OVERDENKING 16-03-2022

IN HEM of  ACHTER HEM!

Onlangs heb ik een boek gelezen waarin staat hoe God de Vader ons ziet; dat Hij ons achter Jezus ziet. God ziet ons niet, maar Hij ziet Jezus, want wij zijn achter Jezus. Als ik iets lees in de Bijbel, of in de Bijbelstudie of in een geestelijk boek dat ik niet begrijp vraag ik altijd aan mijn Leraar, de Heilige Geest. En de Heilige Geest openbaart mij de betekenis van dat Bijbelvers of verwijst mij naar andere passages in de Bijbel die verband hebben met dat versje. De Bijbel is onze Leidraad. Alles wat de mensen schrijven of brengen in de preken, Bijbelstudies of in de boeken moeten overeenkomen met wat er in de Bijbel, Gods Woord staat en laten we niet zomaar overnemen, al zijn het bekende sprekers of schrijvers.

Ik vroeg de Heilige Geest over dit stuk die ik gelezen heb en die blijft knagen in mijn gedachten: IN HEM (IN JEZUS) of ACHTER HEM. Hoe ziet God de Vader mij? Moet ik schuilen achter Jezus? Kan ik mijn Vader niet ontmoeten? De Heilige Geest verwijst mij naar de Woorden van Jezus zelf. Jezus zegt vele malen BLIJF IN MIJ. Als Jezus herhaaldelijk iets zegt dan is het heel belangrijk!! Om het te verduidelijken dat het een gebod is, heeft Jezus het laten zien in de gelijkenis van de Ware Wijnstok en de ranken. De Vader is de Landman, die zorgt voor het voedsel en verzorging van de Wijnstok en de ranken. De Wijnstok neemt het voedsel op en verteerd het en laat het doorstromen naar de ranken. De ranken kunnen niet goed groeien en geen vrucht dragen als die niet vast in (aan) de Wijnstok blijft.

Johannes 15:4, 5: Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

In dit hoofdstuk heeft Jezus alleen maar over: Blijf in Mij (Hem). In Johannes hoofdstuk 17, heeft Jezus gebeden voor Zijn discipelen en voor allen die door hun woord (de prediking van de discipelen) in Jezus geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij IN Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17:20-21

Jezus heeft tot de Vader gebeden dat zij (de gelovigen) IN Ons (God de Vader en Jezus Christus) zullen zijn. Dat is het plan van God de Vader om de mens te scheppen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis opdat de mens één zal worden met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

2 Korinthe 5:17: Daarom, als iemand IN Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

 Kolossenzen 2:9,10: Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden IN Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

De Heilige Geest heeft mij geopenbaard dat we IN Hem (Jezus) moeten blijven en niet ACHTER Jezus. Alles wat God wil geven aan ons doet Hij het in Jezus, zoals vers 9 zegt: IN Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u bent volmaakt IN HEM. We kunnen alleen alles volledig ontvangen als we IN JEZUS blijven, zoals de gelijkenis van de Wijnstok die Jezus verteld heeft. Alles wat Jezus zegt is de Waarheid en dat kunnen we niet veranderen. Hij heeft het nadrukkelijk uitgelegd hoe belangrijk het is om in Hem te blijven. Achter Hem blijven zijn we niet één met Hem. IN Hem zijn we één met Hem en de Vader. Paulus heeft in Gal 1:8 ons ernstig gewaarschuwd, als lezers maar ook als predikers of schrijvers. We moeten waakzaam zijn voor de misleidingen van de duivel.

Galaten 1:8: Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Als we de Bijbel goed lezen verwijst alles naar de eenheid met Jezus, IN Jezus. Alles heeft God in Jezus klaar gemaakt voor ons, we kunnen alles ontvangen als we In Hem blijven en God ziet ons IN JEZUS en niet achter Jezus. Achter Jezus staan, zijn we niet één met Hem. Dan schuilen we met onze zonden achter Hem, maar in Hem zijn we een nieuwe schepping! Adam en Eva gingen zich verbergen toen ze de stem van God hoorden. Waarom? Omdat ze gezondigd hebben. Waarom verberg je je achter Jezus als je een kind bent van God? Je wilt toch je Vader ontmoeten? In Mattheüs 16:23 beval Jezus de satan achter Hem te gaan.

Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Mattheüs 16:23

Hier beval Jezus de satan om weg te gaan achter Hem, want de satan gebruikte de woorden van Petrus om Hem van Zijn doel af te brengen. Dit is ook voor ons een les om te leren dat we niet altijd maar om onze medeleven te tonen aan iemand in hun nood dat we hen dieper in hun nood drukken dan hen op te bouwen en te brengen naar het doel van God voor die persoon.

Jezus heeft al onze zonden en onze ziekten gedragen aan het kruis. Hij heeft het niet gedragen, maar Hij is tot zonde gemaakt om ons vrij te kopen van het eeuwige oordeel. Wij zijn vrijgekocht. Jezus is met alle zonde van de wereld naar de hel gegaan, daar gevochten met de duivel en zijn leger en heeft de duivel en zijn krachten en machten verslagen, hen ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd! Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk! Amen. Hij is als overwinnaar uit de hel gekomen, opgewekt door God de Vader en opgevaren naar de hemel in Zijn verheerlijkt lichaam, de brok zonde in Zijn aardse lichaam heeft hij los gelaten in de hel! Hij heeft het niet meegenomen naar de hemel!! Hij was in Zijn nieuw verheerlijkt lichaam dat straalt van Gods heerlijkheid en heiligheid!!

Wees waakzaam en laat u leiden door de Heilige Geest bij alles wat u leest of hoort!

Laten we ons focussen op wat God aan ons gegeven heeft IN JEZUS.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen IN Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen Efeze 2:10

 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want HIJ Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 1 Johannes 4:4.

We zijn uit God geboren, we zijn kinderen van God, burgers van het Koninkrijk van de Hemel, onze Vader is de Schepper en Koning der koningen!

Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld IN HEM (Jezus) uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem (GOD) zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft IN de Geliefde.

Efeze 1:4-6.

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Kolossenzen 2:6,7.

 AMEN.

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.

Edith Visser