OVERDENKING 08-08-2023

GODS STEM VERSTAAN
Het ging over Maria die ervoor koos om aan de voeten van Jezus te zitten en naar Hem te luisteren, zij koos ervoor om in de rust heel dicht  nederig en vol eerbied plaats te nemen aan zijn voeten om naar ZIJN STEM TE HOREN te luisteren welke boodschap Hij haar brengen zou; dit is de ultieme plek om te vertoeven in ZIJN NABIJHEID.  Toch zouden we kunnen zeggen dat deze keuze voor Maria gemakkelijker was dan voor ons. Zij ontmoette Jezus regelmatig ‘live’ en kon zijn stem horen zoals wij elkaar kunnen  horen. Het is natuurlijk zo , dat wij in de Bijbel de woorden van Jezus kunnen lezen, maar ik vraag mij af of we ook nog steeds in onze tijd Gods stem kunnen verstaan en hoe dat dan werkt. Hoe herken je Gods stem? Hoe weet je wanneer het je eigen gedachten zijn en wanneer het Gods stem is die tot je spreekt? Vragen die mijn interesse wekken en ik hoop ook die van jou!
In het Oude Testament zien we dat Samuël letterlijk Gods stem hoort. Ik wil je aanraden om dat eerst te lezen in 1 Samuël 3:1-10.

God roept Samuël
Samuël woont in de tempel bij priester Eli in een tijd dat er nauwelijks meer woorden van de Heer werden gehoord en hij heeft als kleine jongen nog geen ervaring in het horen van Gods stem. De oude Eli, die een dienaar van God is, heeft echter ook pas na drie keer door dat het Gods stem is die roept.

Er zijn twee belangrijke gegevens in het tekstgedeelte:
Samuël verblijft in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God;
Samuël toont bereidwilligheid: ‘Spreek HEER, Uw dienaar luistert.’

Om Gods stem te kunnen verstaan is het nodig om zijn aanwezigheid te zoeken en te wíllen luisteren.
Aan het einde van het hoofdstuk staat dat iedereen wist en besefte  dat Samuël door de HEER als profeet was aangewezen. 

1 Samuël 3:21: En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het Woord van de HEERE.

Het was dus zijn functie om Gods stem te verstaan en dat roept de vraag op of Gods stem verstaan ,wel voor iedereen is weggelegd.

Ook jij kunt Gods stem verstaan!
In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat zijn  schapen de stem van de Herder kennen en ernaar luisteren

Johannes 10:3-4: 3Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 

We hoeven dus niet per se een profeet te zijn; een schaap zijn van de goede Herder is genoeg om Gods stem te kunnen verstaan! Maar hoe werkt dat dan? Het onderscheid  kennen en weten en je volledig  in verbintenis met de Heilige Geest  die de autoriteit heeft  om de stem  van God te horen. De Geest van God is van zeer groot belang in ons geestelijk leven om de stem van God te horen. Er is een stem die boven alle stemmen hoort en dat is de machtige stem van God .Uit de stem van God komt gezag en autoriteit. God sprak  tot Lazarus kom eruit op dat moment kon de dood de stem van God niet weerstaan en Lazarus  stond op . Ook de discipelen op het meer ,  hoge golven kwamen op de boot af waardoor de boot  heen en weer geslingerd werd   maar God sprak tegen de storm STA STIL EN HET GESCHIEDDE ONMIDDELLIJK  .
Samuël hoorde letterlijk Gods stem en er waren meer mensen in het Oude Testament die Gods stem konden verstaan doordat de Geest van God tót hen kwam. Jezus leert ons dat zijn Geest ín ons komt wonen als we Hem liefhebben EN  ZIJN WIL DOEN 

Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij U en zal in u zijn. Johannes 14:16HSV  

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort, en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.
– Johannes 16: 13-15 (NBV)

Gods stem of jouw gedachten?
Als jij in Jezus gelooft, woont zijn Geest in jou (Romeinen 8:9-11 en 1 Korintiërs 3:16). In 1 Korinthe 2:10-16 legt Paulus het volgende uit: niemand weet wat er in God leeft (tenzij Hij Zichzelf openbaart), dan de Geest van God, en wij hebben die Geest ontvangen! ‘Wij hebben de gedachten van Christus’, zegt Paulus zelfs.

God spreekt dus tot ons door zijn Geest in onze gedachten. Toch is het goed , om ons zelf af te vragen of het niet onze eigen gedachten zijn in plaats van Gods stem die wij menen te horen. Er is immers nog een strijd in ons gaande tussen ‘vlees en geest’ (Galaten 5 vanaf vers 16) én we worden geadviseerd om alles te toetsen
En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden des volks verkondigd.
En als Mozes in de tent der samenkomst ging, om met Hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende, van boven het verzoendeksel, hetwelk is op de ark der getuigenis, van tussen de twee cherubim. Alzo sprak Hij tot hem.
 Ezechiël 43:6   En ziet, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn stem  was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.

Genesis 3:8
En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.3:8  Letterlijk: de wind van de dag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
Al deze  mensen van toen  ,hebben  de stem van God  gehoord . Hij sprak tot  hen  maar nu hebben wij  door Jezus Christus  de Heilige Geest  ontvangen die ons , als wij  leven  in de voetsporen van Jezus  en naar zijn  Heilig  woord  ook zijn  stem  zullen horen  door zijn Geest . .Het is zo belangrijk  voor Gods kinderen zijn stem te  horen  en te verstaan  .Hij wil dicht bij ons zijn en  bemoeienis met ons  hebben .Hij  wil deel hebben  aan ons leven  maar ….. kunnen wij dat ? Zijn wij niet te druk met het  leven en alle beslommeringen  om ons heen ???? en daardoor ZIJN HEILIGE ZACHTE GENADEVOLLE  STEM  niet  horen of kiezen  wij steeds weer het op onze eigen manier te doen ? 
Net als Lazarus  die ondanks  hij dood was maar de stem toch van God kon verstaan  hij was dood maar hoorde de stem van zijn meester Wonderlijk hoe De stem van God dwars door alles heen kan spreken. Zijn stem heeft macht en autoriteit. Mozes kon de  stem van God  onderscheiden  boven alle stemmen om hem  heen  . God spreekt  nog steeds  vraag God om zijn  Heilige Geest .  laten we een bewuste keuze maken  om ons in alles echt in alles  ons richten op  zijn  stem  .God zegt : mijn schapen  horen  MIJN STEM

Het zijn prachtige woorden, in Johannes 10, over de Goede Herder die zijn schapen kent en zijn leven inzet voor de schapen, en over de schapen die Hem Volgen ( betekent  op hetzelfde pad treden van God die ons voor gaat ) omdat ze zijn stem kennen. “Mijn schapen horen naar mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij” Johannes 11:27

‘Mijn schapen horen naar mijn stem’… prachtige woorden, heel bekende woorden ook. En we zeggen en zingen het graag na, dat we zó, als schapen die door Hem geleid worden Hem willen volgen. Maar hoe gáát dat dan in de praktijk? Hoe kun je horen naar Gods stem, nu die stem toch niet meer letterlijk hoorbaar om ons heen is? En waar gaat het dan precies over?

Als ik mensen vraag: ‘waar denk je aan bij Gods stem verstaan?’, noemen ze vaak iets als Gods leiding, in moeilijke keuzes bijvoorbeeld; dat ze in zo’n situatie een tekst lazen en die als duidelijke aanwijzing van God zagen, of dat ze baden, en rust voelden bij een bepaalde beslissing of een moeilijke periode in hun leven. God spreekt nogsteeds  maar het ligt aan ons ,of wij als zijn kinderen er voor kiezen net als Maria dagelijks ervoor kiezen aan zijn voeten te zitten en ons volledig kunnen  concentreren op Hem die ons wil leiden en begeleiden door het leven heen .WEES STIL EN WEET.DAT IKBEN U GOD  kent u dat lied ?  Laten wij in alle eerbied en ontzag met dit lied opwekking 154 deze overdenking  afsluiten. 

 

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe,

Beppy Kruimel.