OVERDENKING 08-04-2020

Geliefde broeders en zusters, 

Vandaag viert Israël PESACH ieder in zijn eigen huis. Dat doet hen en ook ons herinneren aan de eerste PESACH, de avond dat de engel des doods de deuren langs ging om alle eerstgeborene in Egypte te slaan met de dood. De nacht dat GOD Zijn almacht toonde en de goden van Egypte verslagen werd. Deze dag herinneren we ook de laatste avondmaal van JEZUS en zijn discipelen. Het was een droevig avond. JEZUS wist dat zijn uur gekomen was om terug te gaan tot de Vader. Het was een zware afscheid. Hij had zijn volgelingen lief tot het einde toe. Het was zwaar voor Hem om hen achter te laten want Hij kende hun hartgesteldheid.

Hij wist al vanaf het begin hoe het hart van Judas was. Maar Zijn liefde voor hem was niet minder dan voor de andere discipelen. Geen enkel verwijt of afstandelijkheid, daarom had niemand van de discipelen wat gemerkt, daarom was JEZUS ontroerd in de geest toen Hij het moest bekend maken dat één van hen Hem zal verraden. JEZUS wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden wordt.

Het was niet zo dat Judas ineens een ingeving kreeg om JEZUS te verraden, maar dat was een proces in die drie jaren dat hij JEZUS volgde. Stap voor stap groeide in zijn hart de zonde tot het de top bereikte en hij de stap nam om zijn daad te uit te voeren. Toen hij dat stukje brood nam, voerde de satan in hem en JEZUS zei: wat gij doen wilt, doe het met spoed (Joh 13:27)

Broeders en zusters, dit is voor ons een grote waarschuwing. Zoals ik eerder gezegd heb dat we in deze tijd van afzondering ons moeten verootmoedigen voor de Heer en

ons hart onderzoeken en afleggen alle last van zonde die ons zo licht in de weg staat, (Hebr. 12:1) en met volharding ons richten naar het einddoel van het Plan van GOD, dat is te genieten in Zijn tegenwoordigheid.

Laten we deze tijd goed benutten en serieus ermee omgaan. Dit is genade van GOD om Zijn kinderen de kans te geven om zich te verootmoedigen en stil te zijn in de tegenwoordigheid van GOD, zodat we de zachte stem van de Heilige Geest kan herkennen en verstaan en Hem gehoorzamen. En kunen we ook de stem van de boze onderscheiden en hem wederstaan. 

Judas was altijd met Jezus. Adam en Eva wandelden altijd met GOD, David, de man naar Gods hart, praatte altijd met GOD, ze vielen voor de listige verleidingen van de boze.

Het is voor ons een les, een waarschuwing! Misschien zegt u: “mij kan het niet gebeuren!” Broeders en zusters, een kleine opening in onze gordel der waarheid of in onze pantser der gerechtigheid, is voldoende voor de boze om zijn giftige pijl doorheen te schieten en ons lam te maken. Gods Woord is Ja en Amen. Paulus waarschuwde ons:

Misleidt uzelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. 1 Korinthiërs 15:33.

Basis Bijbel zegt: Houdt jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij.

Maar in deze tijd gaat niemand met anderen om. Ieder blijft in zijn eigen huis. Dit is juist de tijd die GOD ons gegeven heeft om stil te zijn om ons te onderzoeken. Wat uit onze mond komt, komt uit onze hart. Een bron kan geen twee soorten water geven, bitter en zoet. 

Tegenwoordig komen zoveel berichten binnen op je app, of fb enz. Wat doe je ermee? Hoe selecteer je ze? Voor de wereld andere berichten dan voor Gods kinderen? Misleidt uzelf niet! Laten we de voorzienigheid die deze moderne tijd biedt gebruiken om te getuigen van Gods liefde, om mensen in nood, hoop te geven dat ze tot GOD komen. Dit is de tijd om je kleur te bekennen dat je Gods kind bent. Laat de wereld het zien!

JEZUS zegt: Ik kom spoedig, houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbaring 3:11

AMEN

God zegent u allen

Edith V.