OVERDENKING 28-09-2022

IK WEET WIE IK BEN.

Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen  hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen  hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij  terug en vielen op de grond. Johannes 18:4-6

Jezus wist wie Hij was, waar Hij vandaan kwam, wat Hij bezat en met Wie Hij was verenigd. Jezus kende Zijn identiteit, niet omdat Hij God was. Hij heeft Zijn Goddelijke status vrijwillig afgelegd en mens geworden. Hij was mens, maar doordat Hij zich verdiepte in Gods Woord en een hechte relatie met Zijn Vader had, wist Hij wie Hij was en kende Zijn identiteit. Als je je identiteit kent dan zal je ook spontaan en met zekerheid vanuit het hart reageren. Toen Hij met autoriteit antwoordde “IK BEN HET” deinsden ze terug.  

Als u in Hem gelooft en Hem aangenomen hebt als uw Redder en Verlosser, dan bent u een kind van God geworden zoals (Joh 1:12) zegt. U bent opnieuw geboren (uw geest). God heeft u opnieuw geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. U bent waardevol in de ogen van God. U bent een Koningskind dan hebt u ook de autoriteit en macht van uw Vader ontvangen.

-U bent volmaakt (compleet) geworden in Hem (Christus) (Kol 2:10).

In HEM bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte (Efeze 1:13b).

En bedroefd de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing        (Efeze 4:30).

– De Heilige Geest, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, woont in ons nieuwgeboren geest (Rom 8:11). Prijst de Heer!

-De Liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (Rom 5:5)

– We hebben dezelfde maat geloof van Christus ontvangen (Rom 12:3)

– We hebben een even kostbaar geloof ontvangen van God als de apostelen, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus (2 Pet 1:1). God heeft ons compleet (volmaakt) gemaakt in Christus met de volledige wapenrusting Gods om te leven hier op aarde en de roeping die God heeft voor ieder kind van Hem hier op aarde te volvoeren.

Kent uw identiteit in Christus. U bent een kind van God, leef in uw nieuwe identiteit en denk niet meer terug aan het oude. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen (2 Kor 5:17). Hoe kunnen we leven vanuit onze nieuwe identiteit?

Onze geest is wedergeboren maar onze ziel en lichaam zijn niet veranderd. Vóór onze wedergeboorte, werden we gedomineerd door onze ziel die opdracht geeft aan onze zintuigen, omdat onze geest dood was, het Leven van God was eruit gegaan toen Adam in de zonde viel. Sinds die tijd leefde de mens alleen vanuit zijn ziel en lichaam. Nu we wedergeboren zijn moeten we ons laten leiden door onze geest die één is met de Heilige Geest die in ons woont.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol 1:13).

We zijn niet meer van deze wereld, we zijn uit de Hemel geboren, de Hemel is onze woonplaats, we zijn burgers van het Koninkrijk der hemelen. God is onze Vader. Nu zijn we in de wereld maar we zijn niet meer van de wereld, we zijn uitgezonden door God met een opdracht  om het Goede Nieuws, het Evangelie aan de mensen te verkondigen (Luk 4:18,19). Maar we hebben nog te maken met onze onveranderde ziel en lichaam. De Bijbel zegt dat onze ziel moet veranderd worden door de vernieuwing van ons denken

Rom 12.2: Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken NBG), om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God.

Kol 3:1-3: Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Dat is een belofte, een garantie!. Daarom richt uw gedachten naar boven en blijf niet de oude dingen koesteren. Dat is wat de duivel wil om je vast te binden en je pijnigen met allerlei dingen die God je ervan heeft verlost. Bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken (Rom 13:14). Onze geest is volmaakt geschapen door God. Dat is Gods werk. Onze ziel en lichaam is ons deel van het werk om alles af te leggen. Het oude is voorbij! Haal het niet meer terug, want anders kan je niet verder en mis je zoveel mooie dingen die God klaar heeft voor elk kind van Hem. Trap niet in de leugen van de duivel die je influistert dat je afgewezen bent, dat je niet deugd, dat niemand van je houd en allerlei negatieve uitspraken. Bestraf hem, en hij zal van je wegvlieden. Bedenk de dingen die boven zijn, waar onze Vader is en de Here Jezus en de Heilige Geest die vol geduld op ons wacht om ons klaar te maken voor Zijn doel met ons.

Ons lichaam moet ook veranderd worden. Het is nu de tempel van de Heilige Geest geworden.

1 Kor 6:19-20: Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

We zijn niet meer van ons zelf: Onze geest, ziel en lichaam behoort God toe, daarom moeten we Hem ermee verheerlijken. Ken uw identiteit in Christus en leef erin, dan zal u een overwinningsleven leiden. Want met HEM zijn we méér dan overwinnaars!

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt! Rom 8:31-33). Amen!

God zegent u.

Edith Visser