OVERDENKING 27-05-2020

DE REUSVECHTER – voorbereiding

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Als u de thema leest dan weet u waar het over gaat. Een heel bekende verhaal in de bijbel in  1 Samuel 17. David en Goliath. Goliath is een Filistijnse kampleider, een reus. In vers 4-7 staat uitgebreid over zijn lengte en hoe hij gekleed was, helemaal goed beschermd van top tot teen. Zijn voorkomen verlamde de moed van de Israëlische slagorden. Hij tartte het leger, ’s morgens en ’s avonds 40 dagen lang. Koning Saul en het gehele leger van Israël werden verschrikt en vreesden zeer, als ze deze Filistijn hoorden. Drie oudste broers van David dienden in het leger van koning Saul. David werd door zijn vader gestuurd om naar het welzijn van zijn broers te informeren en hen eten brengen. Zo kwam hij bij de slagorde aan. 

Terwijl hij aan het praten was met zijn broers kwam Goliath, de kampvechter aan en David hoorde hem het leger tarten. David zag de Israëlische soldaten op de vlucht rennen voor deze man. En de Israëlieten zeiden tot hem: heb je de man wel gezien die daar aankomt? Hij komt Israël tarten! Gods Geest was op David, sinds de dag dat hij gezalfd werd door Samuel. Hij kon het niet verdragen dat deze onbesneden man de slagorden van de Levende God tartte. David vroeg: wat zal men de man doen, die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de Levende God tart?

De soldaten keken naar het uiterlijk van Goliath. Heb je hem gezien? Zie je hoe groot hij is? Zie je hoe hij gekleed is? Wie kan hem verslaan? Maar David keek met andere ogen, vanuit Gods oogpunt. David is Godgericht gebaseerd op het Verbond van de Levende God. Die onbesnedene had helemaal geen deel met ons. Wij hebben een verbond met God: wij dragen het teken van het verbond! Alle Israëlische mannen zijn besneden, het teken van het verbond met God. Het gehele leger droeg het teken, maar ze dachten niet aan de beloften die hoort bij het verbond. David, de jongste, is de enige die er aan dacht en vol overtuigd kon zeggen: wie is deze onbesneden man, hoe durft hij de slagorden van de Levende God te tarten? 

Elke Israëliet vanaf 12 jaar moest de wetten van Mozes uit het hoofd kennen en alle zegen en vloek die bij het Verbond horen, en elke Israëliet draagt het teken, maar niemand dacht eraan. Hoe kan dat, dat de koning en het gehele leger zo bevreesd waren voor de dreigementen van deze onbesneden Filistijn? 40 dagen bleven ze in angst zonder oplossing. Niemand dacht eraan om God te raadplegen.

David kende alle wetten van God zoals hij schreef in Psalm 1, dat hij overpeinsde het bij dag en bij nacht. God zond David, een jongen, in de ogen van zijn broers, de koning en het leger, onbelangrijk, een nietsnut, hoort niet tussen die geweldige krijgslieden. Ze zijn aardsgericht. David is de enige die staat op de beloften van het verbond. Hij was vastbesloten om tegen de reus te vechten. Hij kende het Woord van het Verbond van God:

“Want de Here, uw God, is het die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, teneinde u de overwinning te geven. Deuteronomium 20:4

Broeders en zusters, wij zijn ook kinderen van het Nieuwe Verbond, door het bloed van Jezus en verzegeld met de Heilige Geest. We zijn burgers van het koninkrijk van God. Gods kinderen. Zou God ons zomaar aan ons lot overlaten? Nee, in het Nieuwe Verbond zitten alle voorzieningen die we nodig hebben om te leven en te werken in deze wereld totdat onze Koning komt om ons op te halen. Maar we zijn heel vaak als het Israëlische leger. We worden bevreesd en vluchten voor een klein dreigementje van de boze. We kennen de beloften van God uit ons hoofd, we lezen elke dag zoveel hoofdstukken uit de bijbel, maar wanneer een klein dreigementje van de boze komt, rennen we weg in plaats van de boze wederstaan in de Naam van Jezus, staande op Gods belofte die je zo goed uit het hoofd heb geleerd. Wilt u een reusvechter worden?

Jezus zegt: als tekenen zullen deze dingen de gelovigen (vult uw naam in) volgen: In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken. Marcus 16:17.

Door alle vervolgingen heen zei Paulus: 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door HEM (Jezus), die ons heeft liefgehad.

Romeinen 8:37.

En Johannes zei:

Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 1 Johannes 4:4

Begint God goed te leren kennen door een intieme relatie met Hem.

Ken Hem in al uw wegen, betekent, raadpleegt God in alles wat je doet, God erbij betrekken in alles. Er is niets onbelangrijk voor God. Zo maken we onze Vaderhart blij. God heeft plezier als we zo omgaan met Hem. Dan zal HIJ (God) je paden (je wegen, je plannen, je wensen) rechtmaken. Hij brengt en leidt je op de rechte weg. Spreuken 3:6

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet Spreuken 3:5

Morgen gaan we samen vanuit de ervaring van David leren hoe we een reusvechter kunnen worden. Aan elk kind van God heeft God macht gegeven om tegen de reuzen te vechten en hen verslaan.

A M E N

De Here zegene u allen

Edith V.