OVERDENKING 05-09-2023

 

” DE VERANDERING “

Wij lezen in de bijbel over de Samaritaanse vrouw in Johannes 4:1-41

Daar lezen wij hoe de Heer Jezus van Judea naar Galilea reisde, dat Hij door Samaria moest gaan. Zou dat toevallig zijn of had Hij een doel daarmee? 

Als we verder lezen, zien wij dat Hij een ontmoeting heeft in de stad Sichar met een vrouw. Haar naam blijft  voor ons onbekend.

Het was op de heetste van de dag, om precies te zijn 12 uur, dat zij bij de waterbron kwam om water te halen. De Heer Jezus begon het gesprek met haar, met het verzoek  “Geef mij wat te drinken,”

Zij was verbaasd dat een Jood haar om water vroeg. Joden en Samaritanen gingen toch niet met elkaar om. Ze antwoordde: hoe kunt U als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!

Maar de Heer Jezus laat zich niet afleiden door haar opmerking. Hij had deze vrouw op het oog. Zijn plan met haar staat vast, de Heer Jezus heeft haar geluk voor ogen en niet haar ongeluk. Hij zal haar een hoopvolle toekomst geven.  Jeremia 29:11

Jezus zei tegen haar: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u Levend Water geven.

Bijzonder antwoord dat Hij haar gaf, ze beredeneerd hoe kan dat nou? En zegt wat ze denkt, toch met eerbied!

Maar Heer, U hebt geen emmer, en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Ze begreep niet wat Hij zei.

Zo zijn wij mensen als God een openbaring of een woord aan ons geeft, gaan we vaak met onze natuurlijke ogen kijken.

Maar wat is het geweldig dat de Heer Jezus met ons verder gaat ook als we niet alles begrijpen.

Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen; zei Jezus, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Zij begrijpt niet wat Hij tot haar wil zeggen! En ze reageert in haar natuurlijke denken.

Geef mij van dat water Heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten.

Hij wist van haar gebroken hart en het hunkeren naar liefde en acceptatie, Hij is immers haar Schepper en weet wat in haar leven speelt.

Dan ineens vraag Hij naar haar man! Wat een vraag, een beetje vreemde vraag, het is een bijzonder gesprek, zij valt van de ene verbazing in de andere verbazing. Een Jood die in gesprek is met haar. Vol respect en belangstelling naar haar toe.

Ze antwoordde, ik heb geen man.

U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus, u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.

De tijd was gekomen dat de Heer haar liefdevol confronteerde met haar zonde. Zonder haar verwijten te maken of haar te veroordelen. Wat een voorbeeld geeft Hij ons hier.

Op dat moment besefte zij dat die man tegenover haar heel speciaal is, en ze zegt, Nu begrijp ik, Heer, dat U een Profeet bent!

Zij  probeert niet haar zonde  schoon te praten of enige excuses aan te brengen, nee, zij laat haar hart zien aan diegene die alles weet!

Zij wil graag weten waar de juiste plek is om God te aanbidden en ze stelde vragen daarover.

De Heer gaf haar antwoord. Wie de Vader aanbidt, moet Hem aanbidden in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.

De vrouw zegt, ik weet wel dat de Messias zal komen, wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen.

Zij laat haar verwachting aan Hem zien, zij is iemand die de Messias verwacht!

Jezus zei tegen haar, Dat ben ik, die met u spreekt.

Zij is de eerste persoon aan wie de Heer Jezus zich openbaart ten volle als de Messias. Zij die vijf mannen gehad had en nu samen woont met iemand die haar man niet is. Zij voor wie velen hun neus ophalen, Zij een buitenbeentje, een vrouw vol schaamte!

Maar de Heer ziet haar als waardevolle mens voor wie Hij zijn leven zal geven zodat zij eeuwige leven kan ontvangen.

Haar ogen gaan open ineens beseft zij wie Hij is.

Hij is de Messias, de onthulling was zo onverwacht en Hij was zo direct. Ze is vol van blijdschap en in plaats Hem te aanbidden of alle vragen te stellen die ze al die tijd had willen weten, rende zij weg naar de stad,  ze moest aan alle mensen vertellen dat zij de Messias gevonden had, ze vertelde met de veel bekende woorden. Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?

Alle schaamte is weg en zij durft onder de mensen te komen, want zij had iemand  gevonden die van haar hield zoals zij was. Dat gaf haar kracht om de hele wereld aan te kunnen.

Door haar getuigenis kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem.

Zij was veranderd van een buitenbeentje in een evangelist, die haar bestemming in Hem gevonden had.

Ik hoop dat dit overdenking u tot na denken brengt.

Hoe is uw dankbaarheid naar Hem?

In Christus Jezus verbonden, Rosa Kotzian. F