OVERDENKING 18-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

U ziet dat in deze laatste weken van de lock down we bezig zijn met GODS LIEFDE VOOR JOU EN MIJ. En vandaag willen we over DE SLEUTEL TOT DE VOLHEID VAN GOD.

Geweldig dat God zo bezig is met ons, Zijn kinderen. Hij wil Zijn Liefde, Zijn natuur, Zijn karakter, aan ons openbaren. Dat is de basis van alles. Johannes had de openbaring van Gods Liefde gehad, daarom kon hij ook uitgebreid en vol overtuiging erover schrijven en wil dat ieder kind van God tot erkentenis komt hoe groot Gods liefde is voor ieder kind van Hem en voor de hele wereld.

En zo is het ook met Paulus, door zijn ervaringen als gevolg van zijn intieme relatie met God, wil hij dat alle gelovigen ook ernaar streven om God te kennen, schreef zijn bede in Efeziërs 1 tot 3.

In Efeziërs 3:16: opdat Hij (God) u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens

Vers 17: opdat Christus door geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

Als Christus, door het geloof (die God aan een ieder gegeven heeft) in ons hart blijft wonen, dan zal God Zijn liefde aan  ons openbaren dat we de liefde van God begrijpen en standvastig, geworteld worden in ons geloof en vertrouwen in Hem. Dan zullen we samen met alle heiligen in staat zijn te vatten (begrijpen), hoe groot de breedte en de lengte en de diepte is van Gods liefde. Gods liefde begrijpen is de sleutel om Gods Woord te begrijpen. Als we Gods natuur niet begrijpen, of als we het gelijkstellen als de menselijke liefde dan kunnen we Gods Woord niet begrijpen. En als we het Woord niet begrijpen dan kunnen we ook niet groeien tot de eenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan blijven we aards gericht, of IK gericht.

Waarom is het zo belangrijk om Gods liefde te kennen? Dat is Gods natuur, dat is God. Alles is gebaseerd op Gods liefde voor Zijn kroonschepping, de mens. Daarom is het belangrijk en het is de wil van God voor ons om Zijn liefde te kennen. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer God Zijn liefde aan jou openbaart, dan ontdek je dat er verschillende niveaus zijn in het begrijpen van Gods liefde de boven ons verstand of kennis gaat. Hoe meer we God kennen, hoe meer we de liefde van God moeten leren kennen. Zo is het wat Paulus zei in 

vers 18b: hoe groot de breedte en lengte en de hoogte en de diepte

en vers 19 zegt: en te kennen de liefde van Jezus, die de kennis te boven gaat.

De liefde die we niet met ons verstand kunnen vatten, maar alleen door ervaring in de intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest kunnen we het vatten. Hoe meer je blijft in relatie met God, hoe meer God Zijn liefde in jet hart uitstort, dat is God zelf, en je zult het ervaren in jou, de stroom van Gods liefde die bruist in jou wanneer je aan het getuigen bent of wanneer je in de bediening staat, wanneer je iemand in nood of problemen  ziet. Paulus zegt:

Want de liefde van Christus dringt ons; 2 Korinthiërs 5:14

Je ervaart een grote bewogenheid voor een zondaar. Dat is Gods liefde, God zelf, die door jou anderen wil raken. Het belangrijkste om Gods liefde, God zelf te kennen is de intieme relatie met God. Daarvoor heeft God een man en een vrouw geschapen, zodat ze kunnen ervaren de intieme relatie met elkaar, het één worden met elkaar, wat het allemaal inhoudt. God schiep niet Adam en Evert, maar Adam en Eva, die uit Adam was geschapen. 

We lezen in 

Genesis 4:1 Adam nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw.

in Engelse vertaling King James: Adam knew Eve, his wife.

Adam kende zijn vrouw; door intieme gemeenschap werden ze één vlees, er is niets verborgen voor elkaar.

Zo wil God dat we, door intieme gemeenschap met Hem, Hem kennen, Zijn karakter, hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte Zijn liefde is voor de mens. De mensen begrijpen Gods bedoeling met het huwelijk niet en denken dat de liefde te maken heeft met het gevoel, met het feit. Daarom heb je veel echtscheidingen. ‘ik voel niets meer voor jou’. ‘De liefde is op, ik hou niet meer van jou’. Dat is menselijke liefde die gebaseerd is op gevoel en feiten. De liefde van God raakt nooit op en heeft niets te maken met gevoel of feiten, maar met de keuzes die je maakt. God heeft door Zijn grote liefde u en mij geroepen en gekozen. Hij heeft gekozen om Zijn Zoon tot zonde te maken om de relatie tussen God en mens weer goed te maken. God verlangt van ons ook dat we voor Hem keuzes maken. Daarom heeft God de mens een vrije wil gegeven zodat de mens op basis van zijn liefde voor God, keuzes maakt. God heeft door Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens, de keuze gemaakt, niet lettende op onze staat, onze gebreken, onze prestaties maar op grond van Zijn grote liefde.

Paulus schreef uitgebreid de Liefde van God in 1 Corinthiërs 13. Hij zei in

1 Corinthiërs 14:18: Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek

In 1 Corinthiërs 13:1: Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper en een rinkelende cimbaal.

Hier zei hij nadrukkelijk dat alles is leeg als het niet gebaseerd is op Liefde van God: AGAPE. De liefde van God moet de basis zijn van ons leven en ons handelingen. De liefde van God, niet de menselijke liefde. Laten we de Liefde van God niet gelijkstellen met de liefde van de mens. Veel mensen gaan zichzelf of anderen meten met deze teksten en velen houden zich krampachtig aan deze teksten. Ik ben een kind van God dus ik moet lankmoedig zijn, goedertieren, niet verbitterd zijn. Men zegt ook wel: ‘o, ik zou hem wel terug willen pakken voor wat hij mij heeft aangedaan’. Lankmoedigheid, goedertierenheid, niet afgunstig zijn, praalt niet, niet opgeblazen, kwetst niemand gevoel en alle andere eigenschappen van de Liefde van God is de vrucht, of de gevolgen die zichtbaar zijn van de Liefde van God, die God in onze harten uitstort, wanneer we in intieme relatie met Hem blijven. De vrucht van de Liefde komt vanzelf uit ons hart, we hoeven ons niet te forceren om het tot uiting te brengen. Het wordt onze karakter, onze nieuwe natuur.

Paulus schreef het omdat hij het ervaren had. Het is geen theorie maar het is het resultaat van zijn diepe, intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is geweldig! Door zijn intieme relatie met God, heeft God hem geopenbaard alle gaven van de Heilige Geest, die God van te voren bereid heeft voor Zijn kinderen. De bedieningen die God klaar heeft voor Zijn gemeente. Paulus zei dat het evangelie dat hij verkondigd heeft, heeft hij niet geleerd van andere mensen, maar door de openbaring van Jezus Christus. 

Galaten 1:11-12: want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Dat is het resultaat van de intieme relatie met God. Daarom zei hij: 

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20,21.

Door te verblijven in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zal je in staat zijn te vatten de Liefde van God, zodat je aardse leven niet belangrijk meer is voor je. David, hij kende God zo goed door zijn intieme relatie met God dat hij, zelfs in zijn vlucht voor Saul, in de spelonk, God loofde:

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken, want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Psalm 57:8, 9, 11.

Dat is de vrucht van de intieme relatie met God, je hebt volle zekerheid, want je kent Gods liefde, Gods natuur. Paulus zei ook in

Romeinen 8:33: Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 

Vers 35: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 

Als we Gods liefde kennen, dan zal alles wat we meemaken in ons leven niet opwegen tegen de liefde van God. Petrus schreef in

2 Petruss 1:2: De genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.

De kennis van God en van de Here Jezus krijgen we alleen door intieme relatie met God de Vader en de Here Jezus Christus. Dan zal God Zijn liefde in ons hart storten en vanuit die liefde zullen we vervuld zijn met de volheid van God. De liefde van God is de sleutel tot alle volheid van God. Prijst de Heer!

A M E N

God zegene u allen

Edith V.