OVERDENKING 21-10-2020

GELOOF BOVEN ANGST

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Naar aanleiding van de coronavirus leven vele mensen in angst en vrees; spanningen en onzekerheid dat leidt tot overspanning, zelfs onder vele kinderen Gods. Zoals u weet is deze virus niet van God, maar deze situatie gebruikt God om Zijn kinderen wakker te schudden uit hun slaap en actie ondernemen door te staan op Zijn beloften (Zijn Woord) in geloof van Jezus Christus, die God gegeven heeft aan elk kind van Hem. Daarom wil ik met u allen de beloften van God in Psalm 91 doornemen, een krachtige Psalm die in deze dagen vaak gebruikt wordt. Laten we samen deze verzen gedetailleerd behandelen, zodat we standvastig staan in ons geloof en vertrouwen op onze Almachtige God en de Here Jezus Christus. Als je je hart openstelt zal deze Psalm een krachtige boodschap van geloof voor je zijn en het zou een enorm verschil kunnen maken in je geloofsleven. Dit heb ik ervaren en wil ik met u delen.

Psalm 91:1: Wie in de schuilplaats (geheime plaats KJV) van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Dit spreekt over verblijven, wonen bij God. Een intieme, hechte band met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Je wordt één met God. Je kent God persoonlijk, je kent Zijn karakter. Daardoor groeit je geloof in Hem en doordat je geloof in Hem groeit, standvastig wordt, heb je geen twijfel over God, dus groeit je vertrouwen in Hem, dan volgt:

Psalm 91:2: Ik zeg tot de HERE: mijn toevlucht en mijn vesting (burcht), mijn God, op WIE ik vertrouw!

Dit is een uitroep van standvastig geloof! Zekerheid! Dat komt spontaan uit je hart! Dan zal je in rust en vrede leven. Dan volgt:

Psalm 91:3: Want HIJ is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verdercfelijke pest (dodelijke pestilenties SV).

KJV: ZEKER, Hij zal je redden van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pestilenties.

ZEKER, dat is iets waar je volkomen op kan rekenen. Jammer dat in de Nederlandse bijbels het woord ZEKER wordt weggelaten. Dit is niet alleen voor bepaalde groep mensen, maar voor elk kind van God. De verderfelijke pestilenties die hebben we nu, de coronavirus.

Psalm 91:4 Met Zijn vlerken beschermt Hij u en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw (Zijn waarheid KJV) is schild en pantser.

Gods Woord is Waarheid en Jezus zegt: 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14:6

Dat is ons schild en pantser tegen de pijlen van de boze. Als een hen die haar kuikens beschermt tegen het gevaar. Waar is de veiligste plaats dan onder de vleugelen van de Almachtige?

2 Korinthiërs 1:20: Hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem (Jezus) is het JA. Geweldig! 

Psalm 91:5, 6: Gij hebt niets te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt. Voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

Denk na over dit. We hebben nu een pestilentie, pandemie. Het is een onzichtbare vijand, je kan niet zien wie het heeft, je kan niet zien aankomen, dat is de reden dat mensen zo bang zijn, omdat je wordt eraan blootgesteld, je weet niet of er iets gaat gebeuren als je iemand aanraakt. Dat is wat de tekst zegt: de ziekte dat rondwaart in het duister, zoals deze virus, we kunnen het niet zien met onze ogen; voor de pijl, die des daags vliegt: dat het van de ene op de andere wordt overgebracht. Iets als een onzichtbare plaag. Het maakt niet uit of het iets is dat je niet kan zien of iets dat overgebracht wordt op de zonnige middag; als je dit ziet aankomen, weet dan dat GOD jouw BESCHERMING zal zijn voor dit alles. Zijn Waarheid is je schild en je pantser!

Psalm 91:7, 8: Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien.

Dat is een geweldige belofte. De meeste mensen zeggen: wel, dit is niet mijn ervaring en het is niet de ervaring van een christen die ik ken. Ik ga hier niet over in discussie. Ga niet het Woord van God aanpassen aan je omstandigheden, je moet je omstandigheden brengen in het licht van Het Woord. Het Woord van God is onze Leidraad. Zoals 

Romeinen 3:4a: God zij waarachtig (God is de Waarheid) maar alle mens leugenachtig. SV

Je moet komen tot het punt van erkenning: GOD, Uw Woord is de Waarheid en wij staan op het Woord van God. Allereerst moeten we staan op het Woord van God, dat Gods Woord de waarheid is. Jezus zegt: IK ben de waarheid. 

Wat in vers 7 staat zien we dagelijks gebeuren in de hele wereld. Alleen met onze ogen zullen we het zien. Het is niet dat God geen respect heeft voor mensen of niet van de mensen houdt. Deze situatie maakt Gods hart verdrietig, omdat God alles klaar heeft voor Zijn kinderen om te leven hier op aarde, maar velen van Zijn kinderen geloven niet in Hem en Zijn voorzienigheid. Kunt u voorstellen, als u alles klaar hebt voor uw kinderen, maar ze vertrouwen u niet? Doet het u geen hartzeer? God heeft deze beloften voor een ieder die het wil aannemen, maar niet iedereen voldoet hieraan. Niet iedereen gelooft erin. Ik denk dat in deze tijd de overgrote meerderheid van de mensen leven in angst, zelfs de gelovigen. Angst is een geest dat niet van God komt maar van de duivel.

1 Johannes 4:18: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde, Agape, drijft vrees uit. 

De volmaakte liefde, Agape, hebben we van God ontvangen, dat moeten we in werking stellen dan zal de vrees uit je hart verdreven worden. Jeremia 26:3 hebben we gehad, dat als je je hart standvastig richt op God, Hij je in volmaakte vrede zal bewaren. Als je geen volmaakte liefde en vrede in je hebt, dan zal je moeten erkennen dat je niet standvastig op God gericht bent, met andere woorden ben je niet volledig afhankelijk van God.

Psalm 91:9, 10: Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot schutse gesteld. geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen

Dit is een geweldige belofte. We kunnen het uitroepen: Gij, Here zijt mijn toevlucht! De Allerhoogste is je bescherming, je schutse, je pantser, je schild. Geen onheil, geen plaag, geen virus, griepvirus, coronavirus zal je tent, je lichaam naderen.

Psalm 91:11, 12: Want Hij zal aangaande u, Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Deze tekst zegt dat de engelen zijn er om ons te beschermen wanneer we wandelen in de wegen die God gewijd heeft voor ons. Deze tekst heeft de duivel gebruikt om Jezus te verzoeken door Hem op het dak van de tempel te brengen en Hem gezegd had om Zich naar beneden te werpen, maar Jezus doorzag de list van de duivel en zei: Er staat geschreven: je mag God niet verzoeken. En dit wordt ook in deze tijd verkeerd gebruikt. Mensen die niet naar de kerk willen gaan omdat ze bang zijn, zeggen: je mag God niet verzoeken, omdat in de kerk kom je met veel mensen bij elkaar. Weet u waarom ik zei dat het verkeerd gebruikt was? Jezus, als Hij van het dak zou springen, dan wil Hij tonen dat ,  Hij de Zoon van God is, dan gaat het om Zijn eer. Naar de samenkomst gaan is de stap in het geloof nemen om God te eren. Hebreeën 10:25: we mogen onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen.

Ziet u het verschil? De duivel kwam om te zoeken wie hij kan vernietigen, te stelen en te doden, maar IK (Jezus) ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10:10. 

Psalm 91:13: Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 

Satan wordt vergeleken met de leeuw (1 Petrus 5:8). Satan wordt ook vergeleken met slang (Genesis, . 12). Jonge leeuw, satan in zijn volle kracht, kan je hem vertrappen in de Naam van Jezus. We zullen satan en zijn kracht overwinnen.

Psalm 91:14: Omdat hij Mij zeer bemint, daarom zal IK hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij Mijn Naam kent. 

Hier moeten we eerlijk onszelf onderzoeken. Kan God over mij zeggen: omdat hij/zij Mij zeer bemint? Als je het zeker weet dat je God boven alles (zéér) liefhebt, dan is er geen vrees, want de tekst daarboven zegt: De volmaakte liefde drijft vrees uit. Ken je Zijn Naam? Als je Zijn Naam kent dan heb je geen twijfel om Zijn Naam te gebruiken om de duivel te wederstaan.

Psalm 91:15: roept hij Mij aan, IK zal hem antwoorden; IK zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Bij elke roep van Zijn kinderen die Hem zéér bemint, zal Hij antwoorden en hem uitredden van alle benauwdheden.

Psalm 91:16: Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen en Ik zal hem Mijn heil doen zien. 

Amen! Er is nog tijd om ons te onderzoeken en ons geheel te geven aan Hem; vernieuwd je relatie met God zodat God je kan gebruiken om anderen te bevrijden van de geest van angst, de strikken van de vogelvangers

Exodus 23:25: ,Maar gij zult de HERE, uw God dienen; dan zal HIJ uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Amen! Dit zegt niet dat Hij je zal genezen als je ziek wordt, maar Hij zal ziekten weg houden uit het midden van je. Veel mensen halen ziekten naar zich toe door te zeggen: het is griep tijd enz. Dan verwacht je het in plaats van te zeggen: mij zal het niet genaken, zegt het Woord van God! Zo zien we dat de sleutel van het uitwerken van deze beloften Gods zijn de verzen 1 en 2: Je moet verblijven ind e schuilplaats van de Allerhoogste. Niet op visite komen, een half uurtje stille tijd en de rest van de tijd is voor andere zaken. Veel mensen geven God alleen een klein beetje van hun leven en de rest geven ze aan de wereld; ze vullen hun tijd en zo ook hun denken met allerlei wereldse dingen. Tegenwoordig letten we heel goed op fysieke hygiëne, maar het is goed en zelfs de eerste voorwaarde om te verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste en genieten van Zijn voorzienigheid en de angst overwinnen is geestelijke hygiëne houden. Onvergevend gezindheid, is een grote blokkade; ontevredenheid. U kunt eerlijk tegenover God uzelf onderzoeken, zodat u een bruikbare instrument van God mag zijn in deze tijd. God wil iedereen gebruiken, maar God kan niet iemand gebruiken die in angst leeft. Dit is ook wat veel mensen niet aan houden en niet aan denken is, dat ze niet realiseren dat elk woord dat uit de mond komt, niet alleen jouw mond, maar ook alle uitspraken van andere mensen waarmee je omgaat, brengt leven en dood met zich mee.

Spreuken 18:21: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten.

elk woord dat je uitspreekt en je hoort iemand uitspreken is leven en dood. We moeten stoppen met horen naar twijfels en angst, maar we moeten Woorden van leven uitspreken, de beloften van God uitspreken. 

A M E N

God zegene u allen

Edith V.