saul? Waarom had God Saul verworpen? Heeft God David meer lief dan Saul? Gods liefde is onveranderd. Het ligt aan de mens hoe hij met de Grote Onveranderde Liefde van God omgaat. Hoe meer we onszelf aan God geven, hoe meer we Zijn grote Liefde en Trouw ervaren in ons leven.

Van de beginne had Saul altijd rekening gehouden met zichzelf en met de mensen dan met God. Toen Samuel bekend maakte dat God hem als koning over Israël had gekozen, voelde hij zich minderwaardig omdat zijn stam de kleinste was en zijn familie de kleinste was. Hij had geen vertrouwen in God. Samuel had hem gezalfd en alle tekenen gegeven om het te bevestigen. God had hem een ander hart gegeven. Toch bleef hij gericht op zichzelf en rekening houden met de mensen en niet met God. Van Gods kant had God alles gedaan voor Saul om zijn roeping te volvoeren. Toen Samuel aan het volk bekend maakte dat God Saul gekozen had als koning, kwam hij niet opdagen. Hij had nooit God de eer gegeven meer dan mensen en hij was ongehoorzaam en had geen berouw van zijn overtredingen en vergeving gevraagd van God. David daarentegen was nederig van hart en had God altijd de eerste plaats in zijn leven gegeven, daarom nadat God hem vergeven had, had God hem weer hersteld in zijn roeping. Hij zegende zijn huwelijk met Batseba, wat eigenlijk niet Gods wil was. De tweede zoon die geboren was had David Salomo genoemd. De Here nu, had hem lief (2 Samuel 12:24). 

2 Samuel 12 vers 25:

Hij (God) zond een boodschap door de profeet Nathan en noemde hem Jedidja, om des Heren wil (naar de wil van de Heer).

En God had hem gekozen om zijn vader op te volgen en hij mag de tempel voor de Heer bouwen. Geweldig ja! En God had Salomo geweldig gezegend, omdat hij geen aardse rijkdom had gevraagd, of de nederlaag van zijn vijanden, maar wijsheid om over Gods volk te regeren, had God hem overvloedig gezegend. Hij was de rijkste man tot nu toe. God bewijst hiermee hoe groot zijn genade voor de mens is als de mens zijn overtredingen belijdt en zich bekeert. 

Hoe zouden wij doen als iemand zondigt zoals David en Batseba? Zouden we hen ook vergeven en hen weer accepteren of altijd met de vingers aanwijzen, en praten over de “grote zonde” die ze hebben gedaan? En misschien hen verstoten en niet meer met hen omgaan? 

Hier zien wij het karakter van onze Liefdevolle Vader. Zo wil onze Vader ook dat we elkaar van harte vergeeft en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. 

Petrus had Jezus tot driemaal toe verloochend en had berouw en voelde zich niet meer waardig een volgeling van Jezus te zijn. Jezus had hem vergeven en hem in zijn roeping hersteld (Johannes 21). Jezus had hem geroepen:

“Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken” Mattheus 4 vers 9

En in Johannes 21 lezen we dat Jezus de roeping van Petrus hersteld en bevestigd had. 

In deze tijd van afzondering hebben we volop de tijd om met onze Liefdevolle Vader te communiceren en ons geheel werpen in Zijn armen en zeggen: “Vader, vergeef mij als ik al die tijd Uw roep en Uw wil voor mijn leven niet heb verstaan. Hier ben ik, liefdevolle, barmhartige Vader, ik wil mij geheel aan U geven, gebruik mij naar Uw wil, niet naar wat ik wil. Ik wil U gehoorzaam zijn. Maak mij een instrument van U om anderen tot zegen te zijn en dat ik daarmee Uw hart mag verblijden.

Laten we nooit vergeten HET DOEL van God voor ons, dat is: de Intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, en zo deel te nemen aan het grote Plan van God voor de wereld, want God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen (1 Timotheus 2:4).

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen

1 Tessalonicenzen 5:24

AMEN

God zegent u allen

Edith V