OVERDENKING 31-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

Ik dank de Heer, voor deze momenten van samenzijn, eenparig komen in de tegenwoordigheid van onze liefdevolle God en Vader. Als zijn we verspreid van elkaar, toch blijven we één met elkaar verbonden door de Heilige Geest. Geweldig te weten dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons woont. We zijn niet gebonden aan een plaats om God te aanbidden. Het is heerlijk om een intieme relatie te hebben met God. We zien voorbeelden zoals Adam en Eva voor de zondeval, Abraham, Mozes, David. In hun ervaringen kwam God tot hen en praatte met hen. Hoe gaat het met ons? God woont in ons, in ons hart! Geweldig he! Wat een liefdevolle God hebben we! En dit alles heeft God zelf mogelijk gemaakt door het offer van Zijn Enige Zoon!

Kunt u voorstellen, hoe oneindig groot de liefde van onze Vader is? Van Gods kant blijft het onveranderd. Gods liefde voor de mens is nooit veranderd hoe slecht je ook bent.

God heeft de weg geopend voor ons. God heeft een hoopvolle toekomst voor ons klaar van vóór onze geboorte. Alles hangt van ons af. Jezus heeft ons verlost van de zonden, nu zijn wij aangenomen als Zijn kinderen (Johannes 1:12).

Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven.

Wat gaan we verder doen met ons leven? U weet het allemaal wel! We moeten deze relatie met onze Vader hoog waarderen en koesteren. Hoe? Door ons hart altijd erop te richten. Al woont God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons, maar als we geen relatie hebben met onze God zal God ons niet dwingen om relatie te maken met Hem. God zal niemand dwingen. God waardeert de vrije wil die Hij gegeven heeft aan de mens. Daarom heeft God deze tijd van afzondering ons willen aanmoedigen om onze relatie met Hem te vernieuwen en versterken. Als we terugkijken naar de relatie van mannen Gods in het Oude Testament, dan komt God tot hen en praatte met hen. We zien ondanks dat ze relatie hebben met God, kwam de boze tussenbeide om de relatie te verbreken. In een onbewaakt moment kwam de boze binnen sluipen. Adam en Eva waren in de tuin de mooie dingen die God geschapen heeft aan het bewonderen en plotseling kwam de duivel, zo listig! Hoe was het gegaan met David, de man naar Gods hart? In 2 Samuel 11:1,2 lezen we: in de tijd dat de koningen plegen ten strijde te trekken, bleef David in Jeruzalem. Hij zond zijn leger onder leiding van zijn legeroverste, maar hij bleef thuis, relaxen. Op dat moment kwam de duivel binnen in zijn hart en verleidde hem. Een onbewaakt moment. Misschien denkt u, ik heb een hechte relatie met de Heer. God woont in mij. Hij is zo dichtbij. Ik lees zoveel hoofdstukken uit de bijbel per dag, ik bid de hele dag. Toch waarschuwt Paulus ons in Efeze 6 dat we de gehele wapenrusting Gods moeten aandoen om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. De duivel komt niet met vuurwapens maar met verleidingen. Daarom zegt vers 14:

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met de pantser der gerechtigheid.

Dit is de belangrijkste plaats waar de duivel doorheen kan. De lendenen van je verstand. (1 Petrus 1:13)

Bekleed met de Waaheid. Onderzoek onze harten, staan we wel in de waarheid? Zijn er geen leugens? Leugens om bestwil? Jaloersheid? Onvergevendgezindheid? (Kol 3:6,7). Deze zijn allemaal de gaten in het pantser der gerechtigheid, de openingen voor de verleidingen van de boze. En hij weet precies de zwakke plekken waar hij zijn gif kan inspuiten. Daarom, laten we waakzaam zijn en onze heerlijke, intieme relatie met God, onze liefdevolle Vader bewaren. Dit wil God van ons in deze stille tijd, dat wij ons gaan onderzoeken van alle hindernissen die zo licht in de weg staan, dat verwijderen en onze relatie hechter houden met HEM. Dat is het einddoel van God voor ons: een hoopvolle toekomst nu op de aarde en straks voor eeuwig, samen met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest!!

De Here zegene u allen

Amen

Edith Visser