OVERDENKING 17-10-2023

HOE BELANGRIJK WAS BIDDEN IN DE BIJBEL?

Gebeden in de Bijbel werden door God op wonderbaarlijke manieren verhoord. Door de hele Bijbel heen vinden we een groot aantal voorbeelden van mensen die tot God bidden en hoe Hij hun gebeden verhoorde. Je zult in de onderstaande lijst zien dat God via de gebeden van Zijn volk krachtig aan het werk is en zo ook in onze gemeente heb ik vele gebeden die wij als gemeente eenparig voor de troon van God de Vader brachten zijn machtige hand gezien. Vaak vergeten wij als zijn kinderen hoe God de Vader zijn gemeente gebruikt en wil gebruiken niet alleen in zijn gemeente maar ook daarbuiten waar broeders en zusters aangesloten zijn via de app en online.

Zoals God de Vader toen gebeden hoorde en verhoorde wil Hij het ook nu voor al Zijn kinderen doen maar wij moeten geloven dat HIJ  ALLE MACHT HEEFT TOEN EN OOK NU.

Abraham: God stemde in met Abrahams voorstel. Als er tien rechtvaardige mensen in Sodom en Gomorra konden worden gevonden, dan zou Hij deze steden sparen (Genesis 18:22-32). Helaas was dat niet het geval en werden de steden vernietigd. Maar toch beantwoordde God Abrahams gebed; Hij stuurde engelen om de rechtvaardige Lot en zijn gezin uit de stad te halen voordat het oordeel werd geveld. Dus ook al werden de boosaardige steden verwoest, toch werden de rechtschapen mensen gered.

Mozes: God verhoorde vele van Mozes’ gebeden op een wonderbaarlijke manier. Zo maakte Hij een doorgang door de Rode Zee (Exodus 14:13-22) en gaf Hij de Israëlieten goed water in de woestijn

Exodus 15:25: Hij (Mozes) riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

Het wonderbaarlijkste antwoord dat God Mozes gaf was wellicht op Mozes’ smeekbede om Israël te sparen na het incident met het gouden kalf (Exodus 32:7-14).

HIER ZIEN WIJ GROOT GELOOF EN VERTROUWEN VAN MOZES IN ZIJN GOD

Elia: God verhoorde Elia’s gebed op de berg Karmel op wonderbaarlijke wijze, toen Hij vuur uit de hemel liet neerdalen tijdens de confrontatie tussen God en de afgod Baäl (1 Koningen 18:20-40, met name de verzen 37-38).

37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. 38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 

GEBED VRAAGT OM VOLLEDIGE VERTROUWEN EN VERBONDENHEID MET DE ALLERHOOGSTE HEER

Daniël: Daniëls volledige leven stond in het teken van gebed. Zijn gebeden werden op wonderbaarlijke wijze beantwoord. Daniël bad om de inhoud te vernemen van de hem onbekende droom van de koning, en God verhoorde zijn gebed (Daniël 2:17-19).

Daniël 2:19: Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel.

Daniël werd voor de leeuwen geworpen omdat hij voortdurend tot God bad, en God spaarde zijn leven (Daniël 6:4-24). Toen de zeventig jaren van de ballingschap ten einde liepen, bad Daniël voor Israël en de vergeving van hun zonden. God verhoorde Daniëls gebed door Gabriël te sturen om hem te vertellen wanneer de Messias precies zou komen (Daniël 9).

HIER ZIEN WIJ WEER DAT DEZE TWEE MANNEN GODS GEEN TWIJFEL HADDEN MAAR VOLKOMEN EN VOORTDUREND IN GEBED WAREN. GEBED VRAAGT OM TIJD; STILLE TIJD, VOLLEDIGE RUSTMOMENTEN MET HEM ALLEEN .

De kerk bad voor Petrus: De vroege kerk in Jeruzalem bad voor Petrus na zijn arrestatie door Herodes. God verhoorde hun gebed op miraculeuze wijze door een engel te sturen die Petrus uit het GEVANGENIS bevrijdde (Handelingen 12:5-10).

David: God verhoorde Davids gebed door hem te vergeven voor zijn zonde, namelijk zijn overspel met Bathseba (Psalm 51).HIJ, DAVID BAD MET VOLLEDIGE OVERGAVE

God heeft op wonderbaarlijke wijze een gebed van elke Christen ter wereld verhoord toen Hij hun zonden vergaf, hen veranderde in nieuwe schepselen in Christus en hun Zijn verlossing schonk.
Bidden was heel belangrijk in de Bijbel! God hoorde de gebeden van deze mensen en beantwoordde op levensveranderende manieren! Al gaat de kracht van God ons verstand te boven en is het voor ons onmeetbaar, toch vraagt God ons om Hem in gebed aan te roepen. Hij kent onze behoeften en verlangens al, maar Hij wil graag dat wij bidden! Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, gaat God aan het werk wanneer mensen bidden!
Leer meer over de kracht van het  bidden en maak tijd ervoor niet tussen het drukke leven door maar  zoals Jezus het deed Hij zonderde zich af om alleen te zijn met zijn Vader.

Amen

Ik wens u allen Gods overvloedige zegen toe

Beppy Kruimel