OVERDENKING 28-02-2023

LEDEN VAN CHRISTUS.

Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? 1 Korinthiërs 6:15a.

Bent u lid van Jezus Christus? Wat bedoelt de bijbel, of Paulus hier met lid zijn van Christus? Word je dan een lid van een vereniging van Jezus Christus? Of lid van één of andere kerk?

Apostel Paulus heeft door de wijsheid en openbaring van God alle gelovigen in Christus verenigd als het Lichaam van Christus, in het Grieks, IGLESIA genoemd. Iglesia dat is de universele Gemeente of HET LICHAAM VAN CHRISTUS. Alle wedergeboren kinderen van God van alle denominaties vormen het Lichaam van Christus. Zodra je Jezus Christus accepteert als je Redder en Verlosser ben je wedergeboren en word je een kind van God en lid van het Lichaam van Christus. Het Lichaam van Christus is ÈÈN; betekent hoeveel leden er ook zijn, ze vormen een eenheid, HET LICHAAM VAN CHRISTUS.

Als we ons lichaam bestuderen, of heel goed bekijken, is het een groot wonder van God. Het hele lichaam met alle leden (organen) wordt bestuurd door het hoofd (hersens) en het vormt een eenheid. Als je pijn hebt in je maag, dan wordt het hele lichaam niet lekker, dan kan je niet goed functioneren. Als je hoofdpijn hebt dan word je heel ziek, vooral als je migraine hebt. Het lichaam met zoveel organen en zoveel cellen vormt een eenheid, kan niet los van elkaar functioneren. De leden hebben elkaar nodig. Het lichaam heeft verschillende organen die ieder zijn eigen taak heeft. Elk orgaan bestaat uit heel veel cellen, die ook elk zijn eigen taak heeft, maar werken samen om het lichaam te laten groeien in eenheid en gezond te houden. Neem je bijvoorbeeld het oog, bestaat uit o.a. hoornvlies (cornea), regenboogvlies (iris), lens, glasvocht, netvlies (retina), oogzenuw enz. Elk deel bestaat uit cellen en heeft zijn eigen taak, maar werkt samen om de oog goed te laten functioneren. We zien onze oor bestaat uit o.a. oorschelp, trommelvlies, hamer, aambeeld, stijgbeugel, evenwichtsorgaan, gehoorzenuw enz. Als ik kou vat aan mijn hoofd, dan wordt mijn evenwicht gestoord, dan wordt je hele lichaam niet lekker. Zo heeft elk orgaan (deel) van het lichaam zijn taak en alle cellen van dat bepaalde orgaan werken samen om dat deel goed te laten functioneren. Het hoofd houdt alles in één en bepaalt de voeding voor elk deel van het lichaam. Het oog heeft bijvoorbeeld meer vitamine A en bepaalde mineralen nodig enz. Het hart vitamine B en ook andere mineralen. Alles werkt in goede banen en volgens de regels van het hoofd (hersens). Als een cel niet goed functioneert bijvoorbeeld door verwonding of door bepaalde prikkels van buitenaf of straling, of drugs, kan het verkeerd groeien, gaat het uit het balans. Als het verkeerd groeit dan kan het een gezwel veroorzaken en kan daardoor allerlei ziekten veroorzaken o.a. kanker, diabetes, verhoogde bloeddruk enz. Kanker zijn cellen die verkeerd groeien, die niet volgens de regels van het lichaam groeit. Als je teveel snoept kan je lichaam de overtollige vet en suiker e.a. niet verwerken dan wordt de overtollige voedsel niet verwerkt en veroorzaakt overgewicht of allerlei andere ziekten en maakt dat het lichaam niet goed groeit of niet gezond.

Apostel Paulus heeft door de wijsheid en openbaring van de Here Jezus Christus de Gemeente van Jezus Christus vergeleken met het lichaam. Hij zegt in

Efeze3:8: Mij (Paulus), de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

Wat een geweldige vergelijking en een groot voorbeeld voor elk kind van God. Elke dag als je je lichaam bekijkt of verzorgt denk dan aan Het Lichaam van Christus, de Gemeente. Dat is een grote levensles voor ieder kind van God.

Als we het functioneren van alle delen van ons lichaam begrijpen dan begrijpen we ook het functioneren van alle leden van het Lichaam van Christus.

Elke lokale gemeente is een deel van het grote Lichaam van Christus en Jezus Christus is het Hoofd. Het Hoofd bestuurt het Lichaam en geeft de voeding voor elk deel van Zijn Lichaam. Als God u in een gemeente plaatst dan heeft Hij een plan met u in die bepaalde gemeente. Daar wordt u gevoed samen met alle andere leden van die gemeente om samen te groeien volgens het plan van Het Hoofd en Zijn doel voor dat deel van Zijn Lichaam. Daarom zegt de bijbel:

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel meer als u de grote dag ziet naderen. Hebreeën 10:25

Je kan niet groeien buiten de gemeente. Na de pandemie zijn veel mensen lui geworden om naar de gemeente te gaan. Velen zeggen dat ze de gemeente niet meer nodig hebben, ze kunnen thuis ook relatie houden met de Heer. Dat is de misleiding van de duivel, om je te verhinderen eenheid te vormen met andere gelovigen in de gemeente waar je behoort. Dat is niet volgens het Woord van God en de Here Jezus zal ook niet buiten Zijn principes en plan werken. De Gemeente vormt een eenheid. Daarom heeft Jezus in Zijn laatste boodschap aan Zijn discipelen en ook aan ons nadrukkelijk gezegd om in Hem te blijven.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Johannes 15:4

De eenheid van Zijn kinderen is zo belangrijk, het is de hartenwens van de Vader en van de Here Jezus Christus zelf, daarom heeft Hij ook gebeden in Gethsemane tot de Vader:

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17:20-21

Mensen kunnen overal tot bekering komen. Thuis, onderweg, overal. Maar de echte bekeerlingen zullen geleid worden door de Heilige Geest om zich bij een lokale gemeente verder begeleid worden om te groeien in eenheid en samenwerken volgens het plan van God. Je kunt thuis zoveel preken beluisteren, maar je zal merken dat je niet gaat groeien in je geloof.

Groeien in eenheid dat is het doel van de Gemeente van Jezus Christus. Jezus zegt in

Mattheus 16:18: en op deze ROTS (Jezus Christus) zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Als u niet thuis voelt in een gemeente waar God u geplaatst heeft, moet u uzelf onderzoeken, en de Here gehoorzamen. De duivel is altijd erop uit om Gods plan te niet doen, daarom moeten we waakzaam zijn, want de Gemeente van Jezus Christus heeft een grote taak hier op aarde. 

opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen, dat HIJ gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. Efeze 3:10-11

Waar God je plaatst, daar wil God je vormen en gebruiken om samen in eenheid te groeien .

Als je beseft wat voor grote taken we hebben als gemeente van Jezus Christus, hier op aarde, dat is: de grote opdracht van Jezus uit te voeren (Mattheus 28:18-19), 

en in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God proclameren (bekendmaken),

dan zou je niet willen verzuimen om deel te zijn van de gemeente, het Lichaam van Christus,

Amen

God zegent u allen,

Edith Visser