OVERDENKING 30-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

David zei in Psalm 27:4,5:

Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het Huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij plaatst mij hoog op de rots.

Wat een geweldige ervaring had David met God. In de tijd van de Israelieten verscheen God op een fysieke plaats zoals de tabernakel, zodat Zijn volk kon zien dat hun God in hun midden was. Vanaf de tijd van David is Jeruzalem de plaats waar ze God aanbidden, in de tempel. Om de Israelieten te tonen dat ze een GOD hebben, die leeft en die almachtig is kwam God in hun midden wonen en toonde aan hen Zijn machtige werken. De Israelieten moesten vrijgemaakt worden van hun geloof in de afgoden van Egypte. God toonde hen dat ze een God hebben die leeft, en die boven alles heerst en regeert. Zo leerden ze stap voor stap hun Almachtige God kennen. Maar met de komst van de Here Jezus heeft Jezus de weg geopend dat wij vrij tot onze Vader, te allen tijde en op alle plaatsen, onder alle omstandigheden kunnen komen. O, geweldig! We hoeven niet naar een bepaalde plaats te gaan. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw, toen de vrouw zeide tot Hem: onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden, zeide Jezus tegen haar: geloof Mij vrouw, de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. GOD IS GEEST en wie HEM aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4:4.

Jezus heeft de toegang tot de Vader open gemaakt. Hij  is de WEG, de WAARHEID en het  LEVEN. Geweldig! 

Nu zitten we in deze situatie waarin we niet bij elkaar kunnen komen, maar toch kunnen we net als David verblijven in de tegenwoordigheid van God om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te genieten van Zijn tempel, genieten van Zijn nabijheid. We mogen een puntje meemaken, hoe het zou zijn in de tijd van de vervolgingen die zullen komen in de antichrist regering. Dan kan je misschien geen contact meer met elkaar via de whatsapp of telefoon, want alles zal worden gecontroleerd. Je mag niet meer vrij boodschappen doen als je geen merk van de antichrist hebt. Deze situatie waarin wij nu verkeren is maar een puntje van wat er komen zal. Jezus wil niet dat iemand van Zijn kinderen achterblijft, daarom is dit de tijd om ons voor te bereiden, ons hart laten onderzoeken door de Heilige Geest. Tijd om goed te maken met God en met onze medemens. Jezus zegt, IK KOM SPOEDIG! God is vol liefde en genade om de hele wereld stil te leggen, zodat de mensen tot bezinning komen en zich verootmoedigen voor Hem en al Zijn kinderen zich voorbereiden om Jezus Christus te ontmoeten.

1 Korinthiërs 13:16:

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Daarom, in deze tijd van afzondering die God zelf heeft ingesteld over de hele wereld, laten we het serieus nemen en ons niet focussen op de wapen van de vijand, alhoewel wij bewust zijn van alle schade die door deze wapen veroorzaakt zijn, maar vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft, ons hart richten tot God en meer in Zijn tegenwoordigheid komen en ons laten onderzoeken door de Heilige Geest en ons klaarmaken om onze Here te ontmoeten. Niet alleen om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt maar om elk moment in gemeenschap te komen met onze Vader God, en onze Heer en Heiland Jezus Christus, en onze Trooster, de Heilige Geest. En dat we in deze tijd van afzondering ook een reine en heilige instrument van de Here mogen zijn om Gods liefde te delen, niet alleen met onze mede broeders en zusters maar ook met andere mensen die de Here nog niet kennen.

We willen net als David belijden:

Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vrees niet, al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Want God bergt mij in Zijn hut te dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op de rots. Psalm 27:3,5

In dit alles zijn we méér dan overwinnaars, door Hem, Jezus Christus, die ons lief heeft gehad. Romeinen 8:37

Amen

Edith Visser