OVERDENKING 08-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

afgelopen tijd hebben we gehad over God kennen. Als we God persoonlijk kennen, dan zullen we ook Gods karakter of Gods natuur kennen, dan zullen we geen angst en vrees meer hebben, geen twijfel en geen zorgen hebben, want God zorgt voor Zijn kinderen, burgers van Zijn Koninkrijk, zolang ze in de wereld leven. Vandaag willen we over 

GODS LIEFDE kennen.

Paulus schreef in de brief aan Efeziërs hoe groot de liefde en genade van God is voor de heidenen (dat zijn wij allemaal), dat Hij ons geroepen heeft.

Efeziërs 1: 3b: God heeft ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend in Christus.

Vers 4a: Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld.

Vers 5: In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem, te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. 

Na in de hoofdstukken 1 en 2 uitgebreid over hoe groot God zijn liefde en genade aan ons. heidenen, betoond heeft, zei Paulus in 

Efeziërs 3:14: Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.

Efeziërs 3:17 -19: opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

God heeft Zijn grote liefde getoond vanaf het begin van de schepping. Die liefde wil Hij door laten werken in Zijn relatie met de mens en ook tussen de mensen onderling. Daarom heeft God het huwelijk ook ingesteld dat de mens door intieme relatie met elkaar Gods liefde kan doorgeven aan elkaar. Door de zonde is de mens vervreemd van God en kent de mens Gods liefde niet. Het huwelijk, de heilige instelling van God om de mens Zijn wonderbare liefde te laten ervaren wordt veranderd in onheilige, onreine, zondige instelling van de mens. De mens kent alleen zijn eigen liefde, die Ikgericht is en zolang je nog daaraan vast zit is er geen plaats in je hart voor Gods liefde en je kan Gods liefde niet vatten en zal je altijd Gods liefde vergelijken met – gelijkstellen als – de menselijke liefde. 

God heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort, door de Heilige Geest, die God aan ons gegeven heeft. Romeinen 5:5.

Geweldig! 

Efeziërs 4:20, 23: zegt Paulus: Maar gij (u en ik) geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

Romeinen 12:2b: opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene

Wij zijn wedergeboren kinderen van God, gekocht en betaald door het dierbaar bloed van Jezus. Gods Geest woont in ons en Zijn Vrucht, Zijn Natuur, Zijn Karakter, moet zichtbaar zijn in ons leven. En dat kan alleen door intieme relatie met God, dat wij Zijn heerlijkheid zullen uitstralen, zoals Mozes, na veertig dagen in Gods tegenwoordigheid, straalde hij Gods heerlijkheid. De Heilige Geest woont in ons, de heerlijkheid van God straalt vanuit ons hart, ons nieuwe mens. Mozes weerspiegelt de heerlijkheid van God op zijn gezicht, maar kinderen van God stralen uit hun leven de heerlijkheid van God, want de Heilige Geest woont in ons. Zo dient het te zijn. De vrucht van de Geest zal zichtbaar zijn in ons leven, hoe meer we ons onderwerpen aan God in intieme relatie met Hem. hoe meer Gods heerlijkheid en de vrucht van de Heilige Geest uit ons zal uitstralen en wij vervuld worden tot alle volheid Gods zodat wij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte Gods liefde is. En te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Geweldig! We hebben door alle overdenkingen heen Gods grote, onveranderde liefde mogen leren kennen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest woont in ons, wedergeboren kinderen van God. Door ons leven wil God Zijn grote liefde tonen aan de wereld, om zoveel mogelijk mensen terug te brengen tot God. Mensen die verkeerde voorstellingen van God hebben door verkeerde leer over hoe God is, moeten teruggewonnen worden door de grote liefde van God aan hen te tonen. God is liefde. Jezus Christus is liefde. Paulus zei in

Efeziër 5:2: Wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

In 1 Corinthiërs 13 beschreef Paulus hoe de Liefde van God is:

Vers 4: De liefde is lankmoedig. Hij is lankmoedig jegens u en mij, daarom is de Here Jezus nog niet gekomen om Zijn kinderen op te halen, omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch allen tot bekering komen.

2 Petrus 3:9: De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Dat is Zijn opdracht voor ons, Zijn kinderen om met Zijn liefde de mensen tegemoet te gaan en hen terugbrengen tot God.

De liefde is goedertieren. Paulus schreef in 

Titus 3:3,4:  Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die we zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.

Dat is duidelijk voor ons, dat we de zegeningen die we hebben ontvangen van God, onze verlossing van het oude zondige leven door Zijn grote liefde, ook andere mensen met Gods liefde die in ons geplant is terug te brengen tot God. Gods goedertierenheid overbrengen aan anderen zonder aanzien des persoon,

want er is geen aanzien des persoons bij God. Romeinen 2:11. 

A M E N

God zegene u allen

Edith V