OVERDENKING 25-04-2023

HET GEBED VAN DE HEER: HET ONZE VADER.

Iedereen kent dit gebed dat de Here Jezus de discipelen en ook ons heeft geleerd. Je hebt het in haast alle talen. In Israël staat het in zoveel talen en dialecten. Je hoort het vaak in de kerken en samenkomsten; bij de begrafenissen:

HET ONZE VADER.

Jezus zegt: Bidt  dan zo. Jezus heeft ons een model gegeven, of een voorbeeld hoe we tot God bidden.

Onze Vader, Die in de hemel is.

We hebben een Vader. We weten dat Hij er is. Hij woont in de hemel. De hemel is Zijn troon en de aarde is Zijn voetbank, dat betekent, Hij omvat alles. Maar Hij woont ook in het hart van Zijn wedergeboren kind. Een kind die uit Hem geboren is. Geweldig, he! Er zijn veel mensen die opgroeien, zonder hun vader te kennen; ze weten niet hoe een vader is; ze ervaren de liefde en zorg van hun vader niet. Sommigen hebben een heel strenge liefdeloze vader, die zijn vrouw en kinderen mishandelen; dan is het begrijpelijk dat je niet kan voorstellen hoe de liefde van een vader is. Zodra je wedergeboren bent dan ervaar je hoe GOD de Vader je liefheeft; de liefde die je overspoelt; je voelt het in jou stromen en het geneest alle wonden en pijn. Dit is wat de bijbel noemt: de

EERSTE LIEFDE, AGAPE.  Hij plant Zijn liefde in jou; Hij omhult je met Zijn liefde. Als je bidt en zegt: Mijn (onze) Vader, dan voel je Zijn vaderlijke liefde door je heen stromen.

Heilig is uw Naam (Uw Naam worde geheiligd).

Er stroomt vanuit je hart zo’n ontzag en eerbied voor je Vader. Hij is Vader, maar Hij is ook heilig! Daar hou je rekening mee. Zijn liefde is oneindig groot, maar Hij is ook allerheiligst. Wat een geweldige Vader hebben we; de Schepper van het heelal. Wie is gelijk aan Hem? Mozes loofde de Here God in zijn lied: Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet? Exodus 15:11.

Hoe vindt u, dat u zo’n Vader hebt? Hij woont in uw en mijn hart! En Hij is heilig! Daarom moeten we ook heilig zijn! Petrus zegt in

1 Pet 1:15,16: Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Dit is een gebod. Als Zijn kinderen, moeten we Zijn geboden bewaren of gehoorzamen en Hem altijd heiligen in ons leven. Hem de eer geven; Hem de prioriteit geven in geheel ons leven.

Uw Koninkrijk kome.

We leven nu in het Koninkrijk van God hier op aarde, we zijn ambassadeurs van God hier op aarde, maar we zien uit naar werkelijke Regering van Jezus Christus hier op aarde, dan zullen we samen met Hem regeren. Wat een heerlijkheid. Maar zolang we hier op aarde zijn als ambassadeurs van onze God, hebben we veel te doen, wachtende op Zijn komst om ons naar huis te halen. Gebruik de tijd die God aan een ieder gegeven heeft vanaf onze geboorte in Hem (onze wedergeboorte) heel goed. Ten eerste om te groeien naar het beeld van Christus en om Hem te dienen in Zijn arbeidsveld.

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Dat wij als kinderen en ambassadeurs van God, Hem in alles gehoorzamen. Zoals Jezus zegt:

Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen Hebr. 10:7.

Jezus zegt in

Joh 6:38: Want Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.

En in Gethsemane bad Hij tot de Vader:

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.(Luk 22:42).

Zo moeten wij ook Gods wil gehoorzamen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Wij zullen het  nooit moeilijker en zwaarder hebben dan Jezus, om Gods wil te gehoorzamen en doen wat God wil van ons. Jezus heeft tot het uiterste gedaan (Fil 2). Dat bewijst Zijn liefde voor Zijn Vader en voor ons. Zo moeten we ook die stap doen van liefde voor onze Vader en de Here Jezus Christus.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

God zorgt voor Zijn kinderen. Jezus zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Elke dag zorgt onze Vader voor Zijn kinderen. Van Gods kant heeft Hij ons voorzien met alles wat we nodig hebben. Dat zien we al in de schepping, voordat Hij de mens schiep heeft God alles klaar voor de mens, daarna schiep God de mens. Dat is het karakter van onze liefdevolle Vader. Dat hoort bij Zijn liefde, Agape. Om te mogen genieten van alle voorzieningen van onze Liefdevolle Vader, dienen we in Zijn wil te blijven.

Mat 6:33: Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Gods beloften zijn ja en amen. God heeft alles al klaar voordat je wedergeboren bent.

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

God heeft alles klaar voor ons, maar om in Zijn koninkrijk te verblijven moeten we elkaar liefhebben. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij anderen vergeven die ons schuldig zijn. Anderen die ons slecht behandelen, of die ons pijn gedaan hebben. Jezus leert ons te bidden: Vader, vergeef mij, gelijk ik mijn broeder of mijn zuster, of iemand anders vergeven heb. Onze Vader is vol van liefde maar Hij is ook rechtvaardig. Hij stelt ons de voorwaarde dat Hij ons zal vergeven gelijk wij anderen vergeven. De stroom van zegeningen die God heeft voor jou en mij wordt tegen gehouden als we anderen niet kunnen vergeven. Elkaar vergeven is niet moeilijk, want Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven en we hebben de Liefde van God in ons. Aan het kruis, bad Jezus tot de Vader:

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Luk 23:34.

Jezus heeft door Zijn grote liefde voor ons, ons vergeven van al onze ongerechtigheden. Jezus zegt in Mattheus 6 vers

14: Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft zal uw Hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen  hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Veel mensen zeggen, dat is vóór de dood en opstanding van de Here Jezus. Na de opstanding heeft Jezus al je zonden vergeven, verleden, heden en toekomst, dus je hoeft geen vergeving meer te vragen. Dat is een valse leer, een leugen van de boze. Gods Woord is nooit veranderd. Dat geldt vóór de dood van de Here Jezus en geldt ook voor nu en voor de toekomst. Natuurlijk met de dood en opstanding van de Here Jezus heeft Hij alles volbracht. Hij heeft de boete betaald voor alle zonde van de mensheid. Van Gods kant is alles volbracht, klaar. Maar van onze kant, moeten we het aannemen. En voordat we die vergeving (het volbrachte werk) van Jezus Christus ontvangen, moet deze steen van onvergevingsgezindheid opgeruimd worden, dan kan de zegen doorstromen en je hart vullen en je hart helen van die wonden. Zo werkt het. God onthoudt de vergeving niet voor jou, maar jij zelf weerhoudt het ontvangen van de vergeving van God. Je zal ook merken dat als je het niet doet, dan zal je ook niet groeien in je geestelijk leven en in je eenheid met God de Vader en Jezus Christus. Je zal altijd blijven sukkelen in je geestelijk leven, want je weerhoudt het doorstromen van de Liefde van God vanuit je hart. Je hoeft niet naar een psychiater of andere ervaren pastorale zorg. Je hoeft alleen de stap van gehoorzaamheid te doen en zal je de vrede er rust van God ontvangen en kan je groeien in Zijn liefde.

Leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze.

God zorgt altijd voor ons. Jezus zegt: Ik ben met je tot aan de voleinding der wereld. We komen in verzoekingen als we ons richten naar de aardse zaken, maar als we ons richten naar de hemelse zaken, dat is ons doel, Jezus Christus, dan zijn we één met Hem en de verzoekingen kunnen komen maar we kunnen het onderscheiden, want de Heilige Geest leidt ons en samen met Hem zullen we het overwinnen.

Van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.

We erkennen en belijden dat we leven in het Koninkrijk van God en Hij is onze Vader, maar ook Onze Koning der koningen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde en onder de aarde, en alle heerlijkheid is voor HEM en Hem alleen. Amen.

Bent u niet blij een kind van Onze Vader te zijn? We hebben een geweldige VADER, HIJ IS DE SCHEPPER, HIJ IS DE KONING der koningen. Hij is het begin en het einde. Prijst de Heer!

Als wij weten en beseffen dat God onze Vader is dan hebben we de vrijmoedigheid om tot Hem te naderen:

1 Joh 3:20: Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.

1 Joh 3:21: Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeel, hebben wij de vrijmoedigheid om tot God te gaan. 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven  heeft.

24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

 

Ik wens u allen Gods rijke zegen,

Edith Visser