OVERDENKING 01-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

Vandaag gaan we nog even verder met het horen naar Gods stem. Hoe God spreekt tot ons. We weten dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest altijd met ons wil spreken. Het is voor onze Vader een plezier (pleasure) om met Zijn kinderen om te gaan en praten over al Zijn daden en Zijn plannen. God spreekt altijd; het ligt aan ons, als we even stil willen zijn en luisteren naar wat God met ons wil delen. Zoals we eerder hebben gehad. God spreekt op verschillende manieren tot ons, maar het meest is het elke dag door Zijn zachte stem, diep in ons binnenste, onze geest. God is geest, daarom moeten we Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Dan spreekt God ook door middel van dromen en visioenen. Soms ook door een duidelijke stem. Als God een boodschap voor jou persoonlijk heeft, dan spreekt Hij rechtstreeks tot jou en via een derde persoon is het een bevestiging van wat God tot jou gesproken heeft, diep in je hart. Je bent een kind van God, geliefd door Hem, daarom zal Hij ook rechtstreeks tot jou spreken. God riep Mozes vanuit de brandende braambos. In het oude testament sprak God met een duidelijke, hoorbaar stem. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper, kwam een stem uit de hemel. De stem is niet voor Jezus bedoeld, want Hij weet dat Hij de geliefde Zoon is van de Vader, maar het is voor de mensen die daar aanwezig waren, opdat ze de stem van God horen.

Maar nu woont God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons, dus praat God ook rechtstreeks tot ons en met ons. Zoals we weten dat we de stem van God goed moeten kunnen onderscheiden, want we hebben ook te maken met onze eigen stem (onze wil, onze verlangens) en de misleidende stem van de duivel. Daarom wil God dat  we hierin alert moeten zijn, dat we niet in zijn misleidingen trappen. We hebben gisteren erover gehad dat Gods Woord de eindtoets is voor het onderscheiden van de stemmen. Gods geschreven Woord staat vast. Het is geschreven door Gods mannen die geïnspireerd zijn door de Geest van God.

Het Woord van God is zuiver, Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Psalm 18:31

Het Woord van God is geheel gelouterd, Psalm 119:140.

Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebreeën 4:12

Het Woord van God maakt duidelijk, als het jouw eigen verlangen is en niet van God, dan zal je onrustig zijn, en geen vrede in je hart hebben. En als je het toch doorzet dan zal je de gevolgen ervaren. Dan zei je later: had ik maar naar de zachte stem van de Heilige Geest geluisterd . Daarom is Gods geschreven Woord de enige waarachtige Leidraad die je moet gebruiken om de stemmen en verlangens te toetsen. God zal nooit tegen Zijn geschreven Woord spreken. In Gods Woord zitten alle antwoorden die we nodig hebben. Bijvoorbeeld: Als er onenigheid tussen Gods kinderen. Wat ga je doen? Vergeef elkander. 

1 Korinthiërs 6:1, 6:

Wanneer iemand iets heeft tegen een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen ?

We zagen veel gevallen, waarin kinderen Gods hun eigen wil en verlangen volgen dan luisteren naar Gods stem en eindigen in een ramp. Vooral in de bediening van Gods werk, dan moeten we met onze problemen en geschillen bij de werkgever zijn, dat is onze God, die het antwoord heeft. Voor alles is er een antwoord bij Jezus, Het Levende Woord dan zal de Heilige Geest in tijden dat u nodig heeft vanuit uw geheugen het gepaste antwoord op uw vraag geven. Daarom is het vernieuwen van je denken heel belangrijk. Je gedachten standvastig richten op God.

Jesaja 26:3:Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede.

In de Engelse vertaling zegt: Gij zal bewaren in volkomen vrede, hem, die zijn gedachten standvastig richt op U (God).

Onze gedachten standvastig richten op God. Petrus zei:

Omgordt de lendenen van uw verstand met het Woord der Waarheid. En de Vrede van Christus regere in uw harten, Kolossenzen 3:15

Als we alles toetsen met Gods geschreven Woord dan zullen we volkomen vrede en rust hebben in onze harten en zullen we niet heen en weer geslingerd worden. Alle dromen, visioenen, profetiën moeten op één lijn staan met het Woord van God. Alle dromen die van God komen is zuiver. God zal ons geen raadselen geven en dan zeggen, dit betekent zo en zo. Jan had eens een droom van God dat hij na de dienst (op een zondag) geroepen zou worden door de voorganger en de oudsten en hem zou beschuldigen en bespotten. De boodschap van Jezus in de droom: je zal geen woord uiten. Hoe vals en pijnlijk het ook zal zijn, mag je je mond niet open doen en antwoord geven, en hij gehoorzaamde de Heer. We moesten denken aan de Here Jezus voor de Hoge Raad en voor Pilatus. Hij zei ook geen woord terug. Daarom kon ik in één van de vorige overdenkingen zeggen over de droom van een broeder dat het niet van de Heer was. En de visioen van een zuster over een slang. Als we, kinderen van God nog zulke dromen en visioenen krijgen, moeten we ons denken vernieuwen tot het onderbewuste deel toe, anders gebruikt de boze het om ons te misleiden. Ik had een visioen gehad waarin ik vroeg wat ik kan doen om de Here te behagen met mijn leven, en het antwoord van de Here was: “weest getrouw, weest getrouw, wees getrouw!”. Dit wist ik dat het van God was, want in de bijbel staat, wie in zeer weinig getrouw is, zal ook in grote dingen getrouw zijn. En bij de gelijkenissen die de Here Jezus vertelde dat de Here naar onze getrouwheid ziet en niet naar de hoeveelheid van ons werk. Gods boodschap door dromen en visioenen zijn helder, zuiver en het raakt je meteen diep in je wedergeboren geest.

Alles wat God aan ons bekend maakt is ten goede voor ons. God geeft je geen dromen en visioenen over de verslagen vijand, de slang.

Romeinen 12:2b: opdat gij  moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige, en volkomene. 

Dit is Gods wil voor ons, voor ieder kind van Hem. Alle boodschappen buiten deze principe van God is niet van God, maar van jezelf, je eigen begeerte of van de boze die je wil misleiden en in zijn macht hebben. Weest daarom alert broeders en zusters en weest niet bevreesd want Hij is in u is, is meerder dan die in de wereld is (1 Johannes 4:4b).

Door de jaren heen heeft de Here ons veel geleerd. Mensen roddelen over je en alle valse praatjes en beschuldigingen. Als mens zijnde wil je je verdedigen, maar zoals David deed, brengen we bij de Heer en het antwoord dat ik kreeg is Psalm 139, Gods alwetendheid.

Here, Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn  gedachten. Prijst de Heer! Laat de mensen maar kletsen en roddelen over ons! God kent van verre mijn gedachten, dat is genoeg en je gaat met vol goede moed verder Hem dienen. En de duivel gaat met zijn staart tussen zijn poten wegvlieden, want hij kan je niet klein krijgen. En zoals David zeggen :

Ik heb lust om Uw wil te doen, Mijn God, Uw wet (Woord) is in mijn binnenste. Psalmm 40:9

Prijst de Heer! In alles wat je doet hou je rekening mee met God méér dan met de mensen. Jezus heeft Zichzelf ook niet verdedigd. 

Een vrouw, die door veel vasten en bidden ook een “woord” van God kreeg voor andere mensen waarin geopenbaard was wat er gaande was in hun leven enz. De voorganger vermaande haar, want het was niet van God, maar ze wilde niet naar luisteren want ze zei, dat ze door veel vasten en bidden het ontvangen had, dus dan kan het niet van de boze zijn. En ze ging door met haar praktijken en werd een waarzegster.

Daarom moeten we alert zijn. Vasten is goed, want je wil je tijd met de Heer doorbrengen, maar je moet ook vol zijn van het Woord van God. Jezus werd tegen het einde van Zijn heerlijke momenten met Zijn Vader verzocht door de duivel, toen zijn lichaam zwak was. Zo is het ook met ons. Weest waakzaam want de vijand komt als een engel des lichts met zijn listige plan om je in zijn greep te houden. Hij sluipt heel langzaam binnen in je ziel en doet heel vroom en onschuldig maar later zit je vast. Van Gods kant wil onze liefdevolle Vader God en de Here Jezus altijd ons in hun nabijheid hebben en met ons praten. Met vol verlangen wacht de Vader en onze Here Jezus op deze momenten van samenzijn met ons. Al wonen ze in ons hart, maar ze kunnen niets tegen ons wil doen. God heeft de mens de vrije wil gegeven opdat we vrijwillig uit liefde voor Hem, tijd nemen om stil in gemeenschap te komen met Hem. En deze momenten maakt de jaloerse duivel razend. En onze vleselijke verlangens zit ons ook vaak in de weg, zodat we Gods stem niet kunnen onderscheiden want onze verlangens  zijn vaak sterker. Daarom wil God ons raad geven om Zijn stem goed te onderscheiden zodat we in volkomen vrede en rust kunnen leven. 

Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw Waarheid; want Gij hebt vanwege Uw ganse Naam, Uw Woord groot gemaakt. Psalm 138:2

In de Engelse vertaling King James:

For thou hast magnified Thy Word above all Thy Name. U hebt Uw Woord verhoogd (gemanifesteerd) boven al Uw Namen!!

Gods Woord is onze Leidraad en de toets steen van alle stemmen.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Amen

God zegene u allen

Edith V