OVERDENKING 12-10-2022

DOOR LIJDEN HEEN VOLMAKEN

Deze woorden kwamen vannacht bij mij binnen. We kunnen ze vinden in

Hebreeën  2 : 10 “Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken.”

Maar Jezus was toch al volmaakt? Jezus, Gods geliefde Zoon die nooit zonde heeft gekend en in alles altijd de wil van zijn Vader heeft gedaan.

Hebreeën 7 : 28b “ de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.”

Waarom moest Jezus dan door lijden heen volmaakt worden? De BB zegt het zo :

“God heeft Jezus laten lijden. Want alleen zó zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de Enige door wie de mensen gered kunnen worden. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen en dochters uitdelen.”

In Hebreeën 5 : 8-9 lezen we : “Zo heeft Jezus, ook al was Hij Gods Zoon, geléérd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.” (BB)

Het is vanaf het begin Gods bedoeling geweest, dat wij heilig, onberispelijk, volmaakt zouden zijn zoals Hij is. Leviticus 19 : 1-2 “De Heer sprak tot Mozes : spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten  en zeg tot hen : Heilig zult u zijn, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.” En in Deuteronomium 18 :13 staat “U zult onberispelijk staan tegenover de Heer, uw God.” God gaf de Israëlieten zijn wet. En die wet was volmaakt, zegt David in

Psalm 19 : 8 “De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God.” (BB)

Maar telkens weer bleek, dat mensen zich niet aan Gods wet konden houden en de wet hen dus niet volmaakt kon maken. Hebreeen 7 : 19 “Want de wet van Mozes heeft ons helemaal niet volmaakt kunnen maken. Hij heeft ons niet kunnen redden. Die wet was er tótdat er iets beters zou komen, iets waardoor wij wél dichter bij God konden komen, namelijk Jezus.” (BB) Diezelfde Jezus zegt nu tegen ons :

“Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók volmaakt.” (Mattheus 5 : 48 BB)

Jezus moest door lijden heen volmaakt worden en dus is dat voor ons niet anders.

Hebreeën 2 : 11 “Hij, die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één ; daarom schaamt Hij (Jezus) zich niet hen broeders te noemen.”

Paulus zegt in

Romeinen 8 : 17 “En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.” (BB)

En Petrus bemoedigt ons : “Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.” ( 1 Petrus 5 : 10 BB)

Door lijden heen. Waar kan dat lijden uit bestaan? Bv uit vervolging. Jezus belooft Petrus, dat we, als we dingen opgeven omwille van Hem 100 keer zoveel terug zullen krijgen  in deze wereld, maar mét vervolging. Paulus weet daarvan mee te praten. Hij heeft zo vaak moeten vluchten om uit handen van de Joden te blijven die hem wilden vermoorden, maar toch zegt hij in Romeinen 8 dat al dat lijden, al die moeilijkheden hem niet kunnen scheiden van de liefde van Christus.

Vervolging lijkt voor ons misschien nog ver weg, maar veel van onze broers en zussen in Azië en Afrika hebben er dagelijks mee te maken. Weggejaagd van hun eigen huis, uit hun eigen dorp, vaak door hun eigen familieleden, gevangen gezet, onderdrukt, gemarteld.

Lijden kan ook lichamelijk zijn, bv door ziekte. In onze bijbelstudies van de 2e Korinthebrief hebben we gezien, wat Paulus allemaal heeft moeten doorstaan. En daar was heel veel lichamelijk lijden bij. 2 Korinthe 11 : stokslagen, bijna doodgegooid met stenen, nachten zonder slaap, honger en dorst. Voor Paulus kwam daar nog bij de zorg voor al de gemeenten, waar hij zich verantwoordelijk voor voelde. Dat was ook een lijden, dat hij met zich meedroeg. Hij zegt het zelf zo in

2 Korinthe 4 : 10 “Elke dag dragen we de dood  van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zó kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden.” (BB)

Als lijden ons overkomt, hoe houden we dan stand? We gaan weer even terug naar

Hebreeën, hoofdstuk 4 : 15 “Want wij hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar Een, die in alle dingen op gelijke wijze ( als wij ) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.”

Er bestaat geen lijden, geen beproeving, die Jezus niet heeft meegemaakt. Hij heeft alles gedragen aan het kruis van Golgotha en nu heeft Hij ons zijn Geest gegeven die ons te hulp komt in onze zwakheid.

Romeinen 8 : 26 “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Gods Geest komt ons te hulp. We mogen Hem aanroepen om stand te houden in de beproevingen.  Hij is de Geest van Kracht en God heeft beloofd, dat we niet bovenmate beproefd zullen worden. 1

Korinthe 10 : 13 “U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal toestaan, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent.”

God heeft ons gemaakt, Hij kent ons door en door en weet precies, wat een ieder van ons aankan. Door lijden heen volmaken, maar we gaan er niet alleen doorheen.  We hebben een machtige Helper. Als we op Hem blijven vertrouwen, zullen we straks net als Paulus kunnen zeggen :

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden.” ( 2 Timotheus 4 : 7)

Gods Zegen Auguste van Vriesland